Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1582/20, Stran 737
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 8. redne seje Sveta šole Prve gimnazije Maribor z dne 6. 2. 2020 Svet šole Prve gimnazije Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 8. 2020.
Delo se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, strokovnem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – ni pogoj, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zoper spolno nedotakljivost – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet šole Prve gimnazije Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet šole Prve gimnazije Maribor 

AAA Zlata odličnost