Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1475. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, stran 4215.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18, 50/19 in 90/20) se v 1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/374 z dne 27. januarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 ter spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (UL L št. 72 z dne 3. 3. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2016/1149/EU);«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/95 z dne 28. januarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 31 z dne 29. 1. 2021, str. 198), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v tretjem odstavku besedilo »ob oddaji« nadomesti z besedilom »najpozneje en dan pred oddajo«.
3. člen 
Naslov III.a poglavja »III.a ZELENA TRGATEV« se spremeni tako, da se glasi: »III.a ZELENA TRGATEV V LETU 2020«.
4. člen 
Za 25.f členom se dodajo novo III.b poglavje in novi, 25.g do 25.m člen, ki se glasijo:
»III.b ZELENA TRGATEV V LETU 2021 
25.g člen 
(obdobje izvajanja ukrepa) 
Za izvedbo 47. člena Uredbe 1308/2013/EU se v letu 2021 izvaja ukrep zelena trgatev.
25.h člen 
(upravičenci) 
Podporo za zeleno trgatev lahko uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– izvaja zeleno trgatev na vsaj 10 % površin vinogradov, ki jih obdeluje;
– 1. marca 2021 je imel v registru prijavljenih vsaj 5.300 kg grozdja letnika 2020 in prijavljene zaloge vina za leto 2020, če je v letu 2019 pridelal vino.
25.i člen 
(pogoji za pridobitev podpore) 
(1) Zelena trgatev mora biti izvedena na celotni površini vinograda, ki je kot posamezni GERK vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
(2) Najmanjša strnjena površina, določena v skladu s prvim odstavkom 44. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU, na kateri se lahko uveljavlja podpora za zeleno trgatev, znaša 0,1 ha in ne sme biti na več kot 10 % površine zasajena s trsi, mlajšimi od štirih let.
(3) Vinogradi, na katerih se uveljavlja podpora za zeleno trgatev, morajo biti tudi v letu uveljavljanja podpore ustrezno vzdrževani v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča. Ob izvedbi zelene trgatve s kemičnimi sredstvi se lahko uporabljajo le sredstva, registrirana za ta namen v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva. Uporaba teh sredstev ne sme negativno vplivati na okolje, kar pridelovalec dokazuje z evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
(4) Zelena trgatev mora biti v celoti izvedena do 1. avgusta 2021.
25.j člen 
(višina podpore) 
(1) Višina podpore za zeleno trgatev znaša 50 % vsote neposrednih stroškov in izgube prihodka zaradi odstranitve grozdov.
(2) Neposredni stroški ročne odstranitve grozdov znašajo 815 eurov na hektar.
(3) Neposredni stroški kemične odstranitve grozdov se priznajo na podlagi računa za kemično sredstvo in stroškov tretiranja s tem sredstvom, ki znašajo 63 eurov na hektar.
(4) Neposredni stroški mehanske odstranitve grozdov se priznajo na podlagi računa za mehansko (strojno) odstranjevanje grozdja v tem vinogradu.
(5) Izguba prihodka zaradi odstranitve grozdov znaša 3.160 eurov na hektar.
(6) Največja višina podpore za zeleno trgatev, ki jo lahko prejme upravičenec, znaša 50.000 eurov.
25.k člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Upravičenec pošlje vlogo za dodelitev podpore po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »zelena trgatev«, jo odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom do 20. maja 2021.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
- o nosilcu kmetijskega gospodarstva (osebno ime ali firma, davčna številka, naslov ali sedež in KMG-MID);
– o vinogradu, v katerem se izvaja zelena trgatev (GERK-PID);
– o uporabljeni metodi odstranitve grozdov (ročna, kemična ali mehanska).
(3) Sestavni del vloge iz prejšnjega odstavka so tudi naslednje izjave:
- da bo vinograd v letu uveljavljanja podpore ustrezno vzdrževan;
– da upravičenec v primeru odobritve vloge ne bo uveljavljal odškodnine na podlagi zavarovanja pridelka;
– da bo upravičenec v letu po prejemu podpore za zeleno trgatev upošteval pravila o navzkrižni skladnosti in vložil zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(4) Če upravičenec kemično ali mehansko odstrani grozdje, mora najpozneje do 1. avgusta 2021 agenciji predložiti račun za kemično sredstvo ali mehansko odstranjevanje.
25.l člen 
(odločitev) 
(1) Agencija opravi kontrolo na kraju samem po izvedeni zeleni trgatvi, pri kateri preveri ustrezno vzdrževanost vinograda iz tretjega odstavka 25.i člena te uredbe, ali je zelena trgatev izvedena na celotni površini vinograda, in izmeri površino, upravičeno do podpore, določeno v skladu s prvim odstavkom 44. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU.
(2) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 20. septembra 2021.
25.m člen 
(finančne določbe) 
Če vsota upravičenih zahtevkov iz 25.k člena te uredbe presega razpoložljiva sredstva za ukrep zelene trgatve, se višina podpore iz 25.j člena te uredbe sorazmerno zniža.«.
5. člen 
V prilogi 1 se v točki d) na koncu četrte alineje doda besedilo: »vključno s stroški izvedbe spletnega seminarja,«.
6. člen 
V prilogi 2 se v točki c) za besedo »unije« dodata vejica in besedilo »vključno s spletnimi«.
Na koncu četrte alineje se za besedo »katalogu« doda besedilo »ter stroški izvedbe spletnega obveščanja«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prehodna določba za sredstva) 
Ne glede na določbo tretjega odstavka 3. člena uredbe se sredstva, ki v letu 2021 niso porabljena za podporo za promocijo vina in podporo za zeleno trgatev, namenijo za ukrep krizne destilacije vina v skladu z Delegirano uredbo 2020/592/EU.
8. člen 
(prehodne določbe za ukrep promocije vina) 
(1) Ne glede na tretji odstavek 11. člena uredbe in za izvedbo 5.a člena Delegirane uredbe 2020/592/EU znaša višina podpore za programe za promocijo vina, odobrene do 15. oktobra 2021, 70 % upravičenih stroškov.
(2) Četrti odstavek 11. člena uredbe se ne uporablja za vloge, vložene v letu 2022.
(3) Drugi stavek šestega odstavka 17. člena uredbe se ne uporablja za vloge, vložene v letih 2021 in 2022.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-2330-0057
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost