Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 013-1/2020-6 Ob-1590/20, Stran 738
Svet javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, razpisuje na podlagi sklepa 5. redne seje z dne 26. 2. 2020, 30. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1, Uradni list RS, št. 6/18), 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 25. in 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 109/13) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje in ima:
– univerzitetno izobrazbo
– pedagoško-andragoško izobrazbo
– strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja
– in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
V vlogi mora kandidat izkazati tudi strokovno poznavanje področja dela zavoda ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Direktor CIK Trebnje bo poleg funkcije poslovnega in pedagoškega vodenja zavoda opravljal tudi strokovna dela v obsegu in na način, ki se določi s sklepom in v skladu z notranjo delitvijo dela in delovnim načrtom CIK Trebnje.
Kandidat mora predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Izbran kandidat bo izbran za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 1. 8. 2020.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.
– Kot dokazilo o doseženi pedagoško-andragoški izobrazbi in strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja kandidat predloži fotokopije ustreznih potrdil.
– Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice ali pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo.
– Potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, s pripisom »Prijava za razpis direktorja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 

AAA Zlata odličnost