Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

468. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru, stran 1384.

  
Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15, 26/17, 8/19) in v skladu z določili 1. točke prvega odstavka 253. člena in 1. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17 – UPB12 in 32/19) sta Senat Univerze v Mariboru na 8. redni seji dne 18. 2. 2020 in Upravni odbor Univerze v Mariboru na 15. izredni seji dne 27. 2. 2020 sprejela v enakem besedilu naslednje
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Univerze v Mariboru 
1. člen 
V Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17 – UPB12 in 32/19) se v 12. členu v drugem odstavku dvanajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Fakulteta za varnostne vede: (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve, (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT);«
2. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku v točki 1 podtočka »1.1 Raziskovalni in izobraževalni center« črta, ostale točke pod točko 1 se preštevilčijo.
V 21. členu se v prvem odstavku za 2.9 točko doda nova 2.10 točka, ki se glasi:
»2.10 Center za umetno inteligenco«.
V prvem odstavku se za 8.12 točko doda nova 8.13 točka, ki se glasi:
»8.13 Center Alumni.«
V drugem odstavku se na koncu 1. točke pika nadomesti z vejico, ter za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru.«
3. člen 
V 58.b členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vsak javno veljavni študijski program, ki je razpisan in se izvaja, ima vodjo študijskega programa, ki je pedagoško in raziskovalno uspešen visokošolski učitelj z najmanj petimi leti izkušenj visokošolskega učitelja, je v času imenovanja v vodjo študijskega programa zaposlen na delovnem mestu visokošolskega učitelja in je nosilec vsaj ene učne enote na tem študijskem programu. Vodjo študijskega programa imenuje senat članice. Vodja študijskega programa v sodelovanju s pristojnim prodekanom in katedro/oddelkom/inštitutom rešuje tekočo problematiko izvedbe študijskega programa, hkrati pa v sodelovanju z navedenima in z zunanjimi deležniki skrbi za spremljanje kakovosti in razvoj tega študijskega programa.«
4. člen 
Naslov pred 113. členom in 113. člen se spremenita tako, da se glasita:
»k) Vpis po merilih za prehode 
113. člen 
Vpis po merilih za prehode je skladno z merili za prehode med študijskimi programi NAKVIS določen s posameznim študijskim programom.
Prehodi so mogoči med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov ter med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne učne enote drugega študijskega programa.
O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata članice univerze, na kateri namerava študent nadaljevati študij. Študentu se določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi študij zaključiti v novem študijskem programu.
Postopek priznavanja je določen s splošnim aktom, ki ga sprejme Senat Univerze v Mariboru. Vse opravljene in priznane študijske obveznosti po prvem in drugem študijskem programu morajo biti razvidne iz priloge k diplomi.
Vpis v višji letnik po merilih za prehode se odobri kandidatu, ki izpolnjuje pogoje za vpis študijskega programa, v katerega se vpisuje, v postopku priznavanja pa mu je priznanih toliko obveznosti, da izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija v višjem letniku novega študijskega programa.«
5. člen 
V 258. členu v prvem odstavku se 7. točka črta.
6. člen 
V 259. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Vsak od članov Habilitacijske komisije ima svojega namestnika, ki ga predlaga predlagatelj člana Habilitacijske komisije. Namestniki članov imajo v času nadomeščanja člana Habilitacijske komisije vse pravice in obveznosti članov Habilitacijske komisije.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen 
263. člen se črta.
8. člen 
V 272. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za sprejemanje Statuta univerze, njegovih sprememb in dopolnitev, drugih splošnih aktov univerze in prostorsko razvojnega načrta univerze je potrebna večina glasov vseh članov Upravnega odbora.«
9. člen 
V 311. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
10. člen 
V 332. členu v drugem odstavku se prva poved spremeni tako, da se glasi:
»Na Medicinski fakulteti je za dekana izvoljen visokošolski učitelj, ki je zaposlen na tej fakulteti v minimalnem obsegu 25%, je diplomiral na medicinski fakulteti ter ima zaključeno specializacijo s področja medicinskih strok. Po izvolitvi se dekan članice na Medicinski fakulteti zaposli v minimalnem obsegu 50%.«
11. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rektor 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Zdravko Kačič
Predsednik Upravnega odbora 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Gorazd Meško

AAA Zlata odličnost