Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

455. Odlok o pokopališkem redu v Občini Odranci, stran 1305.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17, 46/19) je Občinski svet Občine Odranci na 10. redni seji dne 17. 2. 2020 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Odranci 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Odranci (v nadaljevanju: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem in zakup zidnega žarnega groba;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba. Za izvajanje 24-urne dežurne službe občina podeli koncesijo po postopku in na način kot je to določeno s koncesijskim aktom.
(2) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(3) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba;
– izkop in zasutje groba.
(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališča in jo zagotavlja občina.
3. člen 
(upravljavec pokopališča) 
(1) Na območju Občine Odranci je eno pokopališče.
(2) Upravljavec pokopališča je Občina Odranci.
(3) Upravljanje pokopališča obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem in zakup zidnih žarnih grobov, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča.
4. člen 
(splošna ureditev pokopališč) 
(1) Pokopališče mora biti primerno ograjeno.
(2) Upravljavec mora na pokopališču zagotoviti dovolj urejenih prostorov za odlaganje odpadkov, ustrezno mrežo za oskrbo z vodo in odvoz komunalnih odpadkov, lahko pa zagotovi tudi ozvočenje in osvetlitev.
(3) Upravljavec je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in vzdrževati kot dober gospodar.
(4) Upravljavec je dolžan iz naslova grobnin zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode, elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela, predvsem pa urejenih prostorov za odpadke, vodovodnih naprav in ograj na območju pokopališča, tako da je omogočena njihova nemotena uporaba v skladu z letnimi plani urejanja in vzdrževanja pokopališča, ki jih sprejme občina.
5. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2 POGREBNA SLOVESNOST 
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
3 STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
8. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališču opravlja pogrebnik upravljavca, pogrebna služba ali druge osebe na željo naročnika pogreba.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna izvajalec pogrebne storitve naročniku storitve po veljavnem ceniku.
4 POGREB 
9. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
10. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
11. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
12. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa oziroma raztrosa pepela.
13. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela na pokopališču, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču.
14. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali v žarni zid,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(4) Vsakemu pokojniku mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo naročnika pogreba.
(5) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z določili tega odloka in dogovora med naročnikom pogreba in upravljavcem pokopališča oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti o načinu priprave in vodenja pogrebne slovesnosti.
(6) Pogrebna slovesnost ima lahko značilnosti obreda posamezne verske skupnosti. V takem primeru se pri pogrebni slovesnosti opravi tudi verski obred.
(7) Pri javni pogrebni slovesnosti je lahko prisoten vsakdo, ki se obnaša kraju in času primerno.
(8) Upravljavec oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti mora uro pogreba javno objaviti tako, da ob položitvi pokojnika v mrliško vežo izobesi obvestilo pred mrliško vežo.
(9) Upravljavec oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, v kolikor se tako dogovori z naročnikom pogreba, v mrliški veži v kateri pokojnik leži ali v poslovilni dvorani postavi pult z žalno knjigo.
15. člen 
(pogrebna slovesnost) 
(1) Pogrebna slovesnost se prične, ko se prinesejo zastave, simboli in se pripeljejo posmrtni ostanki umrlega na poslovilni prostor. Od umrlega se poslovijo pevci, govorniki, recitatorji, pihalni orkester ali drugi glasbeniki in predstavniki verskih skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni svečanosti.
(2) Po končani pogrebni slovesnosti se na poslovilnem prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa.
(3) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
(4) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli, ki jih zagotovijo in nosijo sami, razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
(5) Udeleženci pogrebne slovesnosti se razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela. Po minuti molka ter poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod končan.
(6) Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.
16. člen 
(čas pokopa) 
(1) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(2) Pogrebi so vsak dan od 9.00 do 19.00 ure oziroma se opravijo v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.
5 NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
17. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina se opravi pokop v osnovnem obsegu.
6 MRLIŠKA VEŽICA 
18. člen 
(mrliške vežice) 
Na pokopališču v občini je mrliška vežica, katere uporaba je obvezna. Po končanem pogrebu je naročnik pogreba dolžan vežico očistiti.
7 UREDITEV GROBA 
19. člen
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame.
20. člen 
(ureditev groba po pogrebu) 
(1) Izvajalec po pogrebu zasuje grobno jamo oziroma zapre pokrov žarne niše. Na grob položi cvetje ali ga razporedi na stojala.
(2) Najemnik groba lahko do dokončne ureditve groba na grob postavi začasno obeležje.
8 VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
21. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– z izdajo pisnega soglasja za izvedbo kamnoseških del za končno ureditev groba.
(2) Kamnoseška dela se lahko opravljajo ob delavnih dnevih, vendar ne v času pogreba.
22. člen 
(prepovedi) 
(1) Obiskovalec pokopališča je dolžan ob vstopu na pokopališče opustiti vse, kar bi bilo zoper pieteto do umrlih in se obnašati na pokopališču in njegovi neposredni bližini tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.
(2) Na pokopališču v občini ni dovoljeno zlasti:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– onesnaženje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
– brez soglasja upravljavca opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
– vstop s kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom, vožnja, ustavljanje in parkiranje, razen za potrebe opravljanja dejavnosti upravljavca in ureditve ali vzdrževanja groba.
9 NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
23. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko praviloma ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
24. člen 
(pogodba o najemu groba) 
(1) Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe in druge obveznosti najemojemalca.
(2) Za obstoječa grobna mesta upravljavec sklene najemne pogodbe najpozneje v roku enega leta od veljavnosti tega odloka.
25. člen 
(najem groba) 
Prostor za grobove daje upravljavec v najem za nedoločen čas.
26. člen 
V primeru smrti najemnika groba se najem prenese na dediča ali bližnje svojce (zakonec ali otroci), če teh ni, ostane grob v rokah upravljavca.
27. člen 
Po razveljavitvi pogodbe o najemu je grobni prostor opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se lahko odda drugemu najemniku.
28. člen 
Pravice uporabnikov storitev javne službe načeloma uresničujejo najemniki grobnih prostorov za potrebe pokopa umrlih, po pogodbi o najemu pa je najemnik lahko katerakoli oseba.
29. člen 
(razveljavitev pogodbe o najemu) 
(1) Upravljavec razveljavi pogodbo o najemu v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna grobnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje grobnega prostora kljub opozorilu in ni sledu o obisku svojcev,
– ob opustitvi pokopališča,
– če upravljavcu ni znan najemnik oziroma če le-ta ni sporočil spremembe bivališča in imena,
– kadar tako zahteva načrt ureditve in razdelitve pokopališča.
(2) V primeru tretje in pete alineje mora upravljavec o razveljavitvi pogodbe o najemu obvestiti najemnika vsaj šest mesecev pred opustitvijo pokopališča oziroma ureditve in razdelitve pokopališča.
(3) V primeru pete alineje tega člena je upravljavec dolžan zagotoviti nadomestni prostor za premestitev pokojnikov, v kolikor tako zahtevajo svojci oziroma najemniki grobov.
30. člen 
(zakup zidnega žarnega groba) 
Prostor za zidni žarni grob daje upravljavec v zakup za nedoločen čas. Razmerje med upravljavcem in zakupnikom se uredi z zakupno pogodbo.
31. člen 
Uporabniki storitev iz tega odloka imajo pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji določenimi v tem odloku in drugih odlokih s tega področja, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.
10 POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
32. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
(5) Če najemnik ne vzdržuje nagrobnega spomenika in groba v celoti in je nagrobna oprema v takšnem stanju, da pomeni nevarnost za obiskovalce pokopališča ali sosednje grobove ali grob zaradi neurejenosti kvari izgled pokopališča, se šteje grob za opuščenega.
11 GROBOVI 
33. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov:
– enojni, otroški, družinski,
– grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za raztros pepela.
12 OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
34. člen 
(grobovi) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Širina enojnega groba je do 1,2 m, dolžina do 2,2 m.
(2) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Širina otroškega groba je do 1,2 m in dolžina do 2,2 m.
(3) Družinski grobovi so tisti, kjer je grobni prostor večjih dimenzij od enojnega grobnega prostora. V družinske grobove se pokopavajo krste in žare. Širina družinskega groba je do 2,0 m, dolžina do 2,2 m.
(4) Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
35. člen 
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
36. člen 
(prostor za raztros pepela) 
Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnih nagrobnikih. Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru.
37. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu.
(2) Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let razen za pokop z žaro, kjer ni mirovalne dobe.
(3) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe, razen za pokop z žaro.
13 CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE IN STORITEV 
38. člen 
(cenik) 
Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki naslednje cene, ki jih potrdi občinski svet:
– cena najema groba (grobnina, glede na vrsto groba),
– zakup zidnega žarnega groba.
14 NADZOR 
39. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinski inšpektorat.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko inšpekcija izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotovitev izvrševanja določb tega odloka.
15 PREKRŠKI 
40. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 22. člena tega odloka, in posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 32. člena tega odloka.
(2) Z globo 250 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ter odgovorna oseba pravne osebe, kadar ravna v nasprotju z določbami 22. ali 32. člena tega odloka.
16 PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
41. člen 
(prenehanje veljavnosti in začetek veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 23/97).
42. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60-10/2020
Odranci, dne 17. februarja 2020
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost