Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1613/20, Stran 742
Na podlagi določil Statuta Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria in sklepa 14.10. redne seje sveta zavoda z dne 26. 2. 2020, svet zavoda objavlja prosto delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje razpisne pogoje:
– končano specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) skladno z zahtevami iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – upb, s spremembami in dopolnitvami);
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih mestih;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda po Zakonu o socialnem varstvu (imenovan je lahko tudi kandidat, ki tega programa nima opravljenega, mora pa ga opraviti v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja);
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– zaželeno znanje s področja gerontologije in/ali socialnega varstva;
– znanje italijanskega jezika.
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih (navedba delodajalca, obdobje trajanja dela pri posameznemu delodajalcu ter navedba delovnih nalog);
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda;
– dokazilo o ustreznem znanju italijanskega jezika;
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– dokazila o nekaznovanosti;
– življenjepis kandidata, v katerem so poleg formalne izobrazbe navedena tudi druga znanja in veščine, ki jih ima;
– vizija in strategija razvoja doma za mandatno obdobje.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev kandidati v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Krožna cesta 5, 6000 Koper, z oznako »Svet zavoda – Razpis za direktorja« s pripisom »Ne odpiraj«. Rok za prijavo na razpis je 23. 3. 2020. Za pravočasno prispele se štejejo vloge, ki so priporočeno poslane po pošti najpozneje na dan 23. 3. 2020. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Izbran bo tisti kandidat, za katerega bo svet zavoda presodil, da je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu direktorja.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo petih let.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v tridesetih dneh po zaključenem izbirnem postopku.
Informacije o razpisu daje kadrovska služba zavoda na tel. 05/66-59-777, vsak delavnik od 10. do 11. ure.
Opomba: V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria 

AAA Zlata odličnost