Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 4110-9/2020/4 Ob-1639/20, Stran 691
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, objavlja na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
popravek javnega razpisa 
za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021
Spremeni se Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021, v 9. točki tako, da sedaj glasi:
9. Merila za izbor investicij za sofinanciranje
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa:
– merilo I.: (40 točk) – Demografska slika oziroma vpis
– merilo II.: (30 točk) – Obseg pripravljene dokumentacije za gradnjo
– merilo III.: (20 točk) – Ostala merila
Najvišje možno doseženo število točk je 90. Občinam, katerih deli so vključeni v območje Triglavskega narodnega parka (drugi odstavek 10. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)) se skladno s šestim odstavkom 11. člena ZNTP-1 pripiše dodatnih 9 točk. Občinam, ki so z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), uvrščene v obmejna problemska območja, se skladno s 24. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pripiše dodatnih 9 točk.
Podatki o projektu se vpisujejo v enega izmed treh obrazcev, ki so v prilogi tega razpisa. Izbere se obrazec, ki ustreza zavodu, ki je predmet prijave, in sicer: OBRAZEC VR je namenjen projektom, ki vključujejo novogradnjo in/ali rekonstrukcijo vrtca, OBRAZEC OŠ/POŠ je namenjen projektom, ki vključujejo novogradnjo in/ali rekonstrukcijo osnovne šole (matične ali podružnične) in OBRAZEC OŠPP/GŠ, ki je namenjen projektom, ki vključujejo novogradnjo in/ali rekonstrukcijo osnovne šole s prilagojenim programom oziroma glasbene šole.
MERILA ZA VRTCE
št. točk
točkovanje
št. točk
I. DEMOGRAFSKA SLIKA
40
 
1–40
I.1.
Razmerje med 10-letnim in 15-letnim povprečjem rojstev v šolskem okolišu, iz katerih gravitirajo otroci v prijavljen vrtec. Mestne občine izberejo lahko do največ 8 šolskih okolišev. Šolski okoliši so dostopni na spletni strani ministrstva, v bazi SOKOL
1–18
do 0,8999
1
od 0,9000 do 0,9499
3
od 0,9500 do 0,9999
6
od 1,000 do 1,0499
9
od 1,0500 do1,0999
12
od 1,1000 do 1,1499
15
od 1,1500 naprej
18
I.2.
Občina ima oddelke s povečanim normativom (+2 otroka/oddelek) v vrtcu, oziroma enoti vrtca, ki je predmet prijave. Upoštevajo se sklepi o povečanem normativu, ki so bili sprejeti od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019
5
točke dobi občina, ki ima povečan normativ v oddelkih prijavljene enote vrtca
5
I.3.
Občina ima veljavno soglasje MIZŠ o znižanem normativu notranje igralne površine na otroka v vrtcu oziroma enoti vrtca, ki je predmet investicije. Upoštevajo se podatki od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019
8
točke dobi občina, ki ima znižan normativ v vrtcu oziroma enoti vrtca, ki je predmet investicije
8
I.4.
Demografska posebnost
9
obstoj šolstva narodnosti
9
 
II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO
30
 
15/30
II.5.
Objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del
15/30
predložiti dokazilo o objavi javnega razpisa
15
II.6.
Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem GOI del
predložiti sklenjeno pogodbo z izvajalcem GOI del
30
 
III. OSTALA MERILA
20
 
1–20
III.7.
Število igralnic, ki so predmet rekonstrukcije/novogradnje
1–3
do vključno 2 igralnici
1
do vključno 4 igralnice
2
5 igralnic in več
3
III.8.
Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na) katerem je načrtovana dozidava (nadzidava), oziroma objekta, ki se ruši ali zapusti in je predvidena novogradnja
1–4
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1990 do vključno leta 2019
1
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1966 do vključno leta 1989
2
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1946 do vključno leta 1965
3
objekt je bil zgrajen leta 1945 ali prej
4
III.9.
Občina ima oddelke vrtca, ki deluje v nenamenskem objektu. Mestne občine imajo oddelke vrtcev v nenamenskih objektih na najmanj 3 različnih lokacijah. Ne štejejo oddelki vrtcev v osnovnih šolah
5
utemeljitev in lokacija nenamenskega objekta mora biti razvidna iz predložene dokumentacije
5
III.10.
Izvedba celovite novogradnje vrtca
4
utemeljitev mora biti razvidna iz predložene investicijske dokumentacije
4
III.11.
Morebitno sofinanciranje VIZ objektov občine na preteklih razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
1–4
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2011
1
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2008
2
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2007
3
občina ni prejela sofinancerskih sredstev MIZŠ na nobenem od razpisov MIZŠ od leta 2007 do danes
4
 
NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK 
90
 
1–90
IV.12.
Občine v Triglavskem narodnem parku
9
občini pripada 10 % od največjega skupnega števila točk
9
IV.13.
Občine, ki so uvrščene v obmejna problemska območja
9
do 9 dodatnih točk so upravičene občine določene v 4. členu Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
9
 
MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO 
(OŠ, POŠ)
št. točk
točkovanje
št. točk
 
I. DEMOGRAFSKA SLIKA
40
 
1–40
I.1.
Razmerje med 10-letnim in 15-letnim povprečjem rojstev v šolskem okolišu za šolo, ki je predmet investicije. Šolski okoliši so dostopni na spletni strani ministrstva, v bazi SOKOL
1–18
do 0,8999
1
od 0,9000 do 0,9499
3
od 0,9500 do 0,9999
6
od 1,000 do 1,0499
9
od 1,0500 do1,0999
12
od 1,1000 do 1,1499
15
od 1,1500 naprej
18
I.2.
Število oddelkov na šoli, ki je predmet investicije. Primerjava števila oddelkov v šolskem letu 2019/2020 in števila oddelkov na isti šoli v šolskem letu 2010/2011
1–9
1 oddelek več v šol. letu 2019/20, glede na število oddelkov v šol. letu 2010/11
1
2 oddelka več v šol. letu 2019/20, glede na število oddelkov v šol. letu 2010/11
3
3 oddelki več v šol. letu 2019/20, glede na število oddelkov v šol. letu 2010/11
6
4 in več oddelkov v šol. letu 2019/20, glede na število oddelkov v šol. letu 2010/11
9
I.3.
Demografska posebnost 
9
obstoj šolstva narodnosti
9
I.4.
Vpis romske populacije v šolskem letu 2019/2020 na šoli, ki je predmet investicije
1–4
najmanj 3 romski otroci v šoli
1
od 4 do 6 romskih otrok v šoli
2
od 7 do 9 romskih otrok v šoli
3
10 in več romskih otrok v šoli
4
 
II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO
30
 
15/30
II.5.
Objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del
15/30
predložiti dokazilo o objavi javnega razpisa
15
II.6.
Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem GOI del
predložiti sklenjeno pogodbo z izvajalcem GOI del
30
 
III. OSTALA MERILA
20
 
1–20
III.7.
Zagotavljanje dostopa v objekt in uporaba objekta brez arhitekturnih ovir v okviru načrtovane rekonstrukcije ali novogradnje
3
izvedba klančin do vhoda v šolo in zagotovitev dvigala za neoviran dostop do vseh etaž
3
III.8.
Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na) katerem je načrtovana dozidava (nadzidava), oziroma objekta, ki se ruši ali zapusti in je predvidena novogradnja
1–8
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1990 do vključno leta 2019
2
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1966 do vključno leta 1989
4
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1946 do vključno leta 1965
6
objekt je bil zgrajen leta 1945 ali prej
8
III.9.
Objekt je spomeniško zaščiten in vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine
3
točke dobi občina, ki predloži dokazilo
3
III.10.
Izvedba celovite novogradnje šole
2
utemeljitev mora biti razvidna iz predložene investicijske dokumentacije
2
III.11.
Preteklo sofinanciranje VIZ objektov občine na preteklih treh razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
1–4
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2011
1
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2008
2
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2007
3
občina ni prejela sofinancerskih sredstev MIZŠ na nobenem od razpisov MIZŠ od leta 2007 do danes
4
 
NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK 
90
 
1–90
IV.12.
Občine v Triglavskem narodnem parku
občini pripada 10 % od največjega skupnega števila točk
9
IV.13.
Občine, ki so uvrščene v obmejna problemska območja
do 9 dodatnih točk so upravičene občine določene v 4. členu Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
9
Pri projektih v osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP) se pri merilu I. DEMOGRAFSKA SLIKA upošteva zgolj stopnja rasti ali padca števila učencev v OŠPP v šolskem letu 2019/2020 glede na petletno povprečje, kar se vrednoti po stopnjah – projekt sodi le v eno izmed navedenih stopenj. Seštevek vrednotenja je 40 točk, tako, kot pri ostalih projektih v osnovno šolstvo.
 
MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO (OSNOVA ŠOLA ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI – OŠPP)
št. točk
točkovanje
št. točk
 
I. DEMOGRAFSKA SLIKA
40
 
1–40
I.1.
Stopnja rasti ali padca števila učencev OŠPP v šolskem letu 2019/2020 glede na petletno povprečje
1–40
manjši ali enak 5-letnemu povprečju
5
od 0,01 % do 4,99 %
15
od 5,00 % do 14,99 %
25
15 % in več
40
Pri projektih v glasbene šole (GŠ) se pri merilu I. DEMOGRAFSKA SLIKA upošteva zgolj stopnja rasti ali padca števila učencev v GŠ v šolskem letu 2019/2020 glede na petletno povprečje, kar se vrednosti po stopnjah – projekt sodi le v eno izmed sledečih stopenj. Seštevek vrednotenja je 40 točk, tako, kot pri ostalih projektih v osnovno šolstvo.
 
MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO (glasbena šola – GŠ)
št. točk
točkovanje
št. točk
 
I. DEMOGRAFSKA SLIKA
40
 
1–40
I.1.
Stopnja rasti ali padca števila učencev GŠ v šolskem letu 2019/2020 glede na petletno povprečje
1–40
manjši ali enak 5-letnemu povprečju
5
od 0,01 % do 0,99 %
15
od 1,00 % do 1,99 %
25
2 % in več
40
Ostala merila se enaka, kot pri projektih v osnovne šole in podružnične osnovne šole:
 
II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO:
30
 
15/30
II.2.
Objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del
15/30
predložiti dokazilo o objavi javnega razpisa
15
II.3.
Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem GOI del
predložiti sklenjeno pogodbo z izvajalcem GOI del
30
 
III. OSTALA MERILA
20
 
1–20
III.4.
Zagotavljanje dostopa v objekt in uporaba objekta brez arhitekturnih ovir v okviru načrtovane rekonstrukcije ali novogradnje
3
izvedba klančin do vhoda v šolo in zagotovitev dvigala za neoviran dostop do vseh etaž
3
III.5.
Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na) katerem je načrtovana dozidava (nadzidava), oziroma objekta, ki se ruši ali zapusti in je predvidena novogradnja
1–8
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1990 do vključno leta 2019
2
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1966 do vključno leta 1989
4
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1946 do vključno leta 1965
6
objekt je bil zgrajen leta 1945 ali prej
8
III.6.
Objekt je spomeniško zaščiten in vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine
3
točke dobi občina, ki predloži dokazilo
3
III.7.
Izvedba celovite novogradnje šole
2
utemeljitev mora biti razvidna iz predložene investicijske dokumentacije
2
III.8.
Preteklo sofinanciranje VIZ objektov občine na preteklih treh razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
1–4
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2011
1
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2008
2
občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 2007
3
občina ni prejela sofinancerskih sredstev MIZŠ na nobenem od razpisov MIZŠ od leta 2007 do danes.
4
 
NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK 
90
 
1–90
IV.9.
Občine v Triglavskem narodnem parku
občini pripada 10 % od največjega skupnega števila točk
9
IV.10.
Občine, ki so uvrščene v obmejna problemska območja
do 9 dodatnih točk so upravičene občine določene v 4. členu Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
9
Ministrstvo bo vloge razvrstilo glede na število dodeljenih točk po vrstnem redu od vloge z največ števili točk do vloge z najmanj števili točk. Sredstva bodo dodeljena vlagateljem po vrstnem redu do končne porabe sredstev.
V primeru, da se na isto mesto uvrstita dva ali več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo kandidiral s projektom z višjo vrednostjo GOI del (brez DDV), izračunano po normiranih cenah ministrstva in ob upoštevanju normativnih površin. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, se zavrnejo. Ministrstvo bo po pregledu in morebitnih ugotovitvah o formalnih nepopolnosti prijav, pozvalo občine k dopolnitvi in obrazložitvi.
Na podlagi ocenjevanja bo ministrstvo pripravilo Program za sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti na področju vrtcev in osnovnega šolstva za leti 2020 in 2021, v katerega bo vključilo projekte, ki bodo na podlagi tega razpisa izbrani za sofinanciranje.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi sofinancerskih sredstev. Projekti izbrani za sofinanciranje bodo po veljavnem postopku uvrščeni v Načrt razvojnih programov proračuna ministrstva, kar je pogoj, da se z izbranimi prijavitelji lahko sklenejo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost