Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

452. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020, stran 1302.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. redni seji dne 4. marca 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2020
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.407.937
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.411.584
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.186.773
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.368.447
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
631.426
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
186.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.224.811
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
393.350
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
10.300
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
82.961
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
219.600
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
518.600
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.078.675
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
1.078.675
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
917.678
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
839.662
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
78.016
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.193.032
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.568.658
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
379.022
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
60.606
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.996.430
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
12.600
409 REZERVE
120.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.748.251
410 SUBVENCIJE
193.407
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.787.717
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
174.198
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
592.929
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.802.924
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.802.924
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
73.199
431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
62.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
11.199
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
214.905
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
243.000
55
ODPLAČILA DOLGA
243.000
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
243.000
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–28.095
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–243.000
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
–214.905
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
28.095
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobrova - Polhov Gradec.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– drugi prihodki krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti ustvarjajo samostojno in se porabljajo za financiranje nalog krajevne skupnosti, v kateri so bili ustvarjeni,
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma pri naslednji redni seji občinskega sveta in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(sklepanje pravnih poslov) 
Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00 EUR soglasje župana.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2020 50 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
– podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 105.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF neomejeno župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2020 ne bo zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višini 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
13. člen 
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.) 
Javni holding Ljubljana, d.o.o. se v letu 2020 lahko zadolži do skupne višine, navedene v nadaljevanju, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti. Skupno holding predvideva kratkoročno zadolžitev v skupni višini do 1.177.200,00 EUR, in sicer za družbo:
– LPP do višine 162.000,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 756.000,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 259.200,00 EUR.
Dolgoročna zadolžitev LPP je namenjena izplačilu prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS, dolgoročna zadolžitev VO-KA je namenjena za financiranje večjih investicij, dolgoročna zadolžitev Energetike Ljubljana je namenjena za financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ. Skupno holding predvideva dolgoročno zadolžitev v skupni višini do 246.240,00 EUR, in sicer za družbo:
– Energetika Ljubljana do višine 73.440,00 EUR;
– LPP do višine 64.800,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 108.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 007-0022/2019-6
Dobrova, dne 4. marca 2020
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar 

AAA Zlata odličnost