Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 5443-2/2020/12 Ob-1634/20, Stran 697
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 4.1 z dne 11. 12. 2018 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o socialnem varstvu ((Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
– Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13);
– Mnenja Ministrstva za finance, št.: 440-6/2020/3 z dne 19. 2. 2020, da sredstva za sofinanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji z vidika pravil državne pomoči;
– Odločitve o podpori št. 9-3/1/MDDSZ/0 za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše« (št. dokumenta: 3032-24/2020/7), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 25. 2. 2020,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.
Na javnem razpisu bodo izbrani projekti. Projekt v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let.
Enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva
Po tem javnem razpisu se predvideva, da se dnevne oblike varstva zagotavljajo v obliki dnevnega centra, ki je organiziran v skladu s 46. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06; v nadaljevanju Pravilnik) in je kot samostojna organizacijska enota organiziran v domu starejših občanov ali posebnem socialnovarstvenem zavodu (v nadaljevanju: zavod) ali v samostojnem objektu.
Enota za zagotavljanje začasnih namestitev
Po tem javnem razpisu se predvideva, da se začasne namestitve zagotavljajo v obliki bivalnih enot v skladu z 32. členom Pravilnika. Po tem Pravilniku bivalna enota zajema največ 20 stanovalcev v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah.
Podrobnejše opredelitve predmeta javnega razpisa so predstavljene v razpisni dokumentaciji pod točko 2 (Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa).
Javni razpis je razdeljen na 2 ločena sklopa:
Sklop 1
Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let.
V okviru sklopa 1 bo sofinanciranih predvidoma 10 enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva.
Sklop 2
Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let.
V okviru sklopa 2 bo sofinanciranih predvidoma 20 enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev.
Podrobnejša opredelitev obeh sklopov je predstavljena v razpisni dokumentaciji pod točko 2 (Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa).
Prijavitelj mora pripraviti in izvesti projekt skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva, graditve objektov in urejanja prostora, kot so:
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
– Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13),
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18),
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
– Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19),
– Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.),
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17),
– Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19),
– Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14),
– Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo pomenili vzpostavitev novih enot za namen dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let na način, da se zgradi, rekonstruira ali pridobi objekte, ki bodo primerni za opravljanje te dejavnosti.
Predvideva se sofinanciranje 30 projektov, in sicer predvidoma 16 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija1 (v nadaljevanju: KRVS) in predvidoma 14 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
1 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška),
KRVS sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska).
Za programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasifikacija NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja EKP na EU ravni in v RS. Zato posebej izpostavljamo, da se za namen izvajanja OP EKP 2014-2020, območje Občine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične regije (NUTS 3) in kohezijske regije Zahodna Slovenija (NUTS 2).
Predvideno je sofinanciranje 20 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev in 10 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva. Od tega se predvideva 11 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev v KRVS in 9 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev v KRZS ter 5 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRVS in 5 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRZS.
Cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje cilje in rezultate 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 9.3.1 specifičnega cilja »izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020.
4.1 Specifični cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje doseganje naslednjega specifičnega cilja:
9.3.1 izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.
Cilj javnega razpisa je zagotoviti enote, ki bodo namenjene za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali začasnih namestitev (v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva ter Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev) za osebe starejše od 65 let, kar je skladno s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike storitev za lokalno in širše okolje. Hkrati pa pomeni doprinos na področju vključevanja starejših od 65 let v skupnost in v svoje domače okolje.
4.2 Spremljanje in doseganje kazalnikov
Doseganje specifičnega cilja javnega razpisa se bo merilo z naslednjimi kazalniki:
a) Kazalnik učinka: število enot, v katere je bilo investirano
Izbrani prijavitelj mora do konca trajanja projekta (obdobje upravičenosti aktivnosti) investirati v najmanj 1 enoto, pri čemer enota pomeni novo vzpostavljena enota za zagotavljanje dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe iz ciljne skupine.
V kolikor izbrani prijavitelj v istem objektu vzpostavi 1 enoto za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in hkrati 1 enoto začasnih namestitev, se šteje, da je investiral v 2 enoti.
Kazalnik učinka je izpolnjen z datumom izdaje uporabnega dovoljenja za enoto, v katero je bilo investirano.
b) Kazalnik rezultata: število oseb v institucijah
Izbrani prijavitelj mora v vlogi podati podatek o številu oseb, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis pri prijavitelju vključene v dolgotrajno celodnevno institucionalno varstvo (kar bo predstavljajo izhodiščno vrednost kazalnika) in številu oseb, ki jih bo prijavitelj namestil v investirane enote in ne bodo vključene v dolgotrajno celodnevno institucionalno varstvo (kar bo predstavljajo ciljno vrednost kazalnika).
Ciljno vrednost kazalnika rezultata mora izbrani prijavitelj doseči najkasneje do 31. 5. 2023. Doseženo vrednost izbrani prijavitelj dokazuje s seznamom vključenih oseb v investirane enote, pri čemer osebo lahko vključi v seznam z dnem podpisa dogovora o zagotavljanju dnevnega varstva ali z dnem podpisa dogovora o zagotavljanju začasnih namestitev.
Izbrani prijavitelj bo s pogodbo o sofinanciranju zavezan k spremljanju in doseganju ciljev in vrednosti kazalnikov, ki si jih bo zastavil v vlogi na javni razpis. Nedoseganje kazalnikov v pogodbeno določenem roku predstavlja bistveno kršitev pogodbe. V primeru bistvene kršitve pogodbe s strani izbranega prijavitelja, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na podračun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
Ciljna skupina javnega razpisa
V okviru javnega razpisa so ciljna skupina osebe, starejše od 65 let.
Podrobnejša opredelitev ciljne skupine javnega razpisa je predstavljena v razpisni dokumentaciji pod točko 5 (Ciljne skupine javnega razpisa).
Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
– se izvajajo na področju celotne Slovenije,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, projektno partnerstvo ni predvideno.
Prijavitelj se lahko prijavi z največ 2 projektoma. Če se predvideva vzpostavitev enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in enote za zagotavljanje začasnih namestitev v sklopu enega objekta (eno gradbeno dovoljenje), se prijavitelj prijavi z 1 vlogo/projektom. Kadar pa sta enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in enota za zagotavljanje začasnih namestitev na različnih lokacijah, mora prijavitelj za vsako investicijo oddati ločeno vlogo.
7.1 Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki izpolnjuje vse spodaj naštete pogoje.
1. Je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300).
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Na zadnji dan v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
6. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.
Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posameznega razpisnega pogoja so dokazila navedena v točki 7 (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev) Razpisne dokumentacije.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 1, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 3 in pogoja pod zaporedno št. 5, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve prijave na javni razpis.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
7.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev (velja za oba sklopa javnega razpisa):
Za vsak projekt mora biti izdelana in s strani pristojnega organa/osebe prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija, v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta, vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost investicije ter predvidene vire financiranja z navedbo zneskov za posamezne vire.
Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, na kateri sklop se prijavitelj prijavlja in izdelana analiza stroškov in koristi v skladu z Delegirano uredbo komisije 480/2014 (členi 15 do 19) in Izvedbeno uredbo komisije 2015/207 EU (člen 3 in Priloga III: metodologija za pripravo ASK), ter izračun finančne vrzeli.
Če se investicija izvaja v več fazah, se finančna vrzel in analiza stroškov in koristi izdeluje za fazo, ki je predmet vloge/projekta. Analiza stroškov in koristi mora biti izdelana v skladu s smernicami Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tol for Cohesion Policy 2014–2020.
Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski ukrepi:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).
Poleg že navedenega mora investicijska dokumentacija vsebovati še podatke o:
– občini, kjer se bo vzpostavila enota,
– naslovu lokacije, kjer se bo vzpostavila enota, saj se na eni lokaciji lahko vzpostavi le eno enoto za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali eno enoto za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let,
– zagotavljanju trajnosti projektnih rezultatov (navedite na kakšen način bo zagotovljena trajnost projektnih rezultatov ter ali in kako bo zagotovljeno nadaljevanje aktivnosti po zaključku projekta oziroma izvajanje dejavnosti v investiranih enotah),
– prispevku projekta k družbenemu in gospodarskemu razvoju (navedite na kakšen način bo projekt prispeval k družbenemu in gospodarskemu razvoju),
– skladnosti projekta z usmeritvami OP EKP 2014–2020, in sicer skladnost s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (na kratko opišite na kakšen način je prijavljeni projekt skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk),
– skladnosti projekta s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.3 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa,
– prispevanju projekta k doseganju rezultata 9.3.1 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa,
– navedbo kazalnikov učinka in rezultatov projekta v skladu s poglavjem 4.2,
– upoštevanju aktivnosti ter časovnega in finančnega okvira, določenega s tem javnim razpisom. Konec izvajanja projekta (obdobje upravičenosti aktivnosti) mora biti predvideno najkasneje do 31. 12. 2022,
– ustreznosti ciljne skupine projekta, določene v poglavju 5 javnega razpisa,
– zaključeni finančni konstrukciji oziroma zagotovljenih virih za izvedbo celotnega projekta.
Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posameznega razpisnega pogoja so dokazila navedena v točki 7 (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev) Razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
7.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, za celotno investicijo, mora biti priloženo vlogi, razen v primeru, ko v skladu z veljavno zakonodajo gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti, kar mora biti dokumentirano (npr. sklep o zavrženju vloge s strani upravne enote, sklic na relevantno zakonodajo).
2. Zemljišče, na katerem bo zgrajen objekt, ki je predmet vloge, mora biti ob oddaji vloge v lasti prijavitelja oziroma v lasti Republike Slovenije. Če zemljišče, na katerem bo objekt zgrajen, še ni v lasti prijavitelja, mora prijavitelj ob vlogi priložiti potrdilo o predznambi stavbne pravice, v primeru pridobitve pa potrdilo o pravnem poslu v obliki notarskega zapisa, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo ali drugo dokazilo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
3. Za izgradnjo/rekonstrukcijo objekta ali nakup zemljišča, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, v zadnjih 10 letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva ali nepovratna sredstva EU.
4. Vloga za sofinanciranje se ne nanaša na nakup zgolj zemljišča in/ali rekonstrukcijo/širitev že obstoječe enote za zagotavljanje dnevnega varstva in/ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let.
Za dokazovanje izpolnjevanja specifičnih razpisnih pogojev prijavitelj priloži dokazila, ki so navedena v 7. poglavju (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev) razpisne dokumentacije.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija za izvedbo tega javnega razpisa bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, ocenila po merilih za ocenjevanje vlog.
Podrobnejše opredelitve meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so predstavljene v razpisni dokumentaciji pod točko 8 (Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev).
V spodnjih tabelah so dodatno opisana merila in prikazan način ocenjevanja posameznega merila.
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 1 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 1:
Št. točk
Ocena
10
ustrezno 
0
neustrezno
MERILO 1
Maksimalno št. točk
USTREZNOST PROJEKTA
Možnih največ 
20 točk
1.1 Utemeljitev projekta
10
1.2 Finančna ustreznost projekta
10
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 2 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 2:
Št. točk
Ocena
10
ustrezno 
0
neustrezno
MERILO 2
Maksimalno št. točk
IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Možnih največ 
10 točk
2.1 Skladnost s terminskim načrtom operacije
10
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 3 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 3:
Št. točk
Ocena
20
priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izkazana zakonska podlaga, da le-to ni potrebno
0
priložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja
MERILO 3
Maksimalno št. točk
USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 
20 točk
3.1 Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izkazana zakonska podlaga da le-to ni potrebno
20
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 4 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 4:
Št. točk
Ocena
10
k vlogi je priložena Priloga št. 9: Izjava o referencah prijavitelja iz katere izhajajo ustrezne reference
0
k vlogi ni priložena Priloga št. 9: Izjava o referencah prijavitelja oziroma iz priloge ne izhajajo ustrezne reference
MERILO 4
Maksimalno št. točk
USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 
10 točk
4.1 Reference prijavitelja
10
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 5 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 5:
Št. točk
Ocena
20
opredeljeno 
0
neopredeljeno
MERILO 5
Maksimalno št. točk
ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Možnih največ 
20 točk
5.1 Zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov
20
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 6 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 6:
Št. točk
Ocena
10
v občini, kjer se bo vzpostavila enota ni zavoda 
0
v občini, kjer se bo vzpostavila enota je zavod
MERILO 6
Maksimalno št. točk
DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
Možnih največ 
10 točk
6.1 Krajevna pokritost
10
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru merila 7 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za merilo 7:
Št. točk
Ocena
10
objekt se nahaja na drugi lokaciji kot zavod
5
objekt je predviden na isti lokaciji kot zavod, vendar je samostojen (ločen) objekt
0
objekt je predviden znotraj obstoječega zavod, vendar kot samostojna enota
MERILO 7
Maksimalno št. točk
DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
Možnih največ 
10 točk
7.1 Lokacija objekta
10
Največje skupno možno število doseženih točk je 100.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo na osnovi ocenjevanja dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj 50 točk. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli projekti, ki bodo, v posamezni kohezijski regiji, dosegli višje število točk.
Obdobje in regija izvajanja
9.1 Regija izvajanja projektov
Izbrani projekti se bodo izvajali v dveh programskih območjih: na območju KRVS in na območju KRZS, in sicer se predvideva, da se bo predvidoma 16 projektov izvajalo v KRVS ter predvidoma 14 projektov v KRZS. Regija izvajanja in s tem upravičenost stroškov je vezana na lokacijo enote, ki bo vzpostavljena v okviru tega javnega razpisa.
9.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije, se lahko začnejo izvajati z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, zaključiti pa se morajo najkasneje do 31. 12. 2022.
10 Financiranje
10.1 Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini do 100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva EU, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj, predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projektov. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projektov.
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.
10.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2023 znaša 21.521.490,00 EUR (od tega 17.217.192,00 EUR (80 %) sredstev EU in 4.304.298,00 EUR (20 %) nacionalni prispevek iz državnega proračuna), od tega je 11.621.604,60 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 9.899.885,40 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.
Način delitve sredstev je 54,00 % za KRVS in 46,00 % za KRZS od predvidene višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis.
Finančna sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) upravičenih stroškov projektov:
 
2020
2021
2022
2023
SKUPAJ
KRVS 54 %
 
 
 
 
 
170077 PN 9.3 – Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo – 14-20-V-EU
1.296.000,00
4.241.160,00
2.650.968,00
1.109.155,68
9.297.283,68
170078 PN 9.3 – Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo – 14-20-V-SLO
324.000,00
1.060.290,00
662.742,00
277.288,92
2.324.320,92
SKUPAJ KRVS
1.620.000,00
5.301.450,00
3.313.710,00
1.386.444,60
11.621.604,60
KRZS 46 %
 
 
 
 
 
170079 PN 9.3 – Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo – 14-20-Z-EU
1.104.000,00
3.612.840,00
2.258.232,00
944.836,32
7.919.908,32
170080 PN 9.3 – Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo – 14-20-Z-SLO
276.000,00
903.210,00
564.558,00
236.209,08
1.979.977,08
SKUPAJ KRZS
1.380.000,00
4.516.050,00
2.822.790,00
1.181.045,40
9.899.885,40
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
3.000.000,00
9.817.500,00
6.136.500,00
2.567.490,00
21.521.490,00
EU DEL 80 %
2.400.000,00
7.854.000,00
4.909.200,00
2.053.992,00
17.217.192,00
SLO DEL 20 %
600.000,00
1.963.500,00
1.227.300,00
513.498,00
4.304.298,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja izbranih projektov, skladno s potrjenimi vlogami izbranih vlagateljev ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
10.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo v višini do največ 717.383,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za enoto, pri katerem je predvidena vzpostavitev enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let. V kolikor se prijavitelj prijavi z dvema vlogama/projektoma lahko dobi največ 1.436.766,00 EUR.
Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.
10.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št. 440-6/2020/3 z dne 19. 2. 2020, sredstva za sofinanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne predstavljajo državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
11 Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 15. 2. 2023.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2020, 2021, 2022 in 2023. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 5. 2023.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: navodila OU), dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
12 Upravičenost stroškov
12.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni v primeru, če so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in drugimi listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:
1. investicije: nakup nepremičnin, nakup zemljišč, gradnja, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter nakup prevoznega sredstva;
2. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev;
4. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP za izvajanje EKP 2014–2020 ter izdanim potrdilom Finančne uprave RS.
12.2 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določena v Navodilih PO ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in so jih prijavitelji dolžni dosledno upoštevati.
13 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Upravičenci morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če upravičenec ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču upravičenca ne vsebuje izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize. Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je torej izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, določili druge veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in PO.
14 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– izvajanje ustreznih postopkov za namen vključevanja oseb iz ciljne skupine v novo vzpostavljeno/-e enoto/-e za zagotavljanje dnevnih oblik varstva oziroma začasnih namestitev. Izbrani prijavitelj je dolžan pričeti z izvajanjem te obveznosti takoj po zaključku investicije, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, oziroma najkasneje v prvi polovici januarja 2023;
– izpolnjevanje vseh pogojev za zagotavljanje izvajanja dnevnih oblik varstva oziroma začasnih namestitev za osebe iz ciljne skupine. Upravičenec je dolžan pričeti z izvajanjem te obveznosti takoj po zaključku investicije, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu;
– izvajanje storitev oskrbe v skladu z evropskimi smernicami za deinstitucionalizacijo (Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care; dostopnimi na: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/guidelines-final-english.pdf);
– napotovanje kadra, ki bo zaposlen v novi enoti/-ah, na izobraževanja o deinstitucionalizaciji, ki ga bo za ta namen v okviru PO organizirala Projektna enota za vzpostavitev deinstitucionalizacije;
– zagotavljanje možnosti doseganja sinergijskih učinkov s sorodnimi organizacijami, lokalno skupnostjo in vsemi deležniki, ki pokrivajo področje socialnega varstva za osebe iz ciljne skupine;
– da bo v primeru uveljavljanja upravičenega stroška za nakup prevoznega sredstva, izpolnjeval zahtevo, da se prevozno sredstvo uporablja predvsem za prevoz uporabnikov v namen prihoda in odhoda iz dnevne oblike varstva oziroma začasne namestitve;
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabe logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 15);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja dodelitve sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
15 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter Navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, je potrebno smiselno in skladno z Navodili PO uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj in hkrati navajati, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti«, 9.3.1 specifičnega cilja »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020.
Izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
17 Omejitev glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila pri upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja; ali
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso izpolnjene.
18 Postopek izbora prijaviteljev
18.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 16. 10. 2020.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenega roka v primeru, da razpoložljiva sredstva javnega razpisa ne bodo dodeljena.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 1. 6. 2020, drugi rok je 3. 8. 2020 in skrajni rok 16. 10. 2020.
Če bodo sredstva dodeljena pred potekom posameznih rokov ali če pride do podaljšanja skrajnega roka bo Ministrstvo, pred iztekom skrajnega roka za oddajo vlog, na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/ in v Uradnem listu RS objavilo posebno obvestilo o dodelitvi sredstev.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži največ dve vlogi za sofinanciranje. Vsako vlogo mora oddati v ločeni ovojnici.
V kolikor bo ugotovljeno, da posamezni prijavitelj sodeluje pri več kot dveh projektih, bodo obravnavane le tiste vloge, ki bodo na ministrstvu evidentirate kot prej prispele. Ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 izvod) na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno Priloga št. 5: Inv. Dokumentacija priložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) in to 1-krat v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF obliki) in 1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (v Wordovi oziroma Excelovi obliki). Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 1. 6. 2020 (prvi rok), 3. 8. 2020 (drugi rok), oziroma najkasneje do 16. 10. 2020, do 15. ure (skrajni rok). Vloga, ki bo oddana po poteku posameznega roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden ali v primeru dodelitve sredstev, se vloga s sklepom zavrže kot prepozna ter vrne prijavitelju.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ni bila predložena do zgoraj navedenega roka, ne glede na način oddaje vloge. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše«. Za označevanje vloge na ovojnici se lahko uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge.
Vloge, ki bodo nepravilno ali nepopolno označene, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavjih 7 in 8 tega javnega razpisa.
18.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
18.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo:
– Za prvi rok dne 5. 6. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
– Za drugi rok dne 10. 8. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
– Za skrajni rok dne 23. 10. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tem bodo prijavitelji obveščeni preko spletnega naslova: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
18.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ali vsebuje tehnično spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) Priloga št. 5: Inv. Dokumentacija.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan z navadno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v investicijski dokumentaciji. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo formalno popolne.
18.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo na vsakem odpiranju vlog opravila pregled formalno popolnih vlog, ki bodo prispele do zahtevanega roka. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolno vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 7 in 8 tega javnega razpisa.
V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne vloge najprej ocenjene glede na pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, določene v poglavju 7 tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih ocen posameznih ocenjevalcev.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli najmanj 50 točk. V kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva posamezne kohezijske regije (KRSV oziroma KRZS) ali posameznega sklopa, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva posamezne kohezijske regije ali posameznega sklopa, se o uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov sredstev odloči na naslednji način:
V primeru, da bo več vlog, ki predvidevajo vzpostavitev enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva z območja KRVS prejelo enako število točk pa za sofinanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev, bo imela prednost vloga, ki je pri merilu 7 prejela višje število točk, v kolikor bosta dva projekta imela enako število točk v navedenem merilu pa se bo upošteval vrstni red evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.
V primeru, da bo več vlog, ki predvidevajo vzpostavitev enote za zagotavljanje začasnih namestitev z območja KRVS prejelo enako število točk pa za sofinanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev, bo imela prednost vloga, ki je pri merilu 7 prejela višje število točk, v kolikor bosta dva projekta imela enako število točk v navedenem merilu pa se bo upošteval vrstni red evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.
V primeru, da bo več vlog, ki predvidevajo vzpostavitev enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva z območja KRZS prejelo enako število točk pa za sofinanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev, bo imela prednost vloga, ki je pri merilu 7 prejela višje število točk, v kolikor bosta dva projekta imela enako število točk v navedenem merilu pa se bo upošteval vrstni red evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.
V primeru, da bo več vlog, ki predvidevajo vzpostavitev enote za zagotavljanje začasnih namestitev z območja KRZS prejelo enako število točk pa za sofinanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev, bo imela prednost vloga, ki je pri merilu 7 prejela višje število točk, v kolikor bosta dva projekta imela enako število točk v navedenem merilu pa se bo upošteval vrstni red evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.
Dodatna pojasnila glede strokovnega ocenjevanja vlog so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 18: Postopek in način izbora prejemnikov sredstev – strokovno ocenjevanje.
18.3 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje trajanja projekta. Pogodba je vzorčna, ministrstvo si pridržuje pravico, da izjemoma, po potrebi, pogodbo pred podpisom ustrezno dopolni ali spremeni. Če se upravičenec z dopolnitvijo ali spremembo ne strinja lahko podpis pogodbe pisno zavrne, v tem primeru se šteje, da je odstopil od kandidature na javnem razpisu in izgubi pravico do sredstev, odobrenih s sklepom o izboru.
Z izbranimi prijavitelji, ki bodo k vlogi priložili zgolj potrdilo o vloženi zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, bo ministrstvo odložilo podpis pogodbe o sofinanciranju, dokler ne bo predloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje za predmet sofinanciranja, pri čemer je skrajni rok za njegovo predložitev 31. 12. 2020. V kolikor ministrstvo do tega datuma ne bo prejelo zahtevanega dokazila, se šteje, da je odstopil od kandidature na javnem razpisu in izgubi pravico do sredstev, odobrenih s sklepom o izboru.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta v pogodbi, na podlagi navedb prijavitelja v vlogi, opredelila način in dinamiko črpanja sredstev ter opredeljene cilje projekta.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
18.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
18.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/ drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino- socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
19 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake- moznosti/javne-objave/.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše«. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati za prvi rok do 25. 5. 2020, za drugi rok 27. 7. 2020, zadnji odgovori bodo objavljeni do 9. 10. 2020.
Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
19.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi, po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
19.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
19.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
19.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 2: Označba vloge
– Priloga št. 3: Seznam občin z zavodi (DSO in posebni socialno varstveni zavodi) (ni potrebno priložiti k vlogi)
19.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 4: Pravnomočno gradbeno dovoljenje, vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja ali sklep o zavrženju vloge, oziroma sklic na relevantno zakonodajo
– Priloga št. 5: Investicijska dokumentacija
– Priloga št. 6: Izpis iz zemljiške knjige, potrdilo o predznambi stavbne pravice, potrditev o pravnem poslu v obliki notarskega zapisa, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo ali drugo dokazilo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
– Priloga št. 7: Podpisan in žigosan sklep o potrditvi ID
– Priloga št. 8: Izjava o referencah prijavitelja iz katere izhajajo ustrezne reference
– Priloga št. 9: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidno, kdaj je bila pravna oseba ustanovljena
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost