Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 410-23/2020-1 Ob-1603/20, Stran 730
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list RS, št. 9/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Medvode objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti izvajalcev s področja socialnega varstva, ki ne sodijo v zakonsko obvezo občine, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovanjskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki delujejo na območju Občine Medvode, imajo v Občini Medvode sedež ali so njihovi člani občani Občine Medvode, v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:
a) poslovanje izvajalcev s sedežem na območju Občine Medvode;
b) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področji sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 35.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 10.1.1.8 Sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje lahko sodelujejo:
– dobrodelne organizacije, kot so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Medvode, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe občanov Občine Medvode;
– organizacije invalidnih oseb, kronično bolnih in oseb z dolgotrajnimi okvarami zdravja, oseb z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo te osebe ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe, utemeljene na značilnostih teh oseb po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo materialni položaj teh oseb, občanov Občine Medvode;
– društva in zavodi, ki izvajajo programe s področja socialnega varstva drugih ranljivih skupin prebivalstva, in sicer otrok in mladine ter starejših občanov Občine Medvode.
Izvajalci s področja socialnega varstva, ki kandidirajo za sofinanciranje na tem razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje, in sicer:
– imajo sedež na območju Občine Medvode, ali izvajajo programe s področja socialnega varstva na območju Občine Medvode, ali ne glede na sedež in območje delovanja kot člane oziroma uporabnike aktivno vključujejo občane Občine Medvode;
– imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma uporabnikih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev iz drugih virov;
– so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva oziroma je njihovo delovanje na področju socialnega varstva določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od enega leta;
– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list RS, št. 9/16).
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program poslovanja in največ dva projekta;
– v primeru velikega števila uspešnih prijav izvajalcev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko komisija dodatno določi še minimalno število točk, ki jih mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, in ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.
Posamezni izvajalci socialno varstvenih programov občanov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
6. Razpisni rok: rok za oddajo vloge na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije.
Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovojnica vloge in ovojnico oddati:
– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali
– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvode.tendee.net. Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja in žigosan ter oddan skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.
Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot popolna:
– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci socialno varstvenih programov občanov v letu 2020, so določena v Pravilniku o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list RS, št. 9/16).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju programov socialnega varstva v letu 2020.
10. Informativni dan s predstavitvijo javnega razpisa bo v četrtek, 19. 3. 2020, ob 17. uri, v veliki sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost