Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

418. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
419. Sklep o opravljanju funkcije poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

459. Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom
460. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
461. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

Odloki

462. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023
463. Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

Sklepi

464. Sklep o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
465. Sklep o določitvi dneva Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo

Drugi akti

420. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije
421. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

MINISTRSTVA

422. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
423. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
424. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova zDravo jutri«
425. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
466. Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin
467. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o kakovosti jedilne soli

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

426. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika
427. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

468. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
469. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede

OBČINE

Bovec

428. Sklep o določitvi parkirnih površin za polnjenje e-vozil v Občini Bovec in cenika

Brežice

429. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ak 1607

Dobrova-Polhov Gradec

452. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020
453. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda Polhograjska graščina
454. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dolenjske Toplice

430. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Dolenjske Toplice
431. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice

Hrpelje-Kozina

432. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za del območja EUP HK 19 za parc. št. 254/88 k.o. Hrpelje
433. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za del območja EUP HK 19 – dozidava obstoječe proizvodne hale na parc. št. 3327/5 in 3329/4 k.o. Hrpelje

Kamnik

434. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020

Laško

435. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1

Logatec

436. Sklep o razveljavitvi Popravka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod-vzhodni del

Miren-Kostanjevica

437. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 4 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica
438. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1773/1, 1774/3, 1774/8 in 1766/8 vse k. o. 2331 VOJŠČICA
439. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 603/1 k. o. 2318 BILJE

Odranci

455. Odlok o pokopališkem redu v Občini Odranci

Osilnica

440. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2020

Postojna

441. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna
442. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Postojna za programsko obdobje 2015–2020

Rečica ob Savinji

443. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljiščem s parcelnimi številkami – 753/2, 757/2, 745/2, k.o. Zgornje Pobrežje (934)
444. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1083/5, k.o. Rečica ob Savinji (921)

Rogaška Slatina

445. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

446. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN1 MOSG)

Šmarješke Toplice

447. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v Občini Šmarješke Toplice za leto 2020

Trebnje

456. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti

Vipava

448. Odlok o spremembi Odloka o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava
449. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Vipava

Žalec

450. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

Železniki

451. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Občini Železniki

Žirovnica

457. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
458. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti