Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

Št. 619-1/2021 Ob-2069/21, Stran 1073
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06), Občina Trebnje objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Trebnje v letu 2021
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, e-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si.
2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.),
– mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov – neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in 29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev
Za sofinanciranje mladinske dejavnosti je v proračunu Občine Trebnje za leto 2021 zagotovljenih 10.000 EUR, od tega za:
– mladinske programe in projekte, sredstva do okvirno 5.000 EUR,
– za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, do okvirno 5.000 EUR.
Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z določili Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mladinskih programih in projektih, delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov, ciljna populacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje (v nadaljevanju: Pravilnik).
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si, do roka za oddajo vlog.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje do 7. 6. 2021 oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v zaprti kuverti, s pripisom »Prijava na javni razpis – Mladina 2021«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz Pravilnika. Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov.
Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45 dneh po zaključku javnega razpisa izdala odločbe o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov. V 15 dneh od prejema odločbe lahko prijavitelji vložijo pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če med proračunskim letom občinski svet spremeni višino proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Aleksandra Stritar, tel. 07/348-11-26, e-pošta: aleksandra.stritar@trebnje.si.
Občina Trebnje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti