Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 410-28/2020-1 Ob-1602/20, Stran 729
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 13/17) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Medvode objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer:
– prireditev ob občinskem prazniku;
– mednarodnih prireditev;
– prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve izvajalca;
– drugih občinskih prireditev, ki jih skozi vse leto izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja prejšnjega odstavka, znaša 34.000 EUR. Sredstva za prireditve iz prve, tretje in četrte alineje v višini 31.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 1.4.1.8 Občinske prireditve, sredstva za prireditve iz druge alineje v višini 3.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 1.4.1.21 Mednarodne prireditve.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje prireditev lahko kandidirajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo svoj sedež na območju Občine Medvode;
– so registrirani najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovane prireditve;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– imajo izdelano uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki morajo biti enaki odhodkom), iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja prireditve, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev iz drugih virov;
– najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti prireditve mora biti zagotovljenih iz drugih virov.
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih prireditev bo komisija določila minimalno število točk, ki jih mora zbrati posamezna prireditev, da bi bila sofinancirana;
– posamezni izvajalci lahko za isto prireditev le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke;
– za prireditev ob občinskem prazniku se šteje prireditev, ki se izvede od meseca junija do vključno 6. julija tekočega leta, in za katero organizator razpisni dokumentaciji priloži pisno odobritev Odbora za prireditve o načrtovani prireditvi ob občinskem prazniku;
– za mednarodno prireditev se šteje prireditev, kjer je najmanj četrtina aktivno sodelujočih na teh prireditvah iz druge države;
– javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Medvode, lahko kandidirajo le za namene iz tretje alineje 2. točke javnega razpisa.
Izvajalci lahko na javni razpis prijavijo največ dve prireditvi.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije.
Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovojnica vloge in ovojnico oddati:
– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali
– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvode.tendee.net. Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja in žigosan ter oddan skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.
Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot popolna:
– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o javnem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci prireditev v letu 2020, so določena v Pravilniku o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 13/17).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju prireditev v letu 2020.
10. Informativni dan s predstavitvijo javnega razpisa bo v četrtek, 19. 3. 2020, ob 17. uri, v veliki sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost