Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 410-29/2020-1 Ob-1600/20, Stran 727
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04 in 105/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Medvode objavlja
javni razpis 
o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer so področja sofinanciranja:
a) redna društvena dejavnost;
b.1.) akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov na območju Občine Medvode, ki so vpisani ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
b.2.) restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
b.3.) redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine;
c.) raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 25.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 8.1.2.6 Varovanje naravne in kulturne dediščine – investicije in investicijsko vzdrževanje.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Pod točko 2.a.:
– v okviru svoje dejavnosti morajo imeti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– imajo sedež v Občini Medvode;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode.
Pod točko 2.b.:
– objekt na območju Občine Medvode mora biti vpisan ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
– izvajalec mora biti lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;
– izvajalec mora imeti pridobljene kulturno varstvene pogoje in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pod točko 2.c.:
– fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih projektov bo komisija določila najvišje število vsebin in programov, za katere lahko posamezni izvajalci pridobijo proračunska sredstva;
– posamezni izvajalci vsebin in programov kulturne dediščine lahko za iste projekte le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov kulturne dediščine;
– obrazec Zahtevek za izplačilo – kulturna dediščina;
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju programov kulturne dediščine.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: »Javni razpis – Kulturna dediščina 2020 – Ne odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o javnem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-24 (Katarina Snoj).
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov kulturne dediščine v letu 2020, so določena v Pravilniku o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04 in 105/13).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju programov kulturne dediščine v letu 2020.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost