Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1610/20, Stran 740
Svet šole Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in na podlagi sklepa 16. redne seje Sveta šole z dne 27. 2. 2020 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom ZOFVI, in sicer da:
1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja,
4. ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega, dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. predloži svoj program vodenja šole.
Kandidat mora imeti pedagoško/andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas – za čas mandata.
Kandidati lahko pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne-pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošljete v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: Svet Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidati v prijavi navedejo naslov e-pošte za obveščanje in pozive za morebitno dopolnitev vlog.
Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik 

AAA Zlata odličnost