Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

463. Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, stran 1380.

  
Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 43. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) je Vlada Republike Slovenije izdala
O D L O K 
o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: urad) ter se v skladu s tem odlokom in zakonom, ki ureja tajne podatke, določijo njegove strokovne naloge in organiziranost.
2. člen 
Urad je vladna služba, ki kot nacionalni varnostni organ na področju varovanja tajnih podatkov spremlja in usklajuje stanje na področju obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov ter skrbi za razvoj in izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v organih in organizacijah. V povezavi z navedenim opravlja zlasti naslednje naloge:
1. sodeluje z ustreznimi organi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in zveze NATO (v nadaljnjem besedilu: NATO) ter organi drugih mednarodnih organizacij in držav ter zagotavlja sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb o varovanju podatkov;
2. daje predhodna mnenja o ustreznosti vzpostavitve podregistrov EU in NATO ter kontrolne točke NATO, ki jih s sklepom določi predstojnik organa ali organizacije;
3. deluje kot nacionalni pristojni organ za upravljanje in nadzor uporabnikov javno reguliranih storitev (PRS – Public Regulation Service) v okviru EU programa Galileo, kot izhaja iz Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 02205-9/2013/5 z dne 3. 10. 2013;
4. pripravlja in usklajuje mednarodne sporazume o varovanju tajnih podatkov;
5. pripravlja predloge predpisov, ki se nanašajo na varovanje tajnih podatkov;
6. daje mnenja o skladnosti splošnih aktov z zakonom, ki ureja tajne podatke, v zvezi z določanjem, varovanjem, hrambo tajnih podatkov ter dostopu do njih;
7. za posamezne vrste splošnih aktov organov s področja tajnih podatkov lahko izdaja priporočila;
8. usklajuje delovanje državnih organov, pristojnih za varnostno preverjanje v skladu s predpisom, ki ureja način in postopek varnostnega preverjanja ter postopek izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov;
9. opravlja naloge na področju varovanja tajnih podatkov v komunikacijsko-informacijskih sistemih;
10. opravlja varnostno vrednotenje komunikacijsko-informacijskih sistemov, s katerim preveri, ali sistem izpolnjuje fizične, organizacijske in tehnične ukrepe ter postopke za varovanje tajnih podatkov do določene stopnje tajnosti;
11. vodi postopke ugotavljanja ustreznosti kriptografskih rešitev za varovanje tajnih podatkov in izdaja ustrezna potrdila ter skrbi za razvoj kriptografskih rešitev in razdeljevanje kriptografskega materiala;
12. opravlja naloge zaščite tajnih podatkov pred neželenim elektromagnetnim sevanjem;
13. vodi evidence v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke;
14. organom in organizacijam predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov, jim svetuje, pripravlja izobraževanja in odgovarja na strokovna vprašanja s področja varovanja tajnih podatkov;
15. na področju kibernetske varnosti opravlja naloge, povezane z varovanjem tajnih podatkov v komunikacijsko-informacijskih sistemih;
16. opravlja druge naloge s področja varovanja tajnih podatkov, določene z zakonom in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, ter sklepi vlade.
3. člen 
Urad ima direktorja, ki ga imenuje in razreši vlada na predlog generalnega sekretarja vlade.
Direktor je za svoje delo in delo urada odgovoren vladi in generalnemu sekretarju vlade.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu izda na predlog direktorja urada in po predhodnem soglasju vlade generalni sekretar vlade v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 6/02, 17/17 in 52/18).
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-23/2020
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EVA 2020-1535-0002
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost