Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

Št. 354-36/2021 Ob-2038/21, Stran 1055
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, na podlagi Odloka o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/19, v nadaljevanju odlok), Dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje z dne 12. 11. 2019, Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 (Uradni list RS, št. 204/20) in Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) objavlja
javni razpis 
o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leti 2021 in 2022
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti v Mestni občini Koper za leti 2021 in 2022.
3. Območje izvajanja javnega razpisa: območje izvajanja omilitvenih ukrepov je opredeljeno z odlokom in se deli na tri podobmočja, in sicer najožje območje, ožje območje in širše območje, kot je prikazano v Prilogi 1 k javnemu razpisu v razpisni dokumentaciji.
4. Vrsta in obseg omilitvenih ukrepov
Za posamezna podobmočja so opredeljeni omilitveni ukrepi glede na vrsto in obseg.
Vrste in obseg omilitvenih ukrepov se lahko izvajajo na stavbi kot celoti ali na delu stavbe ali na posameznem delu stavbe (stanovanju) glede na vrsto ukrepa, in sicer:
a. zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom in/ali obnova obstoječega stavbnega pohištva (restavriranje)* na stavbi kot celoti ali na posameznem delu stavbe,
b. izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa na stavbi kot celoti ali delu stavbe, ki je potreben obnove,
c. izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije z zamenjavo dotrajane korčne kritine na stavbi kot celoti,
d. vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka na stavbi kot celoti ali na posameznem delu stavbe,
e. namestitev klimatske naprave za stavbo kot celoto ali posamezni del stavbe.
*Za obnovo dotrajanega stavbnega pohištva šteje restavriranje stavbnega pohištva, ki predstavlja prezentacijo spomeniških sestavin v njihovi neokrnjenosti in izvirnosti, in jo izvede kvalificirani restavrator.
5. Določitev obsega ukrepov in upravičenih stroškov
Višina nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj petdeset odstotkov (50 %) upravičenih stroškov investicije. Sredstva, dodeljena na podlagi tega javnega razpisa, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s tem javnim razpisom, razpisno dokumentacijo javnega razpisa in pogodbo.
Namenska sredstva za izvajanje omilitvenih ukrepov so namenjena za gradbena, obrtniška in instalacijska dela, nabavo materiala in naprav, strokovni nadzor in davek na dodano vrednost. Dela, ki se izvajajo v okviru posamezne vrste omilitvenega ukrepa, obsegajo:
a. zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom in/ali obnova obstoječega stavbnega pohištva (restavriranje), skladno z varstvenimi režimi za stavbe v mestnem jedru:
– zamenjava stavbnega pohištva: odstranitev obstoječih oken in vrat ter nakup in vgradnja novega stavbnega pohištva ter pripadajočih sistemov zunanjega senčenja (polkna), popravilo in zaključno obdelavo špalet, ostale stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo investicije,
– restavriranje kakovostnih identitetno značilnih lesenih elementov stavbnega pohištva (vhodna vrata, polkna, okna s pripadajočimi kovinskimi detajli): dokumentiranje, naravoslovne raziskave, npr. klimatiziranje, čiščenje, insekticidno in fungicidno zaščito, konstrukcijska popravila s statično sanacijo in izdelavo novih delov, kitanje, površinsko obdelavo, restavriranje okovja, sestavljanje in montaža okovja;
b. izvedbo novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa:
zaščito tlakov ob objektu, postavitev gradbenega odra, odstranitev obstoječega dotrajanega ometa, odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali, žlebovi, okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih elementih, balkoni, ograje), obnova poškodovanega fasadnega ometa oziroma izvedba novega fasadnega ometa z materialom, ki je skladen s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Piran (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Piran), nedestruktivno čiščenje kamnitih elementov fasade ter restavriranje kamnitih členov in dekoracij, ostale stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo investicije;
c. izolacijo strešne ali podstrešne konstrukcije z zamenjavo strešne kritine:
zaščita tlakov ob objektu, postavitev gradbenega odra, odstranitev dotrajane strešne kritine, slemenjakov, obrob, žlebov, odstranitev dotrajanih strešnih letev ali opaža, nakup in vgradnjo izolacije, nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, zamenjava posameznih konstrukcijskih elementov, ki se nadomestijo z enakimi konstrukcijskimi elementi, letvanje ali opaž, zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge, pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge, odstranitev, dobava in polaganje nove kritine iz opečnatih korcev, izvedba novih pločevinastih obrob, popravilo in rekonstrukcija napuščev, ponovna montaža žlebov in odtokov oziroma dobava in montaža novih žlebov, ostale stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo investicije;
d. vgradnjo sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka:
nakup in vgradnjo izbranega sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote, nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi, odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje, nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka, električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema, ostale stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo investicije;
e. namestitev klimatske naprave:
nakup in namestitev izbrane klimatske naprave, električne in strojne instalacije za potrebe delovanja, ostale stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo investicije.
6. Opredelitev višine nepovratnih sredstev
Višina odobrenih nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov je odstotkovno razdeljena glede na podobmočje izvajanja in vrsto izvedbe omilitvenega ukrepa. Vrednosti posameznih vrst omilitvenih ukrepov in odstotek najvišje višine nepovratnih sredstev po podobmočjih so prikazani v Prilogi 2 k javnemu razpisu v razpisni dokumentaciji.
Glede na podobmočje izvajanja ukrepov znaša višina nepovratnih sredstev največ:
PODOBMOČJA
Vrsta ukrepa
Najožje 
območje
Ožje 
območje
Širše 
območje
a.
zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom in/ali obnova obstoječega stavbnega pohištva (restavriranje)
90 %
80 %
70 %
b.
izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa
70 %
60 %
50 %
c.
izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije z zamenjavo dotrajane korčne kritine
70 %
60 %
50 %
d.
vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka
70 %
60 %
50 %
e.
namestitev klimatske naprave
50 %
50 %
50 %
7. Merila za vrednotenje in izbor vloge za uvrstitev na listo upravičencev
Pravočasno prejete in popolne vloge bo vrednotila komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan, na podlagi treh meril, in sicer:
1. Lokacija stavbe, kjer se izvajajo omilitveni ukrepi iz vloge, na osnovi katere posamezna vloga lahko prejme 20 ali 10 ali 5 točk, in sicer:
a. najožje območje: 20 točk,
b. ožje območje: 10 točk,
c. širše območje: 5 točk.
2. Vrsta omilitvenega ukrepa na stavbi, kjer posamezna vloga prejme število točk za vsako vrsto izvedbe omilitvenega ukrepa, kot je opredeljeno v nadaljevanju, na način, da se točke po vrstah ukrepov med seboj seštevajo:
a. Zamenjava ali obnova stavnega pohištva:
– zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom:
– lesena izvedba: 5 točk,
– alu izvedba: 3 točke,
– PVC Izvedba: 1 točka,
ali
– obnova obstoječega stavbnega pohištva: 5 točk,
ali
– zamenjava stavbnega pohištva za določene novejše stavbe iz Priloge 4 k javnemu razpisu v razpisni dokumentaciji, ne glede na izbiro materiala: 5 točk,
b. Izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa: 3 točke,
c. izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije z zamenjavo korčne kritine: 3 točke,
d. vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka: 2 točki,
e. namestitev klimatske naprave: 1 točka.
3. Pomen omilitvenih ukrepov z vidika celovitosti, kjer se vrednoti obseg omilitvenega ukrepa, na osnovi katerega posamezna vloga lahko prejme 1 ali 2 točki, in sicer:
a. izboljšanje razmer v enostanovanjski stavbi oziroma posamezni stanovanjski enoti večstanovanjske stavbe: 1 točka,
b. izboljšanje razmer v vseh stanovanjskih enotah večstanovanjske stavbe: 2 točki.
Vrednotenje vlog se izvede za vse prijavljene omilitvene ukrepe skupaj, dosežene točke pri posameznih merilih se seštejejo. Višje število točk pomeni višjo uvrstitev na listo upravičencev.
8. Razpoložljiva sredstva in način dodeljevanja nepovratnih sredstev
V proračunu Mestne občine Koper so za izvajanje omilitvenih ukrepov v letu 2021 zagotovljena finančna sredstva v višini 236.169,28 € (za 1. prijavni rok), v letu 2022 pa 200.000,00 € z morebitnim preostankom sredstev iz 1. razpisnega roka (za 2. prijavni rok), za vse vrste omilitvenih ukrepov.
Nepovratna sredstva so namenjena izbranim upravičencem, ki so ali bodo izvedli omilitvene ukrepe v skladu s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, v upravičenem obdobju, in sicer od 19. februarja 2020 dalje.
Upravičenec vloži eno vlogo, ki lahko vsebuje več upravičenih investicij.
Odstotek nepovratnih sredstev za posamezen ukrep je opredeljen v 6. točki javnega razpisa. Ne glede na opredeljen odstotek nepovratnih sredstev za posamezen omilitveni ukrep, znaša najvišja vrednost nepovratnih sredstev, ki jo lahko pridobi izbrani upravičenec za stanovanjsko stavbo ali njen posamezni del, ob izvedbi vseh odobrenih ukrepov, kot sledi:
Neto površina 
stanovanja
Višina 
nepovratnih sredstev
do 25 m2
največ do 5.000 EUR
od 26 do 35 m2
največ do 7.000 EUR
od 36 do 45 m2
največ do 9.000 EUR
od 46 do 55 m2
največ do 11.000 EUR
od 56 do 75 m2
največ do 13.000 EUR
od 76 do 90 m2
največ do 15.000 EUR
nad 91 m2
največ do 17.000 EUR
Višina spodbude za socialno šibke občane:
Nepovratna finančna spodbuda za izvedbo vseh odobrenih ukrepov, ki so predmet tega javnega razpisa, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % upravičenih stroškov investicije, ob upoštevanju najvišje vrednosti, določene v predhodnem odstavku. Socialno šibek občan je vsak lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe ali etažni lastnik posameznega dela večstanovanjske stavbe, ki je v času oddaje vloge na ta razpis upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere. Socialno šibek občan izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, ki jo mora priložiti oddani vlogi.
9. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Upravičenci do dodelitve nepovratnih sredstev iz proračunskih sredstev so lastniki ali solastniki stanovanjskih stavb na območju, določenem z odlokom. Več upravičencev lahko kandidira za en objekt kot skupno investicijo. Upravičenec je tudi lastnik ali solastnik – etažni lastnik v večstanovanjski stavbi, kadar se omilitveni ukrep izvaja za zmanjšanje vplivov na posamezen stanovanjski del.
Na tem javnem razpisu ni mogoče kandidirati za izvedbo omilitvenega ukrepa, za katerega je izbrani upravičenec že pridobil sredstva s strani Mestne občine Koper.
Predmet sofinanciranja so izključno legalno zgrajeni objekti. Upravičenec mora vlogi priložiti izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je objekt zgrajen legalno (Priloga 3 k prijavnemu obrazcu). Če se ugotovi nasprotno, se sredstva ne izplačajo oziroma je dolžan izbrani upravičenec dodeljena sredstva vrniti v proračun Mestne občine Koper.
Upravičenec mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je le-ta.
Nepovratna sredstva po tem razpisu se ne priznajo za dela, izvedena v lastni režiji.
Upravičenci morajo k vlogi priložiti popis del in ponudbo (predračun) za izvedbo omilitvenih ukrepov ali račun z dokazilom o plačilu računa, če so bila dela (omilitveni ukrepi) že izvedena. Predmet sofinanciranja so izključno dela, navedena v točki 5 javnega razpisa. Popis del mora, za vsako postavko iz opisa, vsebovati količino in vrednost. Popis ne sme obsegati del, ki niso predmet sofinanciranja in del, ki jih izvaja upravičenec v lastni režiji. Pri posamezni postavki mora biti naveden znesek, z vključenim DDV, ki že vključuje morebitne popuste.
Predračun za izvedbo investicije (oziroma račun v primeru, da so bila dela že izvedena) mora biti potrjen s strani izvajalca del. Izvajalec del je samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti s področja izvajanja omilitvenih ukrepov. Za gradbena dela mora izvajalec izpolnjevati pogoje po predpisu, ki ureja graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov, in za gradbena dela zagotoviti nadzornika.
Če se upravičena investicija financira tudi iz drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev, skupna vrednost prejemkov iz vseh javnih virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost iz vseh javnih virov presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se znesek dodeljenih nepovratnih sredstev po tem razpisu zniža na način, da doseže 100 % vrednosti upravičenih stroškov.
