Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1524. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec, stran 4298.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 32., 33. 35. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) v zvezi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), šestega odstavka 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) ter skladno s 3. in 7. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 102/20) in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 19/97, 40/97, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 18. seji dne 21. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Predmet odloka) 
(1) Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec predstavlja koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
(2) Obvezne občinske gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena se izvajajo na celotnem območju Občine Žalec.
(3) Izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka tega člena zajema storitve, kakor so opredeljene z vsakokrat veljavnimi predpisi.
2. člen 
(Definicije) 
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih ter drugih predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– gospodarske javne službe oziroma javne službe: so obvezne občinske gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka;
– koncedent: je Občina Žalec;
– občinski svet: je Občinski svet Občine Žalec;
– koncesija: je koncesija za izvajanje gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka;
– koncesionar: je oseba, ki izvaja gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka na podlagi koncesije;
– izvajalec javne službe: je koncesionar po tem odloku;
– uporabniki: so povzročitelji odpadkov, kakor so opredeljeni v vsakokrat veljavni zakonodaji.
3. člen 
(Enotnost koncesijskega razmerja) 
V Občini Žalec (v nadaljevanju: občina) se gospodarske javne službe iz 1. člena izvajajo s podelitvijo koncesije enemu izvajalcu (koncesionarju).
4. člen 
(Pogoji izvajanja gospodarske javne službe) 
Pogoji za izvajanje javnih služb, ki so predmet te koncesije, so določeni z vsakokrat veljavnimi predpisi, med drugim z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec, Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Žalec ter z določili v tem odloku, podrobneje pa s koncesijsko pogodbo.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
5. člen 
(Vsebina gospodarskih javnih služb) 
(1) Gospodarska javna služba »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« obsega:
– zbiranje:
– ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov, 
– kosovnih odpadkov, 
– odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč, 
– odpadkov s tržnic, 
– odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju cest, 
– mešanih komunalnih odpadkov in 
– izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami; 
– vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi;
– redno in pravočasno obveščanje o posameznih aktivnostih opravljanja javne službe na krajevno običajen način;
– izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter
– ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(2) Obvezna občinska gospodarska javna služba »obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov« obsega:
– tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,
– obdelavo zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov,
– skladiščenje zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov pred njihovo obdelavo,
– oddajo izločenih nenevarnih frakcij, primernih za recikliranje, v nadaljnjo obdelavo v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
– ravnanje z izločenimi nevarnimi frakcijami, kot je za posamezno nevarno frakcijo določeno v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki,
– oddajo izločenih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo, v sežig ali sosežig v skladu s predpisi, ki urejajo sežiganje odpadkov,
– oddajo ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi upravljavcu odlagališča za komunalne odpadke in
– izdelavo ocene odpadkov pred oddajo odpadkov iz prejšnje točke v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.
(3) Obvezna občinska gospodarska javna služba »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov« obsega odlaganje ostankov predelave določenih vrst komunalnih odpadkov, v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.
(4) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajemajo gospodarske javne službe iz 1. člena, podrobneje določajo zakon, podzakonski predpisi in odloki, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Žalec.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA 
6. člen 
(Postopek izbire in status izvajalca) 
(1) Občina Žalec s tem odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za zagotavljanje gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka (v nadaljevanju tudi: javne službe) z vzpostavitvijo notranjega koncesijskega razmerja na podlagi sklenitve neposredne (in-house) koncesijske pogodbe.
(2) Izvajanje javnih služb iz prvega odstavka 1. člena tega odloka se v Občini Žalec zaradi uresničitve skupnih ciljev zagotavljanja storitev javnih služb v javnem interesu zagotavlja s horizontalnim sodelovanjem Občine Žalec z drugimi občinami za dosego skupnih ciljev zagotavljanja predmetnih javnih služb, s čimer bo zagotovljena optimalna izkoriščenost kapacitet izvajalca in obstoječih omrežij (infrastrukture), optimizacija stroškovne učinkovitosti zagotavljanja javnih služb in enotna ter racionalna oskrba s storitvami predmetnih javnih služb.
(3) Iz razlogov navedenih v prejšnjem odstavku tega člena in zaradi uresničitve skupnih ciljev zagotavljanja storitev javnih služb z enotnostjo in optimalno izkoriščenostjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje (v nadaljevanju tudi: RCERO Celje, Center) ter zaradi doseganja skupnih ciljev na področju ponovne uporabe komunalnih odpadkov skladno z Direktivo Evropske komisije 2008/98/ES se javne službe iz 1. člena tega odloka izvajajo s podelitvijo neposredne koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi sporazuma med Občino Žalec na eni strani in ustanoviteljicami družbe SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., glede sodelovanja pri skupnemu izvajanju javne službe v smislu šestega odstavka 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah. Ustanoviteljice družbe SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., lahko podelijo pooblastilo za podpis sporazuma. S predmetnim sporazumom si Občina Žalec lahko pridrži pravico, da je vključena v vse razprave in postopke sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na izvajanje javnih služb iz 1. člena tega odloka na območju Občine Žalec.
(4) V sporazumu iz prejšnjega člena se kot izvajalec javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov določi družba SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, matična številka: 5914523000.
(5) Koncesijska pogodba iz prejšnjega člena mora biti vsebinsko smiselno enaka koncesijskim pogodbam drugih primerljivih občin tretjega odstavka tega člena, s katero so te občine kot koncesionarja za javno službo zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov določile subjekt iz prejšnjega odstavka tega člena.
(6) V koncesijski pogodbi iz prejšnjega člena se določijo tudi cene storitev gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka, na podlagi cen, sprejetih s strani pristojnega organa v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Cene storitev po koncesijski pogodbi ne smejo biti višje od cen storitev, ki so določene za uporabnike na območju drugih občin, za katere isti koncesionar izvaja storitve navedenih javnih služb, razen v primeru, ko zakonodaja določa drugače.
(7) Koncesija po tem odloku se podeli skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo v upravnem postopku pristojni upravni organ občine.
(8) Na podlagi sklenjenega sporazuma iz tretjega odstavka tega člena in odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena Občina Žalec s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.
7. člen 
(Izvajanje gospodarske javne službe) 
Izvajanje javnih služb po tem odloku v Občini Žalec poteka skladno z Načrtom ravnanja z odpadki v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje in drugimi akti koncesionarja, kot to določajo predpisi Republike Slovenije za izvajalca javne službe zbiranja in obdelave ter odlaganja ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
IV. KONCESIJA 
8. člen 
(Začetek in trajanje koncesije) 
(1) Notranja koncesijska pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
(2) Trajanje koncesijskega razmerja za gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka je 20 let od sklenitve koncesijske pogodbe (trajanje koncesije).
(3) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Posamezna javna služba se prične izvajati z dnem, ki se določi v notranji koncesijski pogodbi.
(4) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(5) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov in v obsegu določenem z vsakokrat veljavnimi predpisi.
9. člen 
(Sprememba koncesijske pogodbe) 
Občina Žalec ali koncesionar lahko zahtevata spremembo notranje koncesijske pogodbe v primerih in pod pogoji, kakor so predvideni v vsakokrat veljavni zakonodaji, zlasti pa v primeru:
– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo določb notranje koncesijske pogodbe;
– v primeru dodatnih investicij ali storitev, ki niso bile vključene v prvotno pogodbo;
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu notranje koncesijske pogodbe.
Občina Žalec lahko zahteva spremembo notranje koncesijske pogodbe tudi v primeru:
– če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.
10. člen 
(Način izvajanja) 
Koncesionar je dolžan izvajati javne službe, ki so predmet koncesije, na način, kot je določen v odlokih ali drugih predpisih, ki urejajo način izvajanja javnih služb, ki sta predmet koncesije in po drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.
11. člen 
(Koncesionarjeva izključna pravica) 
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
– izključno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z zakonom ali drugimi predpisi.
12. člen 
(Razmerje do podizvajalcev) 
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, izbranim po postopku določenim z zakonodajo s področja javnega naročanja, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
13. člen 
(Uporaba javnih dobrin) 
(1) Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
(2) Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javne službe, za uporabnike obvezna.
V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 
14. člen 
(Financiranje) 
(1) Izvajanje storitev javnih služb se financira iz plačil uporabnikov za storitve javnih služb, iz proračuna oziroma iz drugih virov.
(2) Občina Žalec in koncesionar se lahko dogovorita za subvencioniranje izvajanja javnih služb iz proračuna zgolj, če je to dopustno glede na predpise, ki določajo način in metodologijo oblikovanja cen storitev javnih služb ter predpise, ki urejajo državne pomoči.
(3) Cena storitev javne službe se oblikuje skladno z vsakokrat veljavnim predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(4) Cena storitev za uporabnike javnih služb v Občini Žalec je enaka ceni javnih služb za uporabnike v občinah ustanoviteljicah, razen v primeru, ko zakonodaja določa drugače.
15. člen 
(Izhodiščne cene in njihovo spreminjanje) 
(1) Cene storitev javnih služb se določijo in usklajujejo po predpisih, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev izvajanja gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka in na način kot je dogovorjen z notranjo koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora vzpostaviti učinkovit sistem plačevanja in izterjave obračunanih storitev.
VI. JAVNA POOBLASTILA 
16. člen 
(Vodenje katastra javne službe in ostalih evidenc) 
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe in ostalih evidenc, kot izhaja iz tega odloka.
(2) Kataster javne službe se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema in ga je dolžan koncesionar po prenehanju koncesijskega razmerja v celoti predati koncedentu.
17. člen 
(Vsebina katastra) 
(1) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih, njihovi lokaciji ter stanju, napravah in opreme (zabojniki, premične zbiralnice, kompostniki …).
(2) Kataster vsebuje tudi baze podatkov o zbirnih in odjemnih mestih s podatki o vrstah, tipih in volumnu predpisanih zabojnikov za odpadke na posameznih prostorih, v povezavi s podatki o uporabnikih.
(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih brezplačno izroči v celoti v last in posest občini.
(4) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec slednjemu dolžen posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.
(5) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati na predpisan način.
18. člen 
(Ostale evidence) 
(1) Koncesionar mora na podlagi javnega pooblastila podeljenega s tem odlokom, voditi evidenco tudi o:
– naseljih, kjer je zagotovljeno stalno in občasno zbiranje komunalnih, kosovnih in nevarnih komunalnih odpadkov;
– celotni količini zbranih odpadkov v občini;
– količinah ločeno zbranih odpadkov po vrstah in količinah ter ločeno zbranih nevarnih komunalnih odpadkov;
– količini in vrstah odpadkov, ki so odpadna embalaža, oddanih v skladu s predpisi o embalaži in odpadni embalaži, vključno z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek;
– zbirke evidenčnih listov za zavezance;
– evidenco ocen odpadkov ter skladno s predpisi podatke o vrsti in količini odloženih oziroma odstranjenih odpadkov;
– podatke o količini ter vrsti obdelanih odpadkov;
– podatke o količini ter vrsti odpadkov, ki nastanejo pri obdelavi, predanih pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem;
– obratovalne dnevnike in drugo predpisano dokumentacijo skladno s predpisi;
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu;
– druge katastre, evidence in zbirke podatkov v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje javnih služb iz 1. člena tega odloka.
(2) Izvajalec javne službe mora za vsako pošiljko iz prvega odstavka tega člena pridobiti potrdilo o predaji ali imeti evidenčni list, če je ta predpisan. Izvajalec mora dokumentacijo in evidence iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
(3) Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov posameznih javnih služb ureja koncesijska pogodba.
(4) Vse spremembe na objektih, napravah in glede opreme se v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh.
19. člen 
(Javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij) 
(1) Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javne službe in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, javno pooblastilo za dajanje mnenj, kolikor to ni v nasprotju z zakonom.
(2) Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
(3) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajalca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča župan Občine Žalec.
20. člen 
(Dostop do informacij javnega značaja) 
(1) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati vse informacije iz katastra in evidenc, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec slednjemu dolžen posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.
(2) Z osebnimi podatki iz katastra in evidenc mora izvajalec ravnati na predpisan način.
VII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA 
21. člen 
(Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov) 
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
22. člen 
(Dolžnosti koncesionarja) 
(1) Dolžnosti koncesionarja glede gospodarske javne službe »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« so zlasti:
– v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami, opremo in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe;
– pripravljati predlog programa odvoza odpadkov;
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so se izvajala vzdrževalna in druga dela;
– oblikovati cene storitev javnih služb;
– vzdrževati gospodarsko javno infrastrukturo za izvajanje javne službe tako, da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe;
– pravočasno dogovoriti uporabnikom na njihove pobude in/ali pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov, kot je določeno v odloku o izvajanju javne službe;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah;
– vzdrževati v uporabnem stanju vse naprave, opremo in objekte javne službe. Vse morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki pomenijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi in varstva okolja, mora koncesionar odpraviti v roku 14 dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila koncedenta ali uporabnikov (interventno izvajanje javne službe);
– glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrbovalnih standardov, vrste posod, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora izvajalec javne službe ravnati po vsakokrat veljavnih predpisih, ki urejajo predmetno javno službo.
(2) Dolžnosti koncesionarja glede izvajanja gospodarskih javnih služb »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« so zlasti:
– v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati javne službe, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter koncesijsko pogodbo;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
– zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju škodljivih odpadkov ter odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi najkasneje v roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema obvestila uporabnikov (interventno izvajanje javnih služb);
– uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati in odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku 14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;
– sklepati z uporabniki pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije (samo, če je tako določeno s posebnimi predpisi), odločati o upravnem postopku v vseh upravnih zadevah iz naslova izvajanja javnih služb ter obračunavati pristojbine in druge prispevke v skladu s predpisi;
– oblikovati cene storitev javnih služb;
– svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
– voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe in/ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi z izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih služb;
– upoštevati, da se cena storitev javnih služb oblikuje skladno s predpisom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
23. člen 
(Odgovornost koncesionarja) 
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Žalec, uporabnikom ali tretjim osebam.
24. člen 
(Dolžnost obveščanja o statusnih spremembah) 
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko pogodbo.
25. člen 
(Dolžnost vodenja ločenih računovodskih izkazov) 
(1) Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in druge dejavnosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
(2) Če koncesionar ne zagotovi oziroma izvaja obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko pogodbo.
26. člen 
(Pravice in dolžnosti koncedenta) 
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja pogoje za izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
(2) Pravice koncedenta so zlasti:
– nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in finančni nadzor;
– izvajanje enostranskih ukrepov v javnem interesu;
– druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
27. člen 
(Pravice uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja;
– pravico do zagotovljenih cen storitev;
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih služb;
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj;
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev;
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju z vsakokrat veljavnimi predpisi.
28. člen 
(Dolžnosti uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javnih služb;
– pripraviti neoviran dostop do vseh zbiralnikov, objektov, opreme, prostorov in naprav, kjer se opravljajo storitve javne službe;
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo;
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra – obveznih zbirk podatkov.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega dostopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
(3) Pristojni inšpektor lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je potrebno za izvedbo storitev javnih služb.
29. člen 
(Dokazovanje izpolnjevanja pogojev) 
(1) Koncesionar je dolžan ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati pogoje za neposredno sklenitev koncesijske pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah oziroma z vsakokrat veljavno zakonodajo.
(2) Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe in ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– registracijo oziroma izpolnjevanje pogojev za opravljanje javne službe;
– razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju javne službe za njeno izvajanje na celotnem območju občine;
– razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo;
– biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet javne službe;
– sposobnost zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
– zagotavljati interventno izvajanje javne službe ob vsakem času;
– usposobljenost za vodenje katastra ter razpolaganje z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje.
(3) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo vsakokrat veljavni področni predpisi.
(4) Podrobneje se pogoji opredelijo v koncesijski pogodbi.
VIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
30. člen 
(Izbira koncesionarja) 
(1) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo.
(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
31. člen 
(Sklenitev koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesionar pridobi pravice dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
32. člen 
(Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo) 
(1) V primeru neskladja med tem odlokom in notranjo koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
(2) Sklenjena notranja koncesijska pogodba ima naravo javnopravne pogodbe, zato lahko Občina Žalec v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.
33. člen 
(Pristojni organ za izvajanje koncesije) 
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo, je občinska uprava.
IX. NADZOR IN ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU
34. člen 
(Nadzor nad izvajanjem javnih služb) 
(1) Redni nadzor nad izvajanjem notranje koncesijske pogodbe izvaja Občina Žalec, ki lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti občinsko upravo ali zunanjega izvajalca.
(2) Občina Žalec lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in predsednik nadzorne komisije.
(3) Koncesionar mora Občini Žalec omogočiti nadzor, pregled infrastrukture ter omogočiti vpogled v vso dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze, revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo izvajalec označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na izvajanje javnih služb, nadalje vpogled v vodene zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
(4) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti izvajalca in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času izvajalca. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom Občine Žalec.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in Občine Žalec oziroma pooblaščenec.
(6) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora podrobneje uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
35. člen 
(Inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi medobčinski inšpektorat, ki je pristojen za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
36. člen 
(Finančni nadzor) 
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja revizija oziroma ima koncedent pravico, da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja, ki se nanaša na opravljanje koncesije.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
37. člen 
(Nadzorni ukrepi) 
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
38. člen 
(Enostranski ukrepi v javnem interesu) 
(1) Občina Žalec ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno notranje koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.
(2) Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko Občina Žalec uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem notranje koncesijske pogodbe;
– izdajo obveznih navodil izvajalcu;
– začasni prevzem s strani Občine Žalec vzpostavljene infrastrukture v upravljanje in oskrbo;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture;
– odvzem notranje koncesije, v kolikor so razlogi za odvzem na strani izvajalca.
(3) Ukrep Občine Žalec mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati izvajalca.
(4) Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo z notranjo koncesijsko pogodbo.
X. PRENOS KONCESIJE 
39. člen 
(Oblika) 
(1) Prenos koncesije je dopusten zgolj v primerih, ki so izrecno predvideni v vsakokrat veljavni zakonodaji.
