Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

437. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 4 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica, stran 1223.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 13. 2. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 4 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen
S tem odlokom se spreminjata in dopolnjujeta tekstualni in grafični del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 85/13, 10/14, 50/14, 87/15 in 21/16).
2. člen 
V grafičnem delu strateškega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica se z novimi nadomestijo naslednje karte:
– Karta 1 – Zasnova prostorskega razvoja,
– Karta 2. 1 – Zasnova gospodarske javne infrastrukture – prometno omrežje in
– Karta 3 – Usmeritve za razvoj poselitve in prenovo naselij.
3. člen 
V grafičnem delu izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica se v prikazu območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5.000 ter v prikazu območij enot urejanja prostora in prikazu javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5.000 vsi listi nadomestijo z novimi listi.
4. člen 
Drugi odstavek 2. člena tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica se spremeni tako, da se glasi:
»Tekstualni del OPN obsega poglavja:
– Uvodne določbe,
– Strateški del,
– Izvedbeni del,
– Končne določbe.
Tekstualni del OPN ima enajst prilog:
– Priloga 1: Dopustni nezahtevni in enostavni objekti,
– Priloga 2: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja,
– Priloga 3: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 05,
– Priloga 4: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 14,
– Priloga 5: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 41,
– Priloga 6: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora HU 01,
– Priloga 7: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 08,
– Priloga 8: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 45,
– Priloga 9: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora SE 05,
– Priloga 10: Usmeritve za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora TE 07,
Priloga 11: Usmeritve za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora VO 20.«
5. člen 
V drugem odstavku 5. člena:
– v podpoglavju Prometna infrastruktura se črta stavek, ki se glasi: »Glede na to, da je trasa za obvoznico Mirna že zasnovana na nivoju idejnega projekta in da je prostorsko ustrezna, je obstoječi koridor smiselno ohranjati vsaj do reke Vipave«;
– v podpoglavju Energetska infrastruktura:
– se črta stavek, ki se glasi »Distribucijski plinovod je v občini dolg 307 m. Nanj je neposredno priključen en objekt starih Goriških opekarn v Biljah.«; 
– se besedilo »Obstoječe plinsko omrežje v Občini Miren - Kostanjevica predstavlja en sam distribucijski plinovod v dolžini 307 m. Nanj je neposredno priključen en objekt starih Goriških opekarn v Biljah. Tehničnih ovir za širitev tega omrežja na območje občine ni. V prostorskih aktih občine je predvidena plinifikacija naselij Miren in Bilje.« spremeni tako, da se glasi: »Čez ozemlje Občine Miren - Kostanjevica poteka prenosni sistem zemeljskega plina. Obstoječ distribucijski sistem zemeljskega plina v občini predstavlja en sam distribucijski plinovod v dolžini 307 m. Nanj je neposredno priključen en objekt starih Goriških opekarn v Biljah. Tehničnih ovir za širitev tega omrežja na območje občine ni. V prostorskih aktih občine je predvidena plinifikacija naselij Miren in Bilje.«; 
– se črta stavek, ki se glasi »Čez ozemlje občine poteka tudi tranzicijsko plinovodno omrežje iz Italije, ki se v Italijo tudi vrne. Distribucije plina iz tega omrežja v Občini Miren - Kostanjevica ni in se tudi ne načrtuje.«; 
– v podpoglavju Komunalna infrastruktura:
– se besedilo »Naselja v občini nimajo ustreznega kanalizacijskega omrežja in naprav. S kanalizacijo so delno opremljena le naselja Bilje, Miren in Orehovlje. Čistilna naprava je zgrajena le za naselje Bilje.« spremeni tako, da se glasi: »Naselja v občini nimajo ustreznega kanalizacijskega omrežja in naprav. S kanalizacijo so delno opremljena le naselja Bilje, Miren, Orehovlje in Opatje selo. Naselji Bilje in Opatje selo imata svoji čistilni napravi, naselji Miren in Orehovlje pa sta priključeni na centralno čistilno napravo Nova Gorica«; 
– se besedilo »Zbrani odpadki se odlagajo na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori. V Mirnu deluje tudi zbirni center. Poleg običajnega odvoza odpadkov je za območje celotne občine vzpostavljen sistem ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira plastiko, papir in steklo.« spremeni tako, da se glasi: »Zbrani odpadki se oddajajo na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori. V Mirnu, Kostanjevici na Krasu in Biljah deluje tudi zbirni center. Poleg običajnega odvoza odpadkov je za območje celotne občine vzpostavljen sistem zbiralnic ločenih frakcij, kjer se ločeno zbira ločene frakcije komunalnih odpadkov (mešana embalaža iz plastike in kovin, papir in karton, steklena embalaža, biorazgradljivi odpadki, mešani komunalni odpadki).«. 
6. člen 
V drugem odstavku 7. člena se v podpoglavju Uravnotežen razvoj urbanega sistema v tretji alineji črta besedilo », predvsem obvoznica mimo Mirna kot pomemben del 'Primorke' – nosilne prometne povezave med Posočjem in Krasom«.
7. člen 
Spremeni se številčenje 10. člena (omrežja naselij z vlogo in funkcijo pomembnejših naselij) tako, da postane 9. člen.
8. člen 
Spremeni se številčenje 9. člena (temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji) tako, da postane 10. člen.
9. člen 
Spremeni se številčenje 10. člena (druga za občino pomembna območja) tako, da postane 10.a člen.
10. člen 
(1) Tretji odstavek 12. člena se črta.
(2) Četrti odstavek 12. člena postane tretji odstavek. Črta se zadnji stavek, ki se glasi: »Za načrtovano traso obvoznice je treba najti nov koridor in sicer tak, da se bo obvoznica izognila naselju Vrtoče ter da bo v celoti potekala po območju Občine Miren - Kostanjevica.«.
(3) Peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek 12. člena postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
11. člen 
(1) Besedilo četrtega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »Naselja v občini nimajo ustreznega kanalizacijskega omrežja in naprav. S kanalizacijo so delno opremljena le naselja Bilje in Opatje selo, ki imata tudi svoji čistilni napravi, ter Miren in Orehovlje, ki sta priključeni na centralno čistilno napravo Nova Gorica, ki je zgrajena na mejnem območju Občine Miren - Kostanjevica in Občine Šempeter - Vrtojba. Kanalizacijske sisteme je treba dograditi, prioritetno pa je treba izgraditi kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo v naselju Kostanjevica na Krasu. Čiščenje in odvajanje odpadnih voda v vseh ostalih naseljih je treba zagotavljati v skladu z operativnim programom čiščenja in odvajanja odpadnih voda.«.
(2) Peti odstavek 13. člena se črta.
(3) Šesti odstavek 13. člena postane peti odstavek.
(4) Sedmi odstavek 13. člena postane šesti odstavek. Beseda »odlagajo« se nadomesti z besedo »oddajajo«. Besedilo »in steklo« se nadomesti z besedilom », steklo in biorazgradljivi odpadki.
(5) Osmi odstavek 13. člena postane sedmi odstavek.
12. člen 
V devetem odstavku 14. člena se za besedilom »Elektroenergetske koridorje« doda besedilo »srednjenapetostnega in nizkonapetostnega omrežja«.
13. člen 
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(območja za potrebe obrambe) 
(1) Na območju Občine Miren - Kostanjevica se nahaja območje za potrebe obrambe Trstelj, in sicer gre za območje možne izključne rabe prostora.
(2) Območje možne izključne rabe za potrebe obrambe je primarno namenjeno za civilne potrebe, v primeru izrednega stanja, vojnega stanja ali krize pa se lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za potrebe usposabljanja vojske.«.
14. člen 
V četrti alineji drugega odstavka 33. člena se za obstoječim besedilom doda stavek »Ostale vodne površine, kjer je voda trajno ali začasno prisotna, se opredelijo po pretežni namenski rabi prostora in ne kot vodna zemljišča, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje na terenu in vodotoke ter stoječe celinske vode obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.«.
15. člen 
V prvem odstavku 38. člena se tabela zamenja z novo tabelo, in sicer:
Ime krajinske enote 
Oznaka krajinske enote
Vipavska dolina 
KE 01, KE 03, KE 04, KE 05, KE 06, KE 07, KE 08, KE 14, KE 16, KE 17, KE 18, KE 19, KE 20, KE 21, KE 22, KE 23, KE 24, KE 25, KE 26, KE 27
Kras
KE 02, KE 09, KE 10, KE 11, KE 13, KE 15
16. člen 
V prvem odstavku 44. člena se:
– v drugi alineji za obstoječim besedilom doda besedilo »na stavbnih zemljiščih,« ter
– v tretji alineji pred obstoječim besedilom doda besedilo »gradnja cest na nestavbnih zemljiščih,«.
17. člen 
V 47. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Na gozdnih zemljiščih, kjer so izvedene legalne krčitve gozda v kmetijske namene, je dopustna postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z določili Priloge 1 za K1 in K2.«.
18. člen 
(1) V drugem odstavku 48. člena se črta besedilo tretje alineje.
(2) V četrtem odstavku 48. člena se:
– besedilo »zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov« nadomesti z besedilom »zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov«;
– na koncu odstavka doda stavek »Za rekonstrukcijo legalno zgrajenega objekta, ki ohranja enake gabarite, ni potrebno pridobiti soglasja sosedov, čeprav je njegov odmik manjši od navedenih v drugem odstavku tega člena.«.
(3) V osmem odstavku 48. člena se v drugem stavku za besedo »zid« doda besedilo »kot nezahteven oziroma enostaven objekt«.
19. člen 
V tretjem odstavku 49. člena se besedilo »Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba funkcionalne parcele objekta (FI) večja od dovoljene s tem odlokom« nadomesti z besedilom »Kadar je obstoječa zazidanost (FZ), obstoječa izraba funkcionalne parcele objekta (FI) ali višina obstoječega objekta večja od dovoljene s tem odlokom, oziroma kadar je faktor zelenih površin (FZP) manjši od dovoljenega s tem odlokom«.
20. člen 
V drugem odstavku 60. člena se tabela nadomesti z novo tabelo:
za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 
40 m
za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV
10 m
za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV
15 m
podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV
3 m
za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV
10 m
za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV
1 m
razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV
2 m
za vodovod, kanalizacijo, telekomunikacijski vod, drugi vodi lokalne gospodarske javne infrastrukture, merjeno od osi skrajnega voda
3 m
za plinovod prenosnega sistema, merjeno od njegove osi
65 m
za merilno-regulacijske postaje in ostale objekte prenosnega sistema zemeljskega plina, razen za kompresorske postaje, merjeno od ograje
65 m
za kompresorske postaje prenosnega sistema zemeljskega plina, merjeno od ograje
100 m
21. člen 
V desetem odstavku 61. člena se na koncu obstoječega besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšanja obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.«.
22. člen 
V 62. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Gradnja mostov in cest mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.«.
23. člen 
(1) V 63. členu se:
– doda nov peti odstavek, ki se glasi: »(5) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s pozidanih in utrjenih površin. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma upravljavca kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje zadrži na lokaciji.«.
– doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je treba načrtovati na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je treba načrtovati zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki …). Za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij v skladu s področnimi predpisi skrbi lokalna skupnost.«.
24. člen 
V prvem odstavku 64. člena se za obstoječim besedilom doda nov stavek, ki se glasi: »Na vseh obstoječih 110 kV in 400 kV daljnovodih je dopustna obnova (rekonstrukcija, gradnja) in vzdrževalna dela v javno korist.«.
25. člen 
(2) V tretjem odstavku 67. člena se število 500 zamenja s številom 300.
(3) V 67. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano odlaganje in pretovarjanje nevarne snovi v trdi, tekoči ali plinasti obliki, odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi in odlaganje odpadkov.«.
26. člen 
V četrtem odstavku 78. člena se beseda »plazovitost« zamenja z besedo »plazljivost«.
27. člen 
Besedilo 80. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(poplavna območja) 
(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za novo stanje.
(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi.
(5) Za vse posege na poplavnih območjih je treba pridobiti soglasje pristojnih služb.«.
28. člen 
(1) Besedilo prve in druge alineje četrtega odstavka 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– potrebne odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve,
– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila,«.
(2) V 81. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »(8) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnove požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.«.
29. člen 
(1) Spremeni se naslov 82. člena tako, da se glasi: »(območja za obrambo)«.
(2) Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi: »Posegi na območju možne izključne rabe ne smejo onemogočati uporabe območja posebnega pomena za obrambo, oziroma so lahko takšni, da je mogoče rabo za obrambne potrebe takoj vzpostaviti. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.«.
30. člen 
Doda se nov 82. a člen, ki se glasi:
»(varstvo vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč) 
(1) Na lokacijah, kjer se nahajajo vojna grobišča in prikrita vojna grobišča, je skladno z določbami predpisov, ki urejajo varstvo vojnih grobišč, prepovedano:
– spreminjati zunanji videz grobišča v nasprotju s predpisi,
– poškodovati grobišče ali odtujiti njihove sestavne elemente in
– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni kršitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.
(2) Lokacije vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč so prikazane v prikazu stanja prostora.«.
31. člen 
V drugem odstavku 84. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, in sicer:
Namenska raba / Stopnja varstva pred hrupom
III. stopnja
IV. stopnja
S – OBMOČJA STANOVANJ
SS
SK 
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU 
CDi 
CDk 
CDo 
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IP
IG
IK 
B – POSEBNA OBMOČJA
BT 
BC 
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS 
ZP 
ZD 
ZK
DRUGE RABE
O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
P – PROMETNA INFRASTRUKTURA
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
K1 – NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA
VC – POVRŠINSKE CELINSKE VODE
OO – OSTALA OBMOČJA
32. člen 
V drugem odstavku 90. člena se tabeli nadomesti z novima tabelama, in sicer:
Namenska raba
S – Območja stanovanj
Podrobna namenska raba
SS 
stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi
Členitev podrobne namenske rabe
SSe 
Prosto stoječa gradnja
SSv 
Večstanovanjska gradnja
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Enostanovanjska stavba 
Dvostanovanjska stavba 
Garažne stavbe 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Tri- in večstanovanjske stavbe 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Garažne stavbe 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine
/
FZP: 0.4 ali 15 m2 / stanovanje
Faktor zazidanosti
FZ: 0.4
FZ: 0.3 
(faktor se računa na celo enoto urejanja)
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih stavb
Višina
Etažnost osnovnega kubusa stavbe praviloma P+1. 
Izjeme z nižjo etažnostjo so dovoljene, ko stavbe ne mejijo na oblikovane javne prostore (ulični nizi, trgi ...) ali zaradi drugih izrednih utemeljenih razlogov in omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.
Max P+3
Namenska raba
S – Območja stanovanj
Podrobna namenska raba
SK 
Površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju
Členitev podrobne namenske rabe
SK 
Površine podeželskega naselja
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Enostanovanjska stavba 
Dvostanovanjska stavba 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, tudi turistične kmetije 
Poslovne in upravne stavbe 
Trgovske stavbe 
Stavbe za storitvene dejavnosti 
Stavbe splošnega družbenega pomena 
Gasilski dom 
Stavbe za rastlinsko pridelavo 
Stavbe za rejo živali 
Stavbe za spravilo pridelka 
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
Stavbe za opravljanje verskih obredov 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Industrijske stavbe (samo za obrtne dejavnosti) 
Oporni zidovi, škarpe
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine
/
Faktor zazidanosti
FZ: 0.7
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih stavb
gabariti
– osnovni kubus stavbe je kvader; 
– kota pritličja je na terenu nagnjenem do 10 % največ 50 cm nad koto urejenega terena ob objektu. 
Vipavska dolina – KE 01, KE 03, KE 04, KE 05, KE 06, KE 07, KE 08, KE 14, KE 16, KE 18, KE 19, KE 21, KE 24, KE 26 
– minimalna višina osnovnega kubusa stavbe je 5,5 m; 
– osnovni kubus stavbe ima praviloma etažnost P+1 ali P+2, pri čemer ima drugo nadstropje, ki je neposredno pod streho, svetlo notranjo višino kolenčnega zidu max 1.50 m. Izjeme z nižjo etažnostjo / višino so dovoljene, ko stavbe ne mejijo na oblikovane javne prostore (ulični nizi, trgi ...) ali zaradi drugih izrednih utemeljenih razlogov in omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene. 
Kras – KE 02, KE 09, KE 10, KE 11, KE 13, KE 15 
– zasnova stavb naj sledi adicijskemu načinu gradnje – adicija stavbnih mas dovoljena vzdolž daljše osi stavbe, lahko tudi lomljeno ali tako, da z osnovno stavbo tvori notranje dvorišče (borjač); 
– minimalna višina osnovnega kubusa stavbe je 5,5 m; 
– osnovni kubus stavbe ima praviloma etažnost P+1. Izjeme z nižjo etažnostjo / višino so dovoljene, ko stavbe ne mejijo na oblikovane javne prostore (ulični nizi, trgi ...) ali zaradi drugih izrednih utemeljenih razlogov in omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.
fasade
– barve fasad v barvah naravnega agregata svetlih tonov; 
Kras – KE 02, KE 09, KE 10, KE 11, KE 13, KE 15 – znotraj območij naselbinske dediščine: 
– okenske odprtine morajo biti praviloma pokončni pravokotniki, razen ko je okenska odprtina panoramska ali gre za stekleno steno; 
– vzdolžne fasade so lahko opremljene z gankom; 
– balkoni na čelnih, ožjih fasadah praviloma niso dopustni.
strehe
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico; 
– na osnovnih kubusih stavb so dovoljene dvokapnice, te lahko imajo trokapne zaključke; 
– štirikapne strehe na objektih znotraj SK z družbenimi ali drugimi funkcijami; 
– korčna oziroma korčni vizualno podobna kritina; 
Vipavska dolina – KE 01, KE 03, KE 04, KE 05, KE 06, KE 07, KE 08, KE 14, KE 16, KE 18, KE 19, KE 21, KE 24, KE 26 
– položen naklon streh, naklon med 15° in 35°;
Kras – KE 02, KE 09, KE 10, KE 11, KE 13, KE 15 
– položne strehe, naklon med 15° in 25°;
Kras – KE 02, KE 09, KE 10, KE 11, KE 13, KE 15 – znotraj območij naselbinske dediščine (Lipa, Temnica) 
– obvezna kritina korci.
materiali, stavbni členi
Kras – KE 02, KE 09, KE 10, KE 11, KE 13, KE 15 
– obstoječi suhozidi se ohranjajo; 
– priporoča se uporabo značilnih konstrukcijskih stavbnih členov (stebri, porton, zunanji hodnik …) in lokalno prisotne materiale za gradnjo; 
Kras – KE 02, KE 09, KE 10, KE 11, KE 13, KE 15 – znotraj območij naselbinske dediščine 
– na fasadah se uporablja lokalno prisotne materiale in načine obdelave (kamen, les, zaglajen omet svetlih barv).
Posebnosti SK
– Na območjih naselbinske dediščine pri posegih v poti in ceste ni dovoljeno višanje nivoja terena v odnosu do kulturne dediščine. 
Na teh območjih morajo biti medsoseski zidovi praviloma kamniti (suhozid, zidan kamnit zid brez vidnih fug ...) minimalno do višine 50 cm.
33. člen 
V drugem odstavku 92. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, in sicer:
Namenska raba
C – območja centralnih dejavnosti
Podrobna namenska raba
CU 
Osrednja območja centralnih dejavnosti so območja historičnega ali novega jedra, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih in družbenim dejavnostim ter bivanju.
CD 
Druga območja centralnih dejavnosti so območja, kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj.
Členitev podrobne namenske rabe
CDk 
kulturna in verska dejavnost
CDo 
trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti, manjša obrt, javna uprava, gasilski dom
CDi 
dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Enostanovanjska stavba 
Dvostanovanjska stavba 
Tri- in večstanovanjske stavbe 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostinske stavbe 
Poslovne in upravne stavbe 
Sejemske dvorane, razstavišča 
Stavbe za storitvene dejavnosti 
Garaže 
Stavbe splošnega družbenega pomena 
Stavbe za rastlinsko pridelavo 
Stavbe za opravljanje verskih obredov 
Pokopališke stavbe 
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe 
Stavbe za kulturo in razvedrilo 
Muzeji in knjižnice 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Garaže 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Poslovne in upravne stavbe 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
Stavbe za kulturo in razvedrilo 
Muzeji in knjižnice 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Vojaški objekti 
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
Pokopališča 
Garaže 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo 
Športne dvorane 
Muzeji in knjižnice 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Garaže 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine
FZP: 0.20 
Na funkcionalni parceli objekta je treba zagotoviti najmanj 20 dreves/ha.
Faktor zazidanosti
FZ: 0.5
FZ: 0.5 
FZ: 0.5 
FZ: 0.5
Faktor izrabe
FI: 1.2
FI: 1.6
FI: 1.2
FI: 1.6
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Etažnost osnovnega kubusa stavbe
Etažnost osnovnega kubusa stanovanjske stavbe praviloma P+1. 
Izjeme z nižjo etažnostjo so dovoljene zaradi izrednih utemeljenih razlogov in omejitev.
Fasade
objekt mora biti skladen s sosednjimi objekti
– glavni vhod v stavbo se, če stoji ob pomembnem javnem prostoru, oblikuje na glavni fasadi. Taka fasada objekta mora biti mestotvorno oblikovana; 
– servisne stavbe ne smejo biti umeščene ob najpomembnejše javne prostore; 
– odprti prostori pred stavbami so javni odprti prostori.
Posebnosti
/
34. člen 
V drugem odstavku 93. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, in sicer:
Namenska raba
I – območja proizvodnih dejavnosti
Podrobna namenska raba
IP 
Površine za industrijo so namenjene industrijskim dejavnostim.
IG 
Gospodarske cone so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim
IK 
Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali.
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
Garaže 
Industrijske stavbe 
Rezervoarji, silosi in skladišča 
Elektrarne in drugi energetski objekti 
Objekti za ravnanje z odpadki – samo zbirna mesta za ravnanje z odpadki in avtoodpad 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Gostilne, restavracije, točilnice 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
Trgovske stavbe 
Sejemske dvorane, razstavišča 
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
Garaže 
Industrijske stavbe 
Rezervoarji, silosi in skladišča 
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
Elektrarne in drugi energetski objekti 
Objekti za ravnanje z odpadki – samo zbirna mesta za ravnanje z odpadki 
Parkirišča 
Poslovne in upravne stavbe 
Oporni zidovi, škarpe
Garaže 
Industrijske stavbe 
Rezervoarji, silosi in skladišča 
Stavbe za rastlinsko pridelavo 
Stavbe za rejo živali 
Stavbe za spravilo pridelka 
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Faktor zazidanosti
FZ: 0.8 
FZ: 0.8 
FZ:0.8 
Višina zahtevnih in manj zahtevnih objektov
20 m
10 m
10 m
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
fasade
– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti.
strehe
– strehe objektov s tlorisno površino večjo od 2000 m2 se lahko dodatno funkcionalno izrabijo (sončne elektrarne, parkirišča, zelena streha …). Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa oblikovane tako, da dodatna funkcionalna izraba ni mogoča.
Drugi pogoji
– poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov; 
– na robovih con je treba zagotoviti vegetacijski pas, ki naj zmanjša vizualno izpostavljenost grajenih struktur; 
– enostavne in nezahtevne stavbe naj se ne umeščajo ob najpomembnejše javne prostore. Pri urejanju območij proizvodnih dejavnosti mora investitor poskrbeti, da v okoliških stanovanjskih naseljih in zavarovanih območjih stopnja hrupa ni presežena. Na obrobje con naj se umešča najmanj hrupne dejavnosti; 
– pri obratovanju objektov, ki so vir neprijetnih vonjav v okolje je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisij. Hleve za gojenje živali je treba opremiti tako, da bodo izpusti iz prezračevalnih naprav hleva urejeni preko streh, da se doseže čim večje razredčenje onesnaženega zraka. Lokacijo gnojišč je treba predvideti v čim večji oddaljenosti od sosednjih objektov oziroma tako, da je med sosednjimi objekti in gnojiščem hlev.
35. člen 
V drugem odstavku 94. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, in sicer:
Namenska raba
B – posebna območja
Podrobna namenska raba
BT 
Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev
(1) BC 
Športni centri so športne površine in objekti, ki so namenjeni aktivnostim in športnim prireditvam
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
Trgovske stavbe 
Stavbe za storitvene dejavnosti 
Garaže 
Stavbe za kulturo in razvedrilo 
Muzeji in knjižnice 
Športne dvorane 
Elektrarne in drugi energetski objekti (samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča, tudi za avtodome 
Oporni zidovi, škarpe
Gostilne, restavracije, točilnice 
Garaže 
Športne dvorane 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov 
Športna igrišča 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine
FZP: 0.30
FZP: 0.30
Faktor zazidanosti
FZ: 0.4
FZ: 0.4
Višina zahtevnih in manj zahtevnih objektov
15 m
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– za gradnjo novih objektov BTP večjih od 800 m² v enotah z namensko rabo BT je potrebna izdelava variantnih rešitev oziroma izvedba urbanistično-arhitekturnega natečaja; 
– strehe objektov s tlorisno površino večjo od 2000 m2 se lahko dodatno funkcionalno izrabijo (sončne elektrarne, parkirišča, zelena streha …).
– novozgrajeni objekti naj upoštevajo značilnosti krajinske tipologije.
Drugi pogoji
– razvoj turističnih in športno rekreacijskih dejavnosti je treba usmerjati tako, da bodo posegi v prostor čim manjši, ter da se bodo ohranjale naravne in kulturne kakovosti prostora. Gradnja potrebne infrastrukture naj se usmerja na vidno neizpostavljena območja, v skladu z okoljskimi in naravovarstvenimi kriteriji ter varstvom kulturne dediščine.
36. člen 
V prvem odstavku 98. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, in sicer:
Namenska raba
K – kmetijska zemljišča
Podrobnejša namenska raba
K1 
Najboljša kmetijska zemljišča.
K2 
Druga kmetijska zemljišča.
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov in dela
– Agrarne operacije ter vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. 
– Začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
– Gradnja gospodarske javne infrastrukture in sicer cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje, rekonstrukcija lokalnih cest.
– Agrarne operacije ter vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. 
– Začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
– Gradnja gospodarske javne infrastrukture in sicer cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje, rekonstrukcija lokalnih cest.
Dopustna dela in druge prostorske ureditve
– dela in ureditve v skladu s Zakonom o kmetijskih zemljiščih
Drugi pogoji
– navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi kmetijstva; 
– gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč. V kolikor poseg prekine obstoječi dostop do kmetijskih zemljišč, je le-te treba nadomestiti; 
– posegi na kmetijska zemljišča ne smejo ovirati drugih vzporednih dovoljenih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih; 
– posegi na kmetijska zemljišča, predvsem postavitve ograj, ne smejo prekinjati koridorjev gibanja prostoživečih živali; 
– na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijska zemljišča, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih (nadomestnih objektov) ni dovoljena.
Merila in pogoji za oblikovanje 
– ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij; 
– pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur; 
– ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi; 
– na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska dela, izgubo naravne ohranjenosti in odprtosti ter javne dostopnosti.
37. člen 
V prvem odstavku 99. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, in sicer:
Namenska raba
G – gozdna zemljišča
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov 
– gradnja gospodarske javne infrastrukture, in sicer vodi in naprave ter priključki nanje za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, toplovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje ter omrežje javne razsvetljave.
Dopustna dela in druge prostorske ureditve
– izvajanje gozdnogospodarskih del v skladu z načrti za gospodarjenje z gozdovi in dovoljenji Zavoda za gozdove Slovenije; 
– krčitev gozdov v kmetijske namene do površine 0,5 ha; 
– paša v gozdu v skladu z gozdnogojitvenimi načrti, 
– ureditve za potrebe lova in ribolova; 
– sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja; 
– raziskave mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira, pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podzemlju in da se po opravljenih raziskavah zemljišče vrne v prvotno stanje. Raziskovanje mineralnih surovin je dovoljeno na podlagi dovoljenja za raziskovanje po določbah zakona, ki ureja rudarstvo.
Drugi pogoji
– za vse posege na gozdna zemljišča je treba pridobiti ustrezno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije; 
– posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva. 
– gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč. 
– na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih objektov (nadomestnih objektov) ni dovoljena.
Merila in pogoji za oblikovanje
– pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur. 
– ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.
38. člen 
V prvem odstavku 100. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, in sicer:
Namenska raba
V – območja površinskih voda
Podrobnejša namenska raba
VC 
celinske vode
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov 
– objekti grajenega javnega dobra; 
– objekti in omrežja javne infrastrukture; 
– objekti, potrebni za rabo voda (kot so zajem in izpust vode, zagotovitev varstva pred utopitvami …); 
– objekti, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem; 
– objekti, namenjeni za obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Dopustna dela in druge prostorske ureditve
– posegi v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti voda; 
– posegi v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na varstvo narave; 
– vzdrževanje (obnova), spremembe namembnosti in rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov in naprav; 
– odvzem proda v skladu s pridobljeno koncesijo; 
– sanacije opuščenih peskokopov, kamnolomov, gramoznic in območij izkoriščanja prodišč; 
– ureditev dostopov do vode in privezov za čolne in ureditev drč za spuščanje čolnov na obstoječih jezovih; 
– sanitarne sečnje; 
– raziskave mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira. Raziskovanje mineralnih surovin je dovoljeno na podlagi dovoljenja za raziskovanje po določbah zakona, ki ureja rudarstvo; 
– ureditve za potrebe lova in ribolova.
Drugi pogoji
– za vse posege na vodna zemljišča je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za vode; 
– na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodna zemljišča, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih objektov (nadomestnih objektov) ni dovoljena; 
– pri predvidenih posegih na območja vodotokov je treba ohranjati vodotoke in obvodne vegetacijske pasove.
Merila in pogoji za oblikovanje
– pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur; 
– ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.
39. člen 
V prvem odstavku 101. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, in sicer:
Namenska raba
f – območja za obrambo zunaj naselij
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
24201 vojaški objekti; 
drugi objekti, ki so namenjeni izvajanju dejavnosti s področja obrambe
Dopustna dela in druge prostorske ureditve
– Na območjih izključne rabe so skladno s prostorsko zