Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 430-0003/2020 Ob-1589/20, Stran 722
Občina Mežica na podlagi 19. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17) in Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 18/16) objavlja
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti na področju športa, ki jih bo v letu 2020 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje dejavnosti športa, ki jih bo v letu 2020 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna.
3. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
4. Pogoji sofinanciranja
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve leti oziroma eno leto, če športna panoga v občini še ni zastopana,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
5. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirala naslednja področja športa:
– Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport 
– Športna rekreacija 
– Športne prireditve in promocija športa:
– Druge športne prireditve 
6. Okvirna vrednost sredstev je:
Skupna okvirna vrednost sredstev javnega razpisa je 39.000,00 EUR, od tega za:
Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 2.730,00 EUR,
– Kakovostni šport 31.200,00 EUR in
– Športna rekreacija 2.340,00 EUR.
Športne prireditve in promocija športa:
– Druge športne prireditve 2.730,00 EUR.
7. Merila za vrednotenje področij športa: komisija, ki jo imenuje župan, bo v skladu z Merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Mežica ovrednotila športna področja, ki so predmet javnega razpisa. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020. Sofinancirajo se dejavnosti, ki se bodo izvedle v letu 2020. Sredstva niso prenosljiva.
9. Rok za vložitev vlog in način oddaje vlog
Prijavitelj odda vlogo s priporočeno pošiljko po pošti na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, ali osebno na sedežu Občine Mežica.
Rok za prijavo na razpis je 1. 4. 2020. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo prispela na naslov naročnika do vključno 1. 4. 2020.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahtevane priloge.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti in mora biti označena z imenom in naslovom prijavitelja, v spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – šport«.
10. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila po poteku razpisnega roka. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo odprla samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Komisija bo na odpiranju ugotavljala formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog bo komisija v roku osmih dni pisno s sklepom pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema sklepa. V primeru, da prijavitelj vloge v danem roku ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Prijaviteljem se izda obvestilo o izboru (sklep o dodeljenih sredstvih).
11. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za oddajo vlog.
12. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica ali po telefonu vsak delovni dan na številki 02/82-79-356 (Olga Vršič).
13. Podpis pogodbe: upravičencem bo izdan sklep o izbiri, po poteku pritožbenega roka pa bo upravičencu posredovan tudi pisni predlog pogodbe in poziv k podpisu. Podpisano pogodbo mora upravičenec vrniti naročniku najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da je od pogodbe odstopil.
14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, vsak dan od 8. do 13. ure, od dneva objave javnega razpisa, do dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ali na spletni strani www.mezica.si.
Občina Mežica 

AAA Zlata odličnost