Upravičenci morajo imeti zagotovljena sredstva za pokritje svojih deležev, zato morajo podati izjavo ob oddaji vloge na javni razpis, če ne gre za 100 % financiranje omilitvenih ukrepov (priloga 1 k prijavnemu obrazcu).
Za izvedbo omilitvenih ukrepov na stavbah, ki se nahajajo na območju razglašenega kulturnega spomenika lokalnega pomena – historično mestno jedro Kopra (EŠD 235) (Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 98/07) – (Priloga 3 k razpisni dokumentaciji javnega razpisa) je potrebno obvezno pridobiti Kulturnovarstveno soglasje ZVKDS OE Piran.
Skladno z določili prvega odstavka 29. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg) je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Piran.
Sredstev po tem javnemu razpisu ni možno pridobiti za izvedbo omilitvenih ukrepov v primerih odstranitve obstoječe stavbe in novogradnje stanovanjske stavbe ali novogradnje stanovanjske stavbe, ki je popolnoma zgrajena na novo in prej ni obstajala. Navedeno velja za vse novogradnje, za katere je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje po uveljavitvi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ), to je po 1. juliju 2010.
V primeru dvoma v upravičenost izvedbe omilitvenega ukrepa zaradi dotrajanosti posameznih elementov, si komisija, imenovana s strani župana, ob sodelovanju izvedenca gradbene stroke pridržuje pravico ogleda in presoje utemeljenosti izvedbe omilitvenega ukrepa. Upravičenec je v tem primeru dolžan podati verodostojne podatke glede stanja posameznih elementov. V primeru, da bo iz izvedenskega poročila izhajalo, da posamezni elementi, ki so predmet omilitvenega ukrepa, niso dotrajani in potrebni obnove oziroma zamenjave, se vloga v tem delu zavrne.
Posebni pogoji razpisa:
V primeru izvedbe omilitvenega ukrepa namestitve klimatske naprave se le-ta ne sme namestiti na ulično stran fasade oziroma na stran fasade, ki je vidna z javne površine. Odvodna cev mora biti speljana v ustrezen odtok.
V primeru izvedbe omilitvenega ukrepa vgradnje sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka, se ne sme posegati v ulično stran fasade oziroma na stran fasade, ki je vidna z ulice.
V primeru izvedbe omilitvenega ukrepa zamenjave stavbnega pohištva je treba upoštevati varstvene režime za stavbe v historičnem mestnem jedru, kot so določeni v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave št. 29/91, Uradni list RS, št. 65/10, 18/14, 43/17, 41/18, 69/18, 18/20), z namenom ohranjanja in prezentacije kvalitetnih stavbnih sestavin in kvalitetne slogovne in stavbne opreme. Stavbno pohištvo mora slediti enotni celostni podobi objekta in biti iz materialov, oblike in barve, za katere se šteje, da so skladni z namenom varstvenih režimov.
10. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– Izpolnjeno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na predpisanem prijavnem obrazcu Mestne občine Koper (prijavni obrazec).
– Podpisano soglasje k investiciji in podpisano izjavo lastnika o zagotovitvi plačila preostalih lastnih sredstev potrebnih za upravičeno investicijo, in sicer posameznega lastnika stavbe oziroma vseh lastnikov posameznih delov stavbe, če jih je več (priloga 1 k prijavnemu obrazcu).
– Podpisano izjavo, da se investicija ne sofinancira iz drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev, oziroma odločbo ali sklep, iz katerega je razvidno, koliko se investicija po tem razpisu financira tudi iz drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev (priloga 2 k prijavnemu obrazcu).
– Podpisano izjavo o legalnosti objekta (priloga 3 k prijavnemu obrazcu).
– Fotografije trenutnega stanja stavbe oziroma stanja stavbe pred izvedbo investicije, z vidno hišno številko in območjem izvajanja ukrepa.
– Popis del in ponudbo za izvedbo omilitvenih ukrepov oziroma račun s potrdilom o plačilu računa, če so bili omilitveni ukrepi že izvedeni v upravičenem obdobju iz 8. točke javnega razpisa.
– Kulturnovarstveno soglasje ZVKDS OE Piran za posege, ki se izvajajo na območju varstva kulturne dediščine (historično mestno jedro Kopra, EŠD 235).
– Pooblastilo upravnika stavbe in ustrezno kopijo pogodbe o upravljanju, če se na razpis prijavlja upravnik v imenu solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma pooblastilo drugemu upravičencu v primeru, da večstanovanjska stavba nima upravnika in se prijavlja na razpis eden od lastnikov posameznega dela stavbe (izbrani upravičenec do sredstev) ali druga fizična oseba.
– Kopijo odločbe centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka v primeru, ko upravičenec dokazuje status socialno šibkega občana.
– Parafiran osnutek pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti, ki je v prilogi razpisne dokumentacije javnega razpisa.
Vloga, ki ob vložitvi vsebuje vse elemente iz prvega odstavka te točke, šteje za popolno vlogo.
11. Oddaja vloge
Upravičenci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur:
– najkasneje do vključno 8. 6. 2021 (1. prijavni rok),
– najkasneje do vključno 18. 1. 2022 (2. prijavni rok).
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Mestne občine Koper.
Prijave, oddane po datumu opredeljenem za 1. prijavni rok, se bodo obravnavale kot prijave oddane na 2. prijavni rok.
Vloge, oddane po 18. 1. 2022, bodo zavržene kot prepozne.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici s pripisom »Omilitveni ukrepi, št. zadeve 354-36/2021 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice morajo biti navedeni podatki upravičenca, in sicer ime in priimek, naslov stalnega prebivališča ter kraj bivanja.
12. Obravnava prispelih vlog in obveščanje o izidu razpisa
Po poteku roka, določenega z javnim razpisom za zbiranje vlog, se izvedeta odpiranje vlog in pregled popolnosti vlog, ki ga vodi s sklepom župana imenovana komisija. Odpiranje vlog ni javno. O obravnavi vlog se vodi zapisnik.
Upravičence, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bo Mestna občina Koper pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Če vloga v opredeljenem roku ne bo dopolnjena skladno s pozivom, bo zavržena.
Vse popolne vloge bodo točkovane v skladu z merili iz 7. točke javnega razpisa, na osnovi katerega bo izdelana enotna lista upravičencev, skladno z doseženimi točkami. Predlog dodelitve in razdelitve razpoložljivih sredstev med izbrane upravičence bo pripravljen, upoštevajoč dosežene točke na listi upravičencev in višino razpoložljivih sredstev.
V primeru, da je v okviru javnega razpisa več upravičencev, ki dosežejo enako število točk na zadnjem mestu in bi bili upravičeni do nepovratnih sredstev, pa bi s priznanjem pravice do nepovratnih sredstev bila presežena razpoložljiva sredstva, imajo prednost upravičenci, ki so prej podali popolno vlogo.
Vse popolne vloge upravičencev, ki jim v 1. prijavnem roku niso bila dodeljena nepovratna sredstva, bodo ponovno obravnavane kot popolna prijava 2. prijavnega roka, skupaj z na novo prejetimi vlogami na 2. prijavni rok. Takim upravičencem se ni treba ponovno prijavljati na 2. prijavni rok javnega razpisa, saj se bo njihova vloga štela kot pravočasna in popolna.
Na podlagi predloga dodelitve in razdelitve razpoložljivih sredstev med izbrane upravičence, bo upravičencem izdan posamični upravni akt, zoper katerega bo možno vložiti pritožbo na župana Mestne občine Koper.
O izidu razpisa bodo vsi upravičenci pisno obveščeni najkasneje 30. dan po sprejemu odločitve.
13. Nakazilo in vračilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo izbranemu upravičencu na podlagi določil medsebojne pogodbe po zaključeni naložbi in priloženih dokazilih, navedenih v javnem razpisu. Izbrani upravičenec do nepovratnih sredstev je dolžan najkasneje do 15. novembra 2021 (izbrani upravičenec 1. prijavnega roka) oziroma 15. novembra 2022 (izbrani upravičenec 2. prijavnega roka) Mestni občini Koper predložiti zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev za upravičeno investicijo z vsemi prilogami.
Zahtevek mora v primeru izvedbe gradbenih del, vsebovati tudi poročilo pooblaščenega nadzornika.
Zahtevku morajo biti priloženi računi s specifikacijo opravljenih del in potrdili o plačilu izvedenih storitev (obvezno vsaj v višini lastnega deleža) ter fotografije o izvedenih omilitvenih ukrepih. Komisija bo v sodelovanju s sodnim cenilcem gradbene stroke zahtevek pregledala in ugotovila dejanski znesek upravičenih stroškov ter končno višino nepovratnih sredstev za izbranega upravičenca.
Popis izvedenih del v zahtevku mora ustrezati Popisu predvidenih del ob vložitvi vloge oziroma računu, če je bila investicija že izvedena. Obseg del, ki ni bil naveden ob vložitvi vloge oziroma obseg del, ki so bila navedena ob vložitvi vloge in niso bila izvedena, se ne sofinancira.
V primeru, da so izvedeni ukrepi v nasprotju s Kulturnovarstvenimi pogoji in Kulturnovarstvenim soglasjem in določili javnega razpisa, se izvedba omilitvenega ukrepa ne sofinancira, razen v primeru sprememb in navodil ZVKDS OE Piran.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev za investicije, ki še niso bile izvedene, predloženi v nižji vrednosti, kot so znašali predračuni ob vložitvi vloge, se vrednost dodeljenih sredstev ustrezno zmanjša, brez sklepanja dodatkov k pogodbi.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v višji vrednosti, kot so znašali predračuni ob vložitvi vloge (če investicija še ni bila izvedena), se sredstva dodelijo v višini, kot je bila določena v upravnem aktu o dodelitvi sredstev in pogodbi.
Če izbrani upravičenec ob vložitvi zahtevka ne predloži potrdil o plačilu izvedenih storitev v celoti, bo občina nepovratna sredstva v višini neplačanega dela izvedenih storitev (in skupaj največ do višine dodeljenih nepovratnih sredstev) na podlagi podatkov iz v zahtevku predloženih računov, nakazala neposredno na račun izvajalca del.
Izbrani upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev, če se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena, ali so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je izbrani upravičenec kršil določila pogodbe. O izgubi pravice do nepovratnih sredstev se odloči s sklepom.
14. Prevzem razpisne dokumentacije in dodatna pojasnila razpisa
Razpisna dokumentacija javnega razpisa je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov, dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo med uradnimi urami v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur osebno ali po telefonu na tel. 05/66-46-275 (Valter Pikel) ali preko elektronske pošte valter.pikel@koper.si.
15. Obdelava osebnih podatkov
Upravičenci, ki se bodo prijavili na javni razpis, posredujejo osebne podatke, ki jih občina obdeluje za namen izvedbe postopka, obravnavo posameznih vlog in objavo izbranih upravičencev z navedbo imena in priimka izbranega upravičenca, naslova objekta za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in števila doseženih točk. V primeru, da bo upravičencu odobrena vloga, se bodo zbrali in obdelovali tudi osebni podatki za namen sklenitve in izvedbe pogodbe.
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov:
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 05/66-46-100, obcina@koper.si.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: mag. Renata Zatler, Dataofficer d.o.o., varstvopodatkov@koper.si, tel. 05/66-46-207.
Vrsta osebnih podatkov za namen izvedbe razpisa (vloga): priimek in ime oziroma naziv upravičenca, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, naslov začasnega prebivališča, ime pooblaščene osebe upravičenca za vlogo, ime odgovorne osebe ter podatke o nepremičnini. Dodatno se bodo za namen sklenitve pogodbe za izbrane upravičence zbirali in obdelovali še naslednji osebni podatki: EMŠO in davčna številka.
Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev oziroma obravnava vloge za pridobitev finančnih sredstev in sklenitev ter izvedba pogodbe (v primeru izbranega upravičenca).
Pravna podlaga: 6.1.c (GDPR), Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/19), Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 (Uradni list RS, št. 204/20) in 6.1.b (GDPR) v primeru, ko je vloga odobrena in se z izbranim upravičencem sklene pogodba.
Obdobje hrambe: 10 let.
Zunanji uporabniki: /
Ali je zagotovitev oziroma posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika zakonska ali pogodbena obveznost: da, gre za zakonsko obveznost, brez navedenih osebnih podatkov obravnava vloge ni možna.
Avtomatizirano sprejemanje odločitev: ne.
Ali se podatki prenašajo v tretjo državo (izven EU): ne.
Obstoj pravic posameznikov: Posameznik ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa (omejeno), omejitve obdelave podatkov ali do ugovora. Pravice uveljavlja preko kontaktnega naslova varstvopodatkov@koper.si.
Možnost vložitve pritožbe: Posameznik ima možnost vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost