Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

442. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Postojna za programsko obdobje 2015–2020, stran 1290.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 11. redni seji dne 26. 2. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Postojna za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Postojna za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 45/15; v nadaljevanju: pravilnik) se za drugo alinejo drugega odstavka 1. člena doda nova alineja, ki glasi:
»– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013), ter«.
Tretja alineja postane četrta.
2. člen 
V 5. členu pravilnika se v tabeli za tretjo vrstico doda nova vrstica z naslednjim besedilom:
Pomoč de minimis 
na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1408/2013
UKREP 6A: Subvencije komunalnega prispevka 
za gradnjo objektov, namenjenih primarni kmetijski proizvodnji 
Četrta vrstica postane peta.
3. člen 
V 6. členu pravilnika se za drugo alinejo doda nova alineja:
»– fizične in pravne osebe, dejavne v primarni kmetijski proizvodnji in vpisane v register kmetijskih gospodarstev za pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, ki imajo sedež v občini in kmetijska zemljišča na območju občine;«.
Tretja alineja postane četrta in četrta alineja peta.
4. člen 
Za 23. členom se doda novo poglavje: III.a UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1408/2013 in dodajo novi 23.a, 23.b, 23.c in 23.č člen, ki glasijo:
III.a UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) Št. 1408/2013 
23.a člen 
(splošne določbe de minimis – Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013) 
(1) Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, razen za:
– pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg,
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
(2) Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(3) Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190, z dne 28. 6. 2014, str. 45–54; v nadaljnjem besedilu Uredba Komisije (EU) št. 717/2014) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(4) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.
23.b člen 
(kumulacija de minimis pomoči) 
(1) Poleg pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
(2) Če je podjetje, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne kmetijske proizvodnje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
(3) Če je podjetje, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne kmetijske proizvodnje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.
23.c člen 
UKREP 6A: Subvencije komunalnega prispevka za gradnjo objektov, namenjenih primarni kmetijski proizvodnji
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na primarno kmetijsko proizvodnjo.
Cilj pomoči je ustvarjanje pogojev za izvajanje in ohranjanje primarne kmetijske proizvodnje na območju Občine Postojna.
Upravičeni stroški:
– stroški odmerjenega in plačanega komunalnega prispevka za gradnjo objektov, namenjenih primarni kmetijski proizvodnji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
– gre za osnovno dejavnost subjekta, ki pridobiva pomoč,
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
– prejemnik pomoči 10 let po zaključeni investiciji ne sme spremeniti namembnosti objekta, ki je predmet pomoči po tem pravilniku, sicer je dolžan prejeto subvencijo vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– predložitev dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izvedbo investicije, iz katere izhaja, da gre za gradnjo naslednjih vrst objektov: Tip objekta (CC – SI) 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do največ 50 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek dovoljene pomoči de minimis iz četrtega odstavka 23.a člena tega pravilnika.
23.č člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora vlogi priložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih pomoči de minimis za vsa, z njim povezana podjetja;
– pisno izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov v zvezi z določbami drugega in tretjega odstavka 23.a člena tega pravilnika.
(3) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, pri čemer bo navedla poln naziv uredbe, njeno zadnjo spremembo in sklica na objavo v uradnem glasilu;
– o odobrenem znesku pomoči de minimis.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2015
Postojna, dne 26. februarja 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost