Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

461. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, stran 1315.

  
Na podlagi 19., 63., 64. in 139. člena ter za izvrševanje 97., 178., 178.b, 178.e in 178.h člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) ter za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 
1. člen 
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) se v 1. členu v tretjem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. določbe, ki urejajo komuniciranje organa z javnostmi, poslovni čas in uradne ure, ter določbe, ki se nanašajo na uradne zgradbe, prostore in opremo ter zagotavljanje varnosti, se ne uporabljajo za organe samoupravnih lokalnih skupnosti;«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. določbe, ki urejajo komuniciranje organa z javnostmi, poslovni čas in uradne ure, ter določbe, ki se nanašajo na uradne zgradbe, prostore in opremo, se ne uporabljajo za predstavništva Republike Slovenije v tujini;«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
2. člen 
Za 63. členom se doda nov, 63.a člen, ki se glasi:
»63.a člen 
(podpis dokumenta) 
(1) Dokument v fizični obliki se podpiše z lastnoročnim podpisom, dokument v elektronski obliki pa z elektronskim podpisom.
(2) Odločba ali sklep, izdan v elektronski obliki in podpisan z elektronskim podpisom, se lahko kot izvirnik vroča v fizični obliki, če ima faksimile podpisa in žig. Če organ, ki prejme odločbo ali sklep, podpisan s faksimilom podpisa, dvomi v njegovo pristnost, to preveri pri organu, ki ga je izdal.«.
3. člen 
V 101. členu se na koncu 2. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 3. točka, ki se glasi:
»3. pobiranja davkov, če zavezanec za davek vloži vlogo prek portala eDavki.«.
4. člen 
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»112. člen 
(zagotavljanje varnosti) 
(1) Organi zagotavljajo varnost oseb, ki se nahajajo v prostorih organa, skrbijo za vzdrževanje reda in varnost premoženja.
(2) Odločitev o organiziranosti varovanja sprejme predstojnik na podlagi ocene stopnje tveganja in načrta varovanja. Za izdelavo ocene stopnje tveganja in načrta varovanja se smiselno uporablja zakon, ki ureja zasebno varovanje.
(3) Če je v zgradbi več organov, se izdelata skupna ocena stopnje tveganja in načrt varovanja.
(4) Javni uslužbenci varnostni dogodek ali sum varnostnega dogodka prijavijo predstojniku ali za to določenemu javnemu uslužbencu oziroma varnostni službi, če je organizirana v organu.«.
5. člen 
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»114. člen 
(vstop v zgradbo) 
(1) Organ lahko vzpostavi kontrolo vstopa v zgradbo, če je to potrebno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.
(2) Če je pri organu povečano tveganje za varnost javnih uslužbencev, se zagotovijo posebej urejeni prostori za sprejem strank in oprema, ki zmanjšajo tveganje za varnost in omogočijo takojšnji dostop morebitne pomoči.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Organi uskladijo poslovanje s spremenjenim 112. členom uredbe najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
7. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-3/2020
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EVA 2020-3130-0011
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost