Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1627/20, Stran 708
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«
Na podlagi naslednjih določb:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: do 31. 12. 2020),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, z dne 5. 10. 2017,
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1),
– Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 14. dopisni seji dne 27. 11. 2019, h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 3. 12. 2019.
I. 1 Naziv in sedež institucije financiranja in izvajanja javnega razpisa
Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020« izvaja Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju STO).
Za javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«, so v celoti zagotovljena finančna sredstva na strani STO.
I. 2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti na tujih trgih.
Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.
Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba promocijskih aktivnosti, s poudarkom na širitvi nastopa na prednostnih tujih trgih in pridobivanja novih turističnih gostov ter rast prihodkov iz naslova turističnih potovanj za turistično sezono 2020/2021.
Podporni cilji javnega razpisa so:
– krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma, slovenskih turističnih podjetij,
– povezovanje promocije turističnih podjetij s ponudbo vodilnih destinacij s ciljem poenotene promocijske komunikacije pod blagovno znamko I feel Slovenia,
– osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov1 in prednostne trge,
1 Definicija HVT turista: Zahtevnejši gost oziroma t. i. High Value Traveller spada v segment turistov, ki se odločajo o izbiri destinacije, načrtovanja in rezervacije dopusta v tujini. To so predstavniki ciljne skupine, ki so za dopust pripravljeni plačati več, bodisi zaradi izbire namestitvenega objekta, nivoja vključenih storitev, izdatkov za prehrano ali dodatnih doživetij. So turisti, ki svojega dopusta ne rezervirajo na podlagi kriterija najnižje cene temveč so za to, da dopust preživijo v skladu s svojimi pričakovanji, pripravljeni plačati ustrezno višjo ceno.
– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk,
– pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone,
– dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.
I. 3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, kot del poslovne strategije podjetij na trgih, s ciljem večanja prodaje turističnih produktov Slovenije.
I. 4 Upravičenci
Upravičenec do sredstev financiranja je vsako podjetje (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Republiki Sloveniji in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje.
I. 5 Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki III. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko STO zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje (Sklep o izboru) in pred podpisom pogodbe, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o dodelitvi sredstev za sofinanciranje pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko STO odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev STO.
I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in je vpisano v Poslovni register Slovenije.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge).
3. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, in 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
4. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
5. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
6. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
7. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU in 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti v sledečih izključenih sektorjih:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24).
8. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
9. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev države, občine ali Evropske unije), skladno s prepovedjo dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev.
10. Podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, zato se lahko na razpis prijavi le eno od njih.
I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno in aktivno delovati vsaj zadnji dve poslovni leti, od dneva oddaje vloge na ta javni razpis. Pri tem se upošteva datum vpisa v sodni register.
2. Podjetje prijavitelja mora imeti za zadnji dve zaključeni letni poslovni poročili: 2017 in 2018, od dneva oddaje vloge, pozitiven čisti poslovni izid. Pri tem se upošteva podatke oddane v letnem poslovnem poročilu na AJPES in izjavo prijavitelja na Obrazcu št. 2 te razpisne dokumentacije. V primeru, da prijavitelj ni posloval že v letu 2017, velja zgolj poročilo za leto 20182 in izjava prijavitelja na Obrazcu št. 2 te razpisne dokumentacije. V primeru, da prijavitelj ni oddal poročila na AJPES (velja za določene s.p.), velja izjava na Obrazcu št. 2.
2 To določilo velja zgolj za tista podjetja, ki skladno s točko I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje, izpolnjujejo pogoj iz prve alineje, vendar je datum registracije podjetja prijavitelja od 1. 1. 2018 do 1. 4. 2018.
3. Prijavitelj je po zadnjih dveh letnih poslovnih poročilih: 2017 in 2018 zaposloval povprečno vsaj dva zaposlenca, kar je razvidno iz Poslovnega izkaza uspeha (Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju) in jih zaposluje tudi na dan oddaje vloge. V primeru, da prijavitelj ni posloval v letu 2017, velja le poročilo za leto 20182. V primeru, da prijavitelj ni oddal poročila na AJPES (velja za določene s.p.), velja izjava na Obrazcu št. 2.
4. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči kot skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ki ne sme presegati 200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije. Prijavitelj mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči kot določa shema državne pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis: »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
5. Prijavitelj lahko odda le eno vlogo na ta javni razpis.
6. Prijavitelj ima ustanovljeno podjetje, ki ima registrirano glavno gospodarsko dejavnost (http://evem.gov.si/info/skd-seznam/) na področju:
– I GOSTINSTVO in enem od Oddelkov/Skupin kot sledi:
– 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
– 55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
– 55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
– 55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
– N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI in enem Oddelku/Skupin kot sledi:
– 79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj
– 79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
in kot glavno poslovno dejavnost izvaja storitve prodaje turističnih produktov na območju Republike Slovenije, ki so opredeljeni v Strategiji trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2017–2021.
7. Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da bo vodil posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s projektom pod številko, ki jo bo navedel v Obrazcu št. 2 – Izjava prijavitelja.
I. 5. 3 Ostali pogoji sodelovanja
Vloga prijavitelja mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in mora izpolnjevati tudi ostale pogoje:
1. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine, skladno s personami slovenskega turizma3.
3 Persone ciljnih skupin slovenskega turizma: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/persone-slovenskega-turizma.
2. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnost na prednostnih trgih kot opredeljeno v Programu dela STO za leti 2020 in 20214 in skladno z usmeritvami identifikacije tržnega potenciala5.
4 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/ kljucni-dokumenti-sto
5 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/identifikacija-trznega-potenciala
3. Prijavitelj mora obenem zagotoviti investicijo v digitalne aktivnosti (stroške storitev zunanjih izvajalcev in medijski zakup) vsaj v deležu 40 % neposrednih upravičenih stroškov.
4. Projekt se ne sme pričeti izvajati pred datumom oddaje vloge.
5. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije promocijskih sporočil (tisk, digitalni mediji, radio, TV), sofinanciranih preko tega javnega razpisa, obvezno vključiti logotip I feel Slovenia in zaželeno navedbo ključnika #ifeelsLOVEnia ter upoštevati Navodila STO glede uporabe celostne grafične podobe, kot navedeno v Prilogi 1 tega javnega razpisa.
6. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne vloge prijavitelja lahko znaša najmanj 10.000,00 evrov brez DDV in največ 50.000,00 evrov brez DDV.
7. V okviru projekta se morajo izvajati aktivnosti, skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti prijavitelja (poslovni načrt in načrt trženja).
8. Iz predložene finančne konstrukcije projekta s strani prijavitelja mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena lastna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
I. 6 Višina sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 431.294,55 evrov.
Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračunskem letu 2020 oziroma do porabe sredstev.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici, se neporabljena sredstva lahko prenese v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo proračunskih sredstev STO ali pa se jih ustrezno prerazporedi znotraj obstoječega proračunskega leta v okviru obstoječega finančnega načrta STO za leti 2020 in 2021.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Dinamika sofinanciranja bo določena s pogodbo o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem, skladno s finančnim načrtom STO za leti 2020 in 2021 in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in Programa dela STO za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko STO razveljavi javni razpis in izdane Sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom STO, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
I. 7 Obdobje sofinanciranja in Zahtevki za izplačilo
Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške, ki so nastali v roku od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in do vključno 30. 10. 2020. Zadnji rok za oddajo zahtevka za izplačilo je do vključno 12. 11. 2020.
Vmesni roki za oddajo Zahtevka za izplačilo so lahko:
1. Rok: 20. 5. 2020, do 24. ure,
2. Rok: 25. 9. 2020, do 24. ure.
Zaključni rok za oddajo Zahtevka za izplačilo je 12. 11. 2020, do 24. ure.
Upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov v največ dveh delih oziroma z največ dvema Zahtevkoma za izplačilo. Upravičenec pošlje Zahtevek za izplačilo z zahtevanimi dokazili in Vsebinskim poročilom pisno po pošti na sedež STO.
I. 8 Način izbora vlog za sofinanciranje
Postopek javnega razpisa in ocenjevanje vlog bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom imenovala direktorica STO.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje: splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji prijavitelja na ta javni razpis. Če komisija ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija oceni na podlagi meril iz točke I. 9 tega javnega razpisa.
I. 9 Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril:
Št.
Merilo
Maksimalno št. točk
1
Obseg promocijskih aktivnosti 
45
1.1
Dve različni promocijski aktivnosti
10
1.2
Tri različne promocijske aktivnosti ali več
20
1.3
Izvedba posebnih promocijskih aktivnosti znotraj točke 1.1 ali 1.2
25
1.3.1
Oglaševanje na družbenem omrežju LinkedIn vsaj v obsegu 20 % vrednosti celotnega medijskega zakupa projekta
5
1.3.2
Nagovarjanje zahtevnejšega, t. i. High value turista
10
1.3.3
Aktivnosti t. i. Lead Generation marketinga
5
1.3.4
Aktivnosti vplivnostnega marketinga
5
2
Promocija turističnih produktov na več trgih
20
2.1
Na dveh prednostnih trgih
10
2.2
Na treh ali več prednostnih trgih od teh obvezno en na novem tujem trgu, kjer nastopa prijavitelj prvič
20
3
Promocija turističnih produktov zgolj izven glavne turistične sezone
25
4
Promocija trajnostno naravnanih turističnih produktov 
10
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki II. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil.
Vsako vlogo ocenita dva ocenjevalca. V kolikor se skupni oceni obeh ocenjevalcev med seboj razlikujeta za več kot 15 točk, to vlogo oceni še tretji ocenjevalec. Končna ocena vloge se oblikuje na osnovi povprečja dveh ocen oziroma v primeru tretje ocene, na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen. V primeru, da je razlika med tremi ocenami enaka, se upošteva višji dve oceni.
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk.
Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 60 točk, razvrsti in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najvišje do najnižje ocenjene vloge.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo imele prednost vloge z višjim številom točk, do porabe vseh razpoložljivih sredstev. V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim skupnim številom točk, bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele višje število točk najprej pri merilu št. 2., nato pri merilu št. 4. V kolikor bo več vlog prejelo enako skupno število točk pri obeh teh merilih, bodo imele prednost vloge, ki so bile časovno prej oddane (velja poštni žig oziroma žig prejema vloge v Glavno pisarno STO).
V primeru, da se kateri od prijaviteljev ne odzove na poziv STO k podpisu pogodbe o sofinanciranju v opredeljenem roku, se ta sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjeni vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanciranje, glede na višino prejetih točk. O izbiri naslednjega prijavitelja bo izdan nov sklep o izboru, s katerim bo odpravljen prejšnji sklep.
I. 10 Shema financiranja in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme »de minimis«, to je »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020 (v nadaljevanju: »de minimis«).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska »de minimis« pomoči, kot določa shema pomoči »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu prejemniku/upravičencu na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 evrov v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 evrov za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč, prejeta po pravilu »de minimis«, se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč »de minimis«, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
Uredba (EU) št. 1407/2013 določa, da se upošteva seštevek dodeljenih pomoči »de minimis« v vseh povezanih podjetjih.
I. 11 Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s shemo »de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) in Programom dela STO za leti 2020 in 2021.
I. 11. 1 Upravičeni stroški
STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so neposredno povezani s predmetom tega javnega razpisa kot neposredne stroške, v deležu 95 % in posredne stroške, v deležu 5 %.
STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške naslednje stroške:
1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev:
– stroški storitev strokovnjaka, medijskega in/ali digitalnega eksperta, za pripravo medijskega načrta, spremljanje in nadzor ter priprave poročila o uspešnosti izvedenih aktivnosti,
– stroški storitev strokovnjaka, oblikovalca za pripravo oglasov,
– drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih aktivnosti (npr. tisk jumbo plakatov, tisk gradiv, postavitev panojev, postavitev pristajalne spletne strani, drugih fizičnih ali digitalnih storitev, ki niso navedeni v prvih dveh zgornjih alinejah te točke, so pa nujno potrebni za izvedbo aktivnosti).
2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju, kjer se vrši oglaševanje, vključno s tehničnim serviranjem oglasov (zakup AdServerjev, najem plakatnih mest, dostava gradiv ipd.).
Mediji, za katere se priznavajo upravičeni stroški, so:
– digitalni mediji,
– tiskani mediji,
– zunanje oglaševalske površine,
– radio in televizija.
STO prizna prijavitelju posredne stroške, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi vloge prijavitelja in se priznajo v pavšalu, ki znaša 5 % upravičenih stroškov projekta oziroma vrednosti posamičnega Zahtevka za izplačilo.
STO prizna prijavitelju do največ 40 % neposrednih upravičenih stroškov iz točke 1. stroški zunanjih izvajalcev, ostali stroški so stroški izvedbe medijskega zakupa po točki 2, po formuli:
Vrednost sofinanciranja projekta = 100 %
– posredni upravičeni stroški 5 %
= Vrednost sofinanciranih izvedbenih aktivnosti (neposredni upravičeni stroški) = 95 %
– do maksimalno 40 % neposrednih upravičenih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev
– minimalno 60 % neposrednih upravičenih stroškov za izvedbo medijskega zakupa
Prijavitelj mora obenem zagotoviti investicijo v digitalne aktivnosti (stroške storitev zunanjih izvajalcev in medijski zakup) vsaj v deležu 40 % neposrednih upravičenih stroškov.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški, kot na primer:
– stroški storitev prevajalcev za prevajanje oglasnih sporočil in jezikovno redakcijo v tuje jezike na trgih, na katerih prijavitelj izvaja aktivnosti in so del sofinanciranja oddane vloge prijavitelja,
– stroški analiz, študij, raziskav in drugih s tem povezanih svetovalnih storitev,
– stroški sodelovanja na turističnih sejmih, workshopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konferenčne dvorane, stroški opreme, pogostitve ipd.),
– stroški razvoja in direktne prodaje posameznega turističnega produkta,
– stroški vseh ostalih aktivnosti, ki jih STO že financira preko svojih rednih programskih aktivnosti (sejemski nastopi, študijske ture …) in kar ni predmet sofinanciranja javnih razpisov MGRT oziroma drugih nacionalnih in lokalnih javnih institucij v Sloveniji in v Evropski uniji.
I. 11. 2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 60 % vrednosti upravičenih stroškov projekta prijavitelja. Dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta posameznega prijavitelja ne morejo biti nižja od 10.000 evrov brez DDV in ne višja od 50.000 evrov brez DDV.
I. 11. 3 Način financiranja
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov za izvedene aktivnosti z naslednjimi dokazili in poročili:
– obdobno ali zaključno vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti,
– obdobno ali zaključno finančno poročilo o izvedbi aktivnosti,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamezne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V kolikor bo upravičenec oddal le en Zahtevek za izplačilo, potem oddaja vsebinsko in finančno poročilo kot zaključno poročilo. Sicer se šteje, da je prvi Zahtevek za izplačilo obdoben in je obvezna priloga obdobno poročilo, drugi Zahtevek za izplačilo pa zaključen in mora zajemati celovit obseg aktivnosti in vključiti vsebino in finance tudi iz obdobnega poročila.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni v točki II. Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil.
I. 12 Zahteve glede nadzora izvedbe aktivnosti
STO je odgovoren za nadzor nad izvajanjem sofinanciranja. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem aktivnosti, katere sofinanciranje se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, v času veljavnosti pogodbe med STO in upravičencem, še 2 leti po zaključku projekta. Upravičenec bo moral STO predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune in ostalo dokumentacijo mora upravičenec hraniti skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter rezultate aktivnosti. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen v roku najmanj 3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju samem.
I. 13 Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta: 2. 4. 2020, do 24. ure in 4. 6. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi strinja. Vse stroške, povezane s pripravo in oddajo vloge, nosi prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka V. Navodila za pripravo vloge.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko STO vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v Glavni pisarni STO, na Dimičevi 13, 1000 Ljubljana (3. nadstropje), v času uradnih ur od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti (zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – Turistična promocija Slovenije – Podjetja« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, kot predvideno na Obrazcu št. 7: Odpremni obrazec.
I. 14 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sedežu STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh STO: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog. Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, temveč bodo s sklepom zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je STO prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala in ocenila vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od dneva odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
I. 16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije, spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na oddano vlogo in zagotavljati STO in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno z zakonodajo Republike Slovenije še 10 let po zaključku projekta.
Upravičenec mora voditi in spremljati porabo prejetih sredstev računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
I. 17 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-1.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo STO lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati STO in njeno resorno ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih projektih so javnega značaja in se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnega sofinanciranja. Objave podatkov o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
Prijavitelj mora izpolniti Obrazec št. 6: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
I. 18 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR podjetja«.
Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:
– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 30. 3. 2020 do 12. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 1. 6. 2020 do 12. ure.
STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:
– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 31. 3. 2020 do 24. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 2. 6. 2020 do 24. ure.
Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti