Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

448. Odlok o spremembi Odloka o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava, stran 1293.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 13/95) ter 3., 7. in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 s spremembami) je Občinski svet Občine Vipava na 13. seji dne 20. 2. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava 
1. člen 
V odloku se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– zaradi prenehanja koncesionarja,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo
– v drugih primerih, določenih z zakonom.«
2. člen 
V odloku se doda nov 32.b člen, ki se glasi:
»32.b člen 
(odvzem koncesije) 
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to, s koncesijsko pogodbo določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti prenehajo izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba.
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati upravno odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan prenesti v last koncedenta vzpostavljeno infrastrukturo javne razsvetljave, ki jo je koncesionar vzpostavil ali drugače pridobil za namen izvajanja javne službe, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost te investicije.
Vrednost investicije iz prejšnjega odstavka člena se ugotovi na podlagi dejanskega vložka koncesionarja v predmet koncesije, ki ga slednji izkaže s predložitvijo verodostojnih dokazil, iz katerih je mogoče nesporno ugotoviti višino vložka koncesionarja v predmet koncesije.
3. člen 
V odloku se doda nov 32.c člen, ki se glasi:
»32.c člen 
(odkup koncesije) 
Koncedent ima pravico do takojšnjega odkupa koncesije pred iztekom koncesijske pogodbe, če enostransko ugotovi, da bi bilo gospodarsko javno službo mogoče bolj učinkovito opravljati na drug način.
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe.
Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
Vrednost investicije se ugotovi na podlagi dejanskega vložka koncesionarja v predmet koncesije, ki ga slednji izkaže s predložitvijo verodostojnih dokazil, iz katerih je mogoče nesporno ugotoviti višino vložka koncesionarja v predmet koncesije.
Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi, pri čemer se kot izhodišče vzame celotna vrednost investicije, ki jo je imel koncesionar.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012-2
Vipava, dne 20. februarja 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost