Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

430. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Dolenjske Toplice, stran 1220.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 21., 29., 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, pogrebnih svečanostih, urejanju pokopališč in koncesijskemu aktu za podelitev koncesije v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 33/16 z dne 9. 5. 2016) ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 9. redni seji dne 26. 2. 2020 sprejel
S K L E P 
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Dolenjske Toplice 
1. 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na predlog podjetja Oklešen d.o.o., kot izvajalca gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe na področju Občine Dolenjske Toplice, potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe.
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice potrdi ceno izvajanja storitve 24-urne dežurne službe. Cena storitve je 218,04 EUR z DDV na pokojnika.
2. 
Cena storitve prične veljati naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izvajalec gospodarske javne službe na območju Občine Dolenjske Toplice, podjetje Oklešen d.o.o., na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
Št. 032-1/2020-12
Dolenjske Toplice, dne 26. februarja 2020
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost