Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1642/20, Stran 744
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa redne seje Sveta zavoda, ki je potekala 27. 2. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Višje strokovne šole 
Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Višje strokovne šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september 2020 oziroma v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili (dokazila o: izobrazbi, nazivu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) o izpolnjevanju zahtevanih pogojev s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom oziroma vizijo razvoja in dela Višje strokovne šole za mandatno obdobje 2020–2024, pošljite v zaprti kuverti v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja/ico VSŠ«.
Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

AAA Zlata odličnost