(2) Izvajalec ne sme brez predhodnega pisnega soglasja Občine Žalec prenesti izvajanje koncesije na tretjo osebo.
(3) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(4) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
40. člen 
(Načini prenehanja koncesijskega razmerja) 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
41. člen 
(Prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem oziroma odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
42. člen 
(Potek roka koncesije) 
Koncesijska pogodba redno preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
43. člen 
(Razdrtje koncesijske pogodbe) 
(1) Notranja koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem oziroma odstopom Občine Žalec v skladu s pravili obligacijskega prava preneha:
– če izvajalec javnih služb ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju nalog javnih služb;
– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov ali notranje koncesijske pogodbe s strani izvajalca;
– če izvajalec notranjo koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev, Občini Žalec ali tretjim osebam;
– če izvajalec kljub pismenem opozorilu Občine Žalec ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način določen s tem odlokom in notranjo koncesijsko pogodbo.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka lahko začne Občina Žalec postopek za enostransko razdrtje notranje koncesijske pogodbe.
(3) Koncesionar lahko razdre oziroma odstopi od koncesijske pogodbe, če Občina Žalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz notranje koncesijske pogodbe tako, da to izvajalcu onemogoča izvajanje notranje koncesijske pogodbe.
(4) Enostransko razdrtje notranje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(5) Ob razdrtju notranje koncesijske pogodbe je izvajalec dolžan prenesti na Občino Žalec morebitno predano infrastrukturo.
(6) Izvajalec ni upravičen do nadomestila za predčasno prenehanje notranje koncesijske pogodbe.
44. člen 
(Sporazumna razveza) 
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
45. člen 
(Prenehanje koncesionarja) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre oziroma odstopi od koncesijske pogodbe.
46. člen 
(Odvzem koncesije) 
(1) Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema notranje koncesije s strani Občine Žalec predčasno preneha:
– če izvajalec ne začne z opravljanjem nalog iz tega odloka v za to s koncesijsko pogodbo, določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se javne službe iz 1. člena tega odloka prenehajo izvajati kot gospodarske javne službe;
– če je v javnem interesu, da se izvajanje javnih služb preneha izvajati v obliki notranjega (in-house) koncesijskega razmerja;
– če je proti izvajalcu uveden stečajni ali likvidacijski postopek;
– če je bila izvajalcu izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, notranje koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje notranjega koncesijskega razmerja, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja notranje koncesijske pogodbe;
– če obstaja utemeljen dvom, da izvajalec v bistvenem delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti;
– če je po sklenitvi notranje (in-house) koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je izvajalec dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na sklenitev notranje koncesijske pogodbe;
– če izvajalec kadarkoli tekom trajanja razmerja ne izpolnjuje več pogojev za sklenitev notranje koncesijske pogodbe;
– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz notranje koncesijske pogodbe;
– če se je koncesija bistveno spremenila, kar terja nov postopek izbire koncesionarja;
– če je za koncesionarja v času podelitve koncesije obstajal razlog za izključitev, zaradi katerega bi moral biti izključen iz postopka izbire koncesionarja;
– če je Sodišče Evropske unije po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo hujše kršitve obveznosti koncedenta, ki izhajajo iz PEU, PDEU in tega zakona, zato koncesija ne bi smela biti podeljena koncesionarju ali
– če koncesionar ne spoštuje odločitve koncedenta iz šestega in sedmega odstavka 59. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah.
(2) Odvzem notranje koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(3) Podrobneje se pogoji odvzema določijo v notranji koncesijski pogodbi.
(4) Občina Žalec mora izvajalcu o odvzemu notranje koncesije izdati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava, s katero ugotovi razloge za odvzem notranje koncesije. Notranje koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe.
(5) V primeru odvzema notranje koncesije je izvajalec dolžan prenesti na Občino Žalec predano infrastrukturo.
(6) Izvajalec ni upravičen do nadomestila za predčasno prenehanje notranje koncesijske pogodbe.
47. člen 
(Odkup koncesije) 
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Z odkupom koncesije koncedent na infrastrukturi, ki je v lasti tretjih oseb, izven koncesionarja, ne more pridobiti lastninske ali druge sorodne pravice. O nameravanem odkupu mora koncedent pisno obvestiti koncesionarja vsaj 1 (eno) leto vnaprej.
(2) Odkup je lahko sporazumen ali prisilen in se izvede v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.
XII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE 
48. člen 
(Višja sila) 
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
49. člen 
(Spremenjene okoliščine) 
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
XIII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
50. člen 
(Uporaba prava) 
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
51. člen 
(Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže) 
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
52. člen 
(Pričetek veljavnosti odloka) 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Občinski svet Občine Žalec.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2021
Žalec, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost