Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1614/20, Stran 742
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljevanju: ZSV), 33. in 34. člena Statuta Doma upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola z dne 24. 2. 2017, Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Domu upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola z dne 18. 1. 2019 in sklepa 9/20. redne seje sveta Doma upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola z dne 28. 2. 2020, svet Doma upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola objavlja prosto delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola 
Kandidat/-ka mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu ZSV:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV in pet let delovnih izkušenj ali
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri in pet let delovnih izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda po ZSV (imenovan/-a je lahko tudi kandidat/-ka, ki tega programa nima opravljenega, mora pa ga opraviti v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja).
V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je zahtevana:
– osnovna raven znanja italijanskega jezika.
V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je zaželeno:
– znanje iz gerontologije in psihiatrije ter znanje za delo z računalnikom.
Obvezne priloge k prijavi:
– kratek življenjepis s podatki o strokovni karieri,
– program vizije vodenja Doma za mandatno obdobje in
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: ustrezna izobrazba (kopija diplome), delovne izkušnje (kopija pogodbe o zaposlitvi, potrdilo delodajalca, delovne knjižice ali drugo ustrezno dokazilo), strokovni izpit po ZSV (kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu), dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda po ZSV, če ga/ju je kandidat/-ka že opravil/-a (kopija potrdila o opravljenem programu), dokazilo o osnovnem znanju italijanskega jezika (kopija spričevala ali potrdila inštitucije, ki je preverila znanje italijanskega jezika kandidata vsaj na osnovni ravni).
Mandat direktorja/direktorice traja pet let.
Prijave z vsemi obveznimi prilogami morajo kandidati/-ke poslati priporočeno po pošti v osmih dneh po objavljenem razpisu. Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne prijave z vsemi prilogami. Kandidati/-ke bodo o izidu razpisa pisno obveščeni/-e v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Prijave morajo kandidati/-ke poslati na naslov: Svet Doma upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, Kosovelova ulica 22, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj, razpis za direktorja«.
Svet Doma upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola 

AAA Zlata odličnost