Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 410-41/2020 Ob-1580/20, Stran 716
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 39/15), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za leto 2020
I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
III. Višina razpisanih sredstev
Okvirna sredstva v skupni višini 120.000,00 EUR bodo predvidoma zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2020, na naslednjih proračunskih postavkah: 00148-razvojni programi kmetij v višini 100.000 EUR, 00146-delovanje društev (tehnična podpora) v višini 17.000 EUR, 00145 ekološko kmetijstvo 3.000 EUR.
Vrsta ukrepa (po pravilniku):
Ukrepi:
Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 100.000 EUR);
 
100.000 EUR
POMOČI DE MINIMIS 
1. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju
 
20.000 EUR
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).
V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju MSP) ne smejo uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov (DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev.
(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih razpisa.
2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):
(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka, ki govori, iz katerih sektorjev podjetja niso upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Višina razpisanih sredstev je 100.000 EUR. V okviru proračunske postavke 00148, se izvede podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 100.000 EUR.
(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– in prijaviteljem, ki so jim bila odobrena sredstva v preteklem letu, sredstva pa niso črpali.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– vsi stroji in oprema morajo biti novi,
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije – traktorja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci tisti, ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih 10 letih niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna za isti namen (nakup traktorja 4x4),
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca mora znašati najmanj 4.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vrednost investicije je lahko tudi višja od 20.000 EUR, vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit. V primeru, da je upravičenec davčni zavezanec, se upoštevajo limiti brez DDV-ja;
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih stroškov, se morajo nanašati na datum opravljene storitve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 11. 2020. Računi, izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi sredstev ter računi, izdani po 30. 11. 2020, ne bodo upoštevani. E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 11. 2020.
(6) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije;
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije – traktorja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci tisti, ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih 10 letih niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna za isti namen (nakup traktorja 4x4);
– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, brez namakalnega sistema, če ne izpolnjuje pogojev iz 6(F) odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami – protitočne mreže s pripadajočo opremo, ki mora biti postavljena na najmanj 0,25 ha,
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine in mora biti razvidno iz subvencije vloge za tekoče leto ali iz registra kmetijskih gospodarstev, ki ne sme biti starejši od enega meseca. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje: 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča in imajo boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: boniteta), od 50 do 100,
– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča z boniteto od 1 do 49, ali
– 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot gozdna zemljišča.
Do sofinanciranja posodabljanja kmetijskih gospodarstev so upravičena MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki v letih 2018 in 2019 (dvakrat zapored) še niso prejela sredstev iz občinskega proračuna za prej naveden namen.
(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, ki ni starejši od enega meseca;
– parafiran vzorec pogodbe.
(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Pomoči de minimis
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju
(1) Višina razpisanih sredstev je 20.00,00 EUR. Ukrep se izvede v okviru naslednjih proračunskih postavk: 00146 Delovanje društev-tehnična podpora (17.000 EUR), 00145 Ekološko kmetijstvo (3.000 EUR).
(2) Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanja novih znanj in novih tehnologij ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.
(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin,
– ocenjevanje kmetijskih predelanih pridelkov (vino, sokovi, suhomesnati izdelki, siri),
– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks pri predelavi kmetijskih pridelkov,
– predstavitve predelanih izdelkov.
(4) Cilji ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo k vlogi predložiti letni program dela, izpolnjen obrazec 2, parafiran vzorec pogodbe,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve,
– računi oziroma predračuni in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2020 dalje do 30. 11. 2020. E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 11. 2020.
(6) Upravičeni stroški so:
– na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu, se pomoč dodeli za kritje: stroškov organiziranja programov usposabljanja, ki zajemajo stroške predavateljev, najem prostorov, izdelave letakov, zgibank, vabil, oglaševanja izobraževanj,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje),
– na področju ocenjevanja vin, sokov, salam in sirov: stroški ocenjevalcev, stroški tiska biltena ocenjevanj, izdelava plaket, priznanj, oglaševanje, nabava degustacijskih kozarcev in ostalih rekvizitov, potrebnih za ocenjevanje oziroma predstavitev,
– na področju izmenjave izkušenj in dobrih praks: stroški avtobusnega prevoza.
(7) Pomoč se ne odobri za:
– stroške storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, razen izmenjave dobrih praks oziroma ekskurzij,
– stroški povezani s prehrano, nastanitvami in vstopnicami.
(8) Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev, vendar največ 1.000,00 EUR za ocenjevanje predelanih kmetijskih proizvodov (vino, sokovi, siri, suhomesnati proizvodi), največ do 1.000,00 EUR za izobraževanje in največ do 1.000,00 EUR za izmenjavo dobrih praks doma in v tujini. Omejitev ne velja za aktivnosti društva, ki so registrirana kot ekološka društva in izvajajo aktivnosti samo iz tega področja,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
(9) Upravičenci:
– ustrezno registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Brežice in imajo sedež v Občini Brežice. V kolikor imajo sedež izven Občine Brežice in izvajajo aktivnosti, ki so navedene pri upravičenih stroških, za kmetije, ki imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo s sedežem v Občini Brežice, spadajo med upravičence po tem razpisu, in sicer za del aktivnosti, ki se nanaša na člane iz Občine Brežice, kar morajo dokazati s članstvom, da so iz Občine Brežice. Vsak upravičenec lahko odda največ eno vlogo, v kateri je lahko več aktivnosti in mora biti navedena vsaka posebej na obrazcu 2.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno srede, 8. 4. 2020, na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom na dan 8. 4. 2020. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe-primarna kmetijska proizvodnja«
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora-izobraževanje«
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora-ekološko kmetijstvo«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Brežice, bo z odpiranjem vlog začela 10. 4. 2020 v prostorih Občine Brežice. Odpiranje ne bo javno.
(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 5 dni od prejema poziva dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.
(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu.
(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Brežice najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba.
(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev.
(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi e-zahtevka posameznega upravičenca na transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku, praviloma v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Priloga k zahtevku mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: originalni račun ali overjena kopija računa, potrdilo/dokazilo o plačanem računu, druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …) glede na posamezen ukrep. Zahtevki in priloge morajo biti dostavljena na Občino Brežice najkasneje do 30. 11. 2020. Zahtevek se pošlje v e-obliki, priloge pa se oddajo v fizični obliki.
VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem razpisu za naslednji dve leti.
(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem razpisu, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(5) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem razpisu.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. Kontaktna oseba: Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32, elektronska posta: roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni dan v času uradnih ur.
Občina Brežice 

AAA Zlata odličnost