Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 410-25/2020-1 Ob-1599/20, Stran 726
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Medvode objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode za leto 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovanja in redne dejavnosti registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redno dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekte in prireditve;
f) kulturno izmenjavo;
g) izobraževanje.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, znaša 133.000 EUR. Sredstva za področja 2. a, 2. b, 2. e, 2. f in 2. g v višini 108.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 8.1.1.6 Kulturna dejavnost, sredstva za področja 2. c in 2. d v višini 25.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 8.1.1.18 Kulturni domovi – vzdrževanje.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov kulture od točke 2. a do točke 2. d lahko kandidirajo društva, ki imajo v imenu društva: kulturno. Za področja sofinanciranja od točke 2. e do točke 2. g lahko kandidirajo kulturna društva, druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter samostojni kulturni izvajalci.
Izvajalci, ki kandidirajo za sofinanciranje na tem javnem razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v Občini Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05).
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih področij bo komisija določila najvišje število področij, ki jih bo sofinancirala posameznemu izvajalcu;
– posamezni izvajalci lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju kulturnih dejavnosti;
– obrazec Zahtevek za izplačilo – kulturne dejavnosti;
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju kulturne dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: »Javni razpis – Kulturna dejavnost 2020 – Ne odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o javnem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-30 (Martina Kutnar).
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov kulturne dejavnosti v letu 2020, so določena v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v letu 2020.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost