Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1581/20, Stran 737
Svet zavoda Osnovne šole Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 20, 2310 Slovenska Bistrica, na osnovi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 7. seje Sveta zavoda Osnovne šole Minke Namestnik – Sonje z dne 20. 2. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazila o strokovnem nazivu,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis z opisom dosedanjih izkušenj.
Pisne prijave pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, Partizanska ul. 20, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Minke Namestnik – Sonje Slovenka Bistrica 

AAA Zlata odličnost