Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1626/20, Stran 743
Svet zavoda Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Kapelska cesta 25, 8257 Dobova, na podlagi sklepa 7. točke 8. redne seje z dne 20. 2. 2020 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o nazivu,
– dokazila o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazila o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku,
pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Kapelska cesta 25, 8257 Dobova, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova 

AAA Zlata odličnost