Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 371-8/2020/2 Ob-1638/20, Stran 745
1. Objava javnega natečaja št. 371-8/2020 za podelitev javnega pooblastila za izdajo kartic za tahografe in izvrševanje drugih upravnih nalog v zvezi s temi karticami (SLO-CIA, SLO-CP in SLO-CA).
Javno pooblastilo se podeljuje v skladu z Zakonom o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev v cestnem prometu ter o napravah za nadzor delovnega časa voznikov (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr; v nadaljnjem besedilu: ZDCOPMD) in Pravilnikom o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter načinu oblikovanja in določanja cene za izdajo kartice (Uradni list RS, št. 3/20).
Uradno ime in naslov organa, ki podeljuje javno pooblastilo: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 2399270000.
2. Predmet javnega pooblastila
Predmet javnega pooblastila je izvrševanje upravnih nalog za izdajo kartic za tahografe in izvrševanje drugih upravnih nalog v zvezi s temi karticami (SLO-CIA, SLO-CP in SLO-CA).
Opravljanje upravnih nalog za izvrševanje ZDCOPMD ter Uredbe (EU) št. 165/2014 in za njuno izvrševanje izdanih predpisov obsega:
– odločanje o izdaji ali odvzemu kartic, vključno z vročanjem kartic, vodenjem evidenc in dajanje podatkov o njih (SLO-CIA),
– upravne naloge za personalizacijo in izdelavo kartic (SLO-CP),
– upravne naloge za generiranje potrebnih elektronskih ključev (SLO-CA).
SLO-CIA lahko izvaja tudi naloge SLO-CP in SLO-CA, lahko pa ima podizvajalce za izvajanje teh nalog.
Naloge SLO-CIA se morajo izvajati v Republiki Sloveniji.
Za izdajo kartic se v Republiki Sloveniji podeli javno pooblastilo le enemu izdajatelju kartic.
Vloge morajo biti sestavljene v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu sodnega tolmača za slovenski jezik.
3. Začetek izvajanja in trajanje javnega pooblastila
Javno pooblastilo se začne izvajati najkasneje 120 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi javnega pooblastila, oziroma od 21. 1. 2021 dalje.
Javno pooblastilo se podeli za čas 15 let od dokončnosti odločbe o podelitvi javnega pooblastila.
4. Izbira nosilca javnega pooblastila
Vrsta postopka
Na osnovi ZDCOPMD podeli javno pooblastilo Ministrstvo za infrastrukturo z odločbo po opravljenem javnem natečaju.
5. Pogoji
Javno pooblastilo se podeli pravni osebi zasebnega prava, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima v Republiki Sloveniji ustrezne prostore za izvrševanje javnega pooblastila;
– da ima zaposleno zadostno število delavcev, ki so v skladu s predpisi Republike Slovenije pooblaščeni za vodenje upravnega postopka;
– da ima zaposleno zadostno število drugih strokovnih delavcev;
– da ima na razpolago ustrezno opremo za izvajanje nalog, ki sestavljajo javno pooblastilo;
– da ni delavnica v smislu tega zakona;
– da zoper njo ni uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije;
– da pravna oseba, član njene uprave oziroma poslovodja niso bili pravnomočno obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šest mesecev ali več, obsodba pa še ni bila izbrisana;
– da za kaznivo dejanje iz prejšnje alinee ni bil začet kazenski postopek;
– da član uprave oziroma poslovodja v zadnjih petih letih ni bil član uprave ali poslovodja v izdajatelju kartic, kateremu je bilo to javno pooblastilo odvzeto;
– da ima poravnane dospele obveznosti iz davkov in drugih javnih dajatev;
– da niso podane druge okoliščine, zaradi katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da ne bo v redu izvrševala javnega pooblastila;
– da njej ali osebi, katere univerzalni pravni naslednik je izdajatelj kartic, v zadnjih petih letih ni bilo to javno pooblastilo odvzeto.
Kandidat lahko izkazuje izpolnjevanje pogojev glede prostorov, opreme in strokovnih delavcev, ki so potrebni za izvajanje storitev v zvezi s personalizacijo in izdelavo kartic ter v zvezi z generiranjem ključev za elektronski podpis, ki ne predstavljajo upravnih nalog, s podizvajalci, s katerimi ima za čas, za katerega se podeljuje javno pooblastilo, s pogodbo urejeno razmerje glede zagotavljanja teh storitev, ali navede, da jih bo oddal po pridobitvi javnega pooblastila v skladu s tretjim odstavkom 20. člena ZDCOPMD.
6. Merila za izbiro
Merila za izbiro na javnem natečaju so:
– predvideni povprečni lastni stroški izdaje posamezne kartice, pri čemer dobi več točk vlagatelj, ki ponudi nižje povprečne lastne stroške;
– rok za začetek izvajanja javnega pooblastila, pri čemer dobi več točk vlagatelj, ki ponudi krajši rok;
– prijaznost do uporabnika, kot so uradne ure, načini vlaganja zahtev za kartico, pomoč uporabnikom in podobno, pri čemer dobi več točk vlagatelj, ki ponudi za vlagatelja ugodnejše rešitve.
7. Dvig natečajne dokumentacije
Vpogled v natečajno dokumentacijo je možen od dneva objave natečaja v Uradnem listu RS do dneva, ki je določen za oddajo vlog. Dan oddaje vlog ni vključen. Vpogled v dokumentacijo je možen v času uradnih ur na Ministrstvu za infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Natečajna dokumentacija se lahko prevzame v času uradnih ur, na zgoraj navedenem naslovu. Ob prevzemu je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu stroškov.
Stroški natečajne dokumentacije znašajo 5,00 EUR in se pred prevzemom poravnajo na podračun proračuna Republike Slovenije št.: 01100-6300109972, sklic na št. 18 24309-7141998-20203718, z navedbo: Plačilo natečajne dokumentacije 371-8, koda namena: OTHR.
8. Predložitev vlog
Vloga mora biti predložena do 20. 4. 2020, najkasneje do 10. ure na naslov, podan v natečajni dokumentaciji.
Javno odpiranje vlog bo 20. 4. 2020 ob 14. uri na zgoraj navedenem naslovu organa.
Vlagatelji na javno odpiranje vlog ne bodo posebej vabljeni.
9. Pravno varstvo: zoper odločbo o podelitvi javnega pooblastila je dovoljen upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost