Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1495. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2020, stran 4240.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 (UPB2)) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 14. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrepolje za leto 2020 po proračunskih uporabnikih.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2020 obsega:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.115.386
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.631.585
70
DAVČNI PRIHODKI
3.132.098
700
Davki na dohodek in dobiček
2.771.468
703
Davki na premoženje
261.863
704
Domači davki na blago in storitve
98.767
706
Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
499.487
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
265.323
711
Takse in pristojbine
3.933
712
Globe in druge denarne kazni
36.290
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
43.982
714
Drugi nedavčni prihodki
149.959
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.483.801
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.316.351
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
167.450
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.461.361
40
TEKOČI ODHODKI
1.043.191
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
273.892
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
45.520
402
Izdatki za blago in storitve
698.466
403
Plačila domačih obresti
25.313
409
Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
1.549.662
410
Subvencije
116.290
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
924.772
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
131.873
413
Drugi tekoči domači transferi
394.727
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.762.260
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.762.260
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
106.247
430
Investicijski transferi
0
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
86.257
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
19.990
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–345.975
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
626.742
50
ZADOLŽEVANJE
626.742
500
Domače zadolževanje
626.742
VIII. ODPLAČILA DOLGA
198.890
55
ODPLAČILA DOLGA
198.890
550
Odplačila domačega dolga
198.890
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
81.877
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
427.852
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
345.975
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA L.
318.651
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2021
Videm, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost