Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1606/20, Stran 740
Svet Osnovne šole Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje, na podlagi sklepa 11. redne seje sveta šole OŠ Polje z dne 27. 2. 2020, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom ZOFVI, in sicer da:
1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja,
4. ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil/-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo sodišča),
11. predloži svoj program vodenja šole.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoško/andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je 1. 9. 2020. Pogodba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega kandidata/-ke sklene za določen čas mandata.
Kandidati lahko v roku 15 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet Osnovne šole Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje« z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja« pošljejo: pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega poziva za dopolnitev vloge.
Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Polje 

AAA Zlata odličnost