Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

450. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 1297.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. in 289. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec dne 17. 2. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem; v nadaljevanju OPPN.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl.; v nadaljevanju OPN), Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju UN), ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski predpisi.
Priprava izhodišč za OPPN ni potrebna, saj gre za območje znotraj veljavnega podrobnega prostorskega načrta (UN), ki je kot takšen opredeljen tudi v občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (OPN) in so izhodišča oziroma usmeritve za njegovo pripravo že dovolj natančno podane v omenjenih prostorskih planih.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi) 
OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN v njegovem pretežnem delu kot osrednje območje centralnih dejavnosti (z oznako CU), kjer se ob bivanju prepletajo trgovske, oskrbne, gostinske, storitvene, kulturne ter nekatere druge dejavnosti iz nabora centralnih dejavnosti, v manjšem delu, pa tudi kot površine cest (z oznako PC), območje stanovanj (z oznako SSe) in območje zelenih parkovnih površin (z oznako ZP). V UN je območje urejanja OPPN opredeljeno kot 3. ureditvena enota.
Dejansko stanje zazidanosti v območju OPPN, pa zaradi nekaterih kasneje legaliziranih ali porušenih stavb, prenovljene prometne infrastrukture ter nekaterih drugih ureditev, namreč ne izraža ureditev, kot so bile načrtovane z UN.
Razlogi za pripravo OPPN so uskladitev nekaterih kasneje legaliziranih ali porušenih stavb in prenovljene prometne infrastrukture ter drugih ureditev z dejanskim stanjem. Na takšni osnovi je potrebno določiti novo severno regulacijsko in gradbeno črto 3. ureditvene enote ob Hausenbichlerjevi ulici ter na podlagi obstoječega stavbnega fonda in posameznih pobud investitorjev pripraviti predlog možnih zapolnitev še nepozidanih zemljišč z novimi objekti ter drugimi mestotvornimi ureditvami. Prav tako je potrebno predvideti vso gospodarsko javno infrastrukturo, potrebno za normalno uporabo objektov ter preveriti možnosti umeščanja dejavnosti mikro-pivovarn v smislu novih turističnih ponudb in zanimivosti, ki temeljijo na tradiciji hmeljarstva ter pivovarstva mesta Žalec, s čimer bi zagotovili boljši utrip mesta preko celotnega dneva.
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.
3. člen 
(Okvirno ureditveno območje in predmet OPPN) 
Ureditveno območje OPPN okvirno predstavlja celotno območje 3. ureditvene enote, ki obsega območje med Cesto na Ložnico (današnjo Trubarjevo ulico), Šlandrovim trgom, historično pešpotjo in Hausenbichlerjevo ulico. Ureditveno območje se glede na potrebe in zahteve posameznih nosilcev urejanja prostora lahko tudi zmanjša oziroma poveča v manjšem obsegu. Površina ureditvenega območja OPPN meri ca. 3,8 ha.
Predmet OPPN je:
– Uskladitev dejanskega stanja legaliziranih objektov in prenovljene prometne infrastrukture ter drugih ureditev v 3. ureditveni enoti,
– Opredelitev nove severne regulacijske in gradbene črte 3. ureditvene enote ob Hausenbichlerjevi ulici ter omogočiti njeno povezavo s Stritarjevo ulico na vzhodu,
– Gradnja novih objektov s stanovanjsko oziroma drugo dejavnostjo (nova dejavnost mora ustrezati dovoljenemu naboru možnih dejavnosti in opredeljeni podrobnejši namenski rabi),
– Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
– Preveritev možnosti umestitve dejavnosti mikro-pivovarn (z eventualno opredelitvijo možnih lokacij, vsebine in obsega dejavnosti, določitev prostorskih izvedbenih in drugih pogojev za njihovo delovanje ipd.),
– Druge ureditve površin (zelenih površin, drevoredov, peš in parkirnih površin ipd.) ter ureditev ostale gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za normalno uporabo objektov in mestnega prostora.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih podlag) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. Izdelati je potrebno tudi geodetski posnetek obravnavanega območja.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in ohranjanja narave.
Prav tako je upoštevati tudi Elaborat Spomeniškovarstvena izhodišča za načrt prenove – Žalec (št. elaborata 02-37/6-88, ki ga je leta 1988 izdelal ZVNKD Celje) ter dodatna spomeniškovarstvena izhodišča s karto (št. 02-84/6-96-GD iz leta 1995), oziroma druga relevantna spomeniškovarstvena izhodišča v sodelovanju s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.
5. člen 
(Postopek in roki za pripravo OPPN) 
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov (skladno s 123. členom ZUreP-2).
Okvirni roki za pripravo OPPN:
– Sprejetje sklepa o pripravi OPPN (5 dni),
– Občina pošlje vlogo in sprejeti sklep o pripravi OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja za dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta in v javno objavo sklepa (15 dni),
– Občina objavi sklep o pripravi OPPN z gradivom na svoji spletni strani in pozove državne nosilce urejanja prostora (NUP) za podajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in pridobi njihova mnenja (45 dni),
– Občina pošlje vlogo skupaj z vsemi prejetimi mnenji NUP-ov (glede verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje) na MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, za pridobitev odločbe glede izvedbe postopka CPVO na podlagi 40. člena ZVO-1 (35 dni),
– Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev le teh (35 dni),
– Priprava osnutka OPPN (20 dni),
– Izdelava okoljskega poročila (OP), v kolikor je potreben postopek CPVO (30 dni),
– Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine, poziv NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN in OP, pridobitev mnenj (30 dni),
– Pridobitev mnenj državnih NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO in mnenja MOP glede ustreznosti OP (30 dni),
– Dopolnitev osnutka OPPN in OP (20 dni),
– Priprava elaborata ekonomike – I. faza (10 dni),
– Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka OPPN in OP (v Uradnem listu RS, na spletni strani občine in na oglasni deski občine in Mestne skupnosti Žalec) ter izvedba javne razgrnitve (45 dni),
– Priprava odgovorov in zavzetje stališča župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
– Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (3 dni),
– Izdelava predloga OPPN (20 dni),
– Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine,
– Občina pozove NUP za izdajo drugega mnenja k predlogu OPPN (35 dni),
– Občina v primeru postopka CPVO pozove državne NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, da podajo mnenja glede opredelitve do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje (35 dni),
– Občina pošlje vlogo skupaj z vsemi prejetimi mnenji državnih NUP (glede opredelitve do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje) na MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, za pridobitev odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje (35 dni),
– Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na prejeta druga mnenja NUP (20 dni),
– Izdelava končnega elaborata ekonomike – II. faza (10 dni),
– Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na OS (30 dni),
– Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (15 dni – do začetka uveljavitve odloka o OPPN).
Naveden roki se lahko zaradi nepredvidljivih razlogov ali krajših oziroma daljših rokov vseh udeležencev, ki sodelujejo v postopku, tudi spremenijo.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku priprave OPPN podajo svoja mnenja (ali odločbe) so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe postopka CPVO),
2. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
4. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in v postopku plana),
8. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
10. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
11. Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
12. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
13. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
14. Adria plin d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec,
15. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
16. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
17. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec,
18. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave plana izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Načrtovalec bo izbran kasneje.
7. člen 
(Načrt vključevanja javnosti) 
Dopolnjeni osnutek (v primeru postopka CPVO tudi OP) se objavi in javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave sklepa o javni razgrnitvi. Slednji se objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski MS Žalec in na Občini Žalec ter na spletni strani Občine Žalec. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Žalec.
Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve se objavi na spletni strani Občine Žalec, z njimi, pa se tudi osebno seznani predlagatelje pripomb (v kolikor bodo podali svoj naslov).
8. člen 
(Obveznosti pobudnika in naročnika) 
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami in OP v okviru postopka CPVO, v kolikor bo le ta potreben) bo financiral pobudnik in naročnik sam.
9. člen 
(Koordinacija z nosilci urejanja prostora in zastopanje v postopkih) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter zastopanje v postopku, ki se vodi na podlagi 40. člena Zakona o varstvu okolja, lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame tudi načrtovalec OPPN.
10. člen 
(Veljavnost sklepa) 
Ministrstvo za okolje in prostor ta sklep javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino. Po prejetem obvestilu se sklep objavi tudi na spletni strani Občine Žalec. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ministrstva.
Št. 3505-0010/2019
Žalec, dne 17. februarja 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost