Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 38141-1/2020/3 Ob-1595/20, Stran 755
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZMed) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane
1 Predmet javnega razpisa
Štiri pravice razširjanja posameznih radijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane1. Pravice bo agencija podelila z odločbo v skladu s petim odstavkom 104.a člena ZMed.
1 »Območje Ljubljane« je vezano na območje pokrivanja multipleksa R3. Območje je podrobneje definirano v razpisni dokumentaciji.
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
– izbrani ponudnik mora z razširjanjem in oddajanjem radijskega programa, za katerega je pridobil pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem pravice, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
– izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričetku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
– izbrani ponudnik mora pravico ves čas trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena, izvrševati tako, da zagotavlja razširjanje programa, za katerega mu je pravica podeljena, s kapaciteto največ 66 enot kapacitete (CU)2, v kar je zajet tako zvokovni del programa kot morebitne dodatne storitve. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki podeljene pravice ne bo izvrševal v skladu s to zahtevo, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico v skladu s to zahtevo izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati v skladu s to zahtevo, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
2 Enota kapacitete (CU) ima pomen, kot ga določa standard SIST EN 300 401, ki opisuje standard oddajanja digitalne radiodifuzije DAB.
– izbranemu ponudniku, ki bo za program, za katerega mu je na podlagi tega javnega razpisa podeljena digitalna pravica, naknadno pridobil digitalno pravico za širše geografsko območje, ki bo vključevalo tudi celotno območje Ljubljane, bo agencija po uradni dolžnosti odvzela pravico, ki je predmet tega javnega razpisa.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je za radijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji do izteka roka za predložitev ponudb, in za ta radijski program nima pridobljene pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju, ki vključuje tudi celotno območje Ljubljane. Izjema je Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana, ki za izvajanje javne službe pridobi pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809 in 9/14).
2.2 Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.3 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne likvidacije.
2.4 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno ponudbo.
2.5 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki nima vključene iste radijske mreže ali istega skupnega regionalnega programa kot drug program, za katerega je že pridobljena pravica razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju, ki vključuje tudi celotno območje Ljubljane.
2.6 Ponudnik lahko kandidira samo z radijskim programom, ki se že razširja po radijskih frekvencah za analogno zvokovno radiodifuzijo, katerih območja pokrivanja se vsaj deloma pokrivajo z območjem Ljubljane.
2.7. Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki je prostodostopen (nekodiran).
3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija, imenovana za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov, skladno s tretjim odstavkom 104.a člena ZMed, upošteva naslednja merila: žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe, obseg lastne produkcije, trajanje (obseg) programa, uravnoteženost poročanja v dnevnoinformativnih programih in obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed, poleg navedenih pa še merili poslušanost radijskega programa in ekonomsko stanje ponudnika. Če imata dva ali več ponudnikov enako število točk, se uporabi dodatno merilo oziroma po potrebi žreb.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom podelila pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane.
Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi z vključeno programsko radijsko mrežo
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo v skladu s 83. členom ZMed ali skupni regionalni program v skladu z 79. členom ZMed, na voljo največ ena od razpisanih pravic.
Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi z isto ali zelo podobno programsko ponudbo
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki imajo medsebojno isto ali zelo podobno programsko ponudbo, na voljo največ ena od razpisanih pravic.
Prav tako se bo pri podelitvi pravic upoštevalo pravilo, da ponudnik, ki kandidira z radijskim programom, ki ima isto ali zelo podobno programsko ponudbo kot program, za katerega je že podeljena pravica razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju, ki vključuje tudi celotno območje Ljubljane, za takšen program ne more pridobiti pravice.
Opozorilo za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi s statusom lokalnega programa posebnega pomena
V kolikor bi bila digitalna pravica dodeljena izdajatelju za radijski program s statusom lokalnega programa posebnega pomena, izdajatelj s pričetkom razširjanja in oddajanja tovrstnega radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane lahko ne bi več izpolnjeval vseh pogojev za status lokalnega programa posebnega pomena.
4 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Ponudbe, pri katerih bodo izpolnjeni vsi razpisni pogoji, bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je sto.
4.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02), zagotavljajo v ponujenem programu, pri čemer se upoštevajo samo zvrsti z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj 1,0 %. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–16 točk)
4.2 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem času. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
4.3 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo sorazmerno glede na skupno minimalno tedensko povprečje deležev posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času radijskega programa. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
4.4 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali ponudbi priložijo izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah. Ponudnik, ki ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme 10 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene in podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–10 točk)
4.5 Obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe iz 67. člena ZMed. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
4.6 Poslušanost radijskega programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na poslušanost radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira, glede na osrednjeslovensko regijo. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi podatkov iz raziskav o poslušanosti radijskih programov za leto 2019. (0–24 točk)
4.7 Ekonomsko stanje ponudnika
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na njihovo ekonomsko stanje. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi bonitetne ocene, izdelane po modelu S.BON AJPES. (0–20 točk)
4.8 Dodatno merilo – Poslušanost radijskega programa
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila »Poslušanost radijskega programa« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik je pri merilu pod točko 4.6 imel ugotovljeno višjo poslušanost glede na osrednjeslovensko regijo.
4.9 Žreb
V primeru, da tudi po uporabi dodatnega merila »Poslušanost radijskega programa« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo o razvrstitvi ponudnikov odločilo z žrebom.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 8. 4. 2020 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni kopiji. Skupen ovoj ponudbe mora biti označen z oznako: »Ponudba na javni razpis za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane, Ne odpiraj« in naslovljen na naslov agencije. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nadstropju, dne 9. 4. 2020, ob 10. uri.
7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno in pravilno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko razpisno dokumentacijo v pisni obliki brezplačno dvigne tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
8 Kontaktna oseba za dodatne informacije: Martin Hari (martin.hari@akos-rs.si).
9 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost