Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 37 Ob-1594/20, Stran 739
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Borisa Pečeta Maribor, dne 27. 2. 2020, Svet zavoda Vrtca Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 12. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – obe potrdili v skladu s 107.a členom ZOFVI ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Vrtca Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Dokazila morajo biti originalna ali overjena pri Upravni enoti oziroma notarju.
Nepopolne vloge se zavržejo.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Borisa Pečeta Maribor 

AAA Zlata odličnost