Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 410-27/2020-1 Ob-1601/20, Stran 728
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Medvode objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2020
1. Naročnik javnega razpisa: Naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov za otroke in mlade iz Občine Medvode v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:
a) poslovanje;
b) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področji sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 8.500 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 8.1.1.10 Mladinska dejavnost.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje otroških in mladinskih programov lahko sodelujejo društva ali zveze društev, zavodi, ustanove ali zadruge, ki izvajajo programe za mlade oziroma delujejo v mladinskem sektorju in:
– imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju Občine Medvode in izvajajo otroške oziroma mladinske programe za otroke in mlade iz Občine Medvode;
– imajo urejeno evidenco o otrocih oziroma mladih kot članih oziroma uporabnikih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– so najmanj eno leto registrirani za izvajanje otroških oziroma mladinskih programov oziroma je njihovo delovanje na področju izvajanja programov določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od enega leta;
– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa vsak prijavljeni program prijavitelja;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– za sofinanciranje po tem javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki jih je kot javne zavode ustanovila Občina Medvode;
– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program poslovanja in največ dva projekta;
– v primeru velikega števila uspešnih prijav izvajalcev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko komisija določi še dodatno število točk, ki jih mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, in ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.
Posamezni izvajalci otroških in mladinskih programov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije.
Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovojnica vloge in ovojnico oddati:
– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali
– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvode.tendee.net. Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja in žigosan ter oddan skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.
Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot popolna:
– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o javnem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-30 (Martina Kutnar).
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci otroških in mladinskih programov v letu 2020, so določena v Pravilniku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v letu 2020.
10. Informativni dan s predstavitvijo javnega razpisa bo: v četrtek, 19. 3. 2020, ob 17. uri, v veliki sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
Občina Medvode

AAA Zlata odličnost