Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1625/20, Stran 743
Svet zavoda Srednje frizerske šole Ljubljana na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 9. redne seje Sveta zavoda z dne 25. 2. 2020 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite na naslov: Svet zavoda Srednje frizerske šole Ljubljana, Litostrojska 53, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«. Za pravočasno oddane se bodo štele vloge, ki bodo oddane s priporočeno pošiljko do 16. 3. 2020. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati, ki ne bodo priložili originalnih dokazil ali overjenih kopij, originalne listine prinesejo na vpogled na predstavitev.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje frizerske šole Ljubljana 

AAA Zlata odličnost