Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

446. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN1 MOSG), stran 1292.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN1 MOSG) 
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SDOPN1 MOSG), ki ga je pod projektom št. 18056, v marcu 2020 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor.
2. člen 
S predmetnimi spremembami in dopolnitvami občinskega prostorskega načrta se spreminja tekstualni del odloka, osnovna in podrobnejša namenska raba prostora pa se ne spreminjata.
3. člen 
Gradivo iz prejšnje točke bo od ponedeljka 23. marca 2020 do vključno četrtka 23. aprila 2020 javno razgrnjeno v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Ogled dopolnjenega osnutka SDOPN1 MOSG je možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8:00 do 15:00 ure, v sredo od 8:00 do 17:00 ure in v petek od 8:00 do 13:00 ure.
V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer:
– v sredo, 8. aprila 2020, s pričetkom ob 18. uri v dvorani Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini SDOPN1 MOSG podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani (vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti) podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku SDOPN1 MOSG na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec ali na elektronski naslov info@slovenjgradec.si. Pripombe in predloge bo možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve, oziroma jih podati ustno na zapisnik ali pisno na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine (www.slovenjgradec.si).
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
5. člen 
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, občinskem glasilu SGlasnik ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
Št. 350-0008/2018
Slovenj Gradec, dne 17. februarja 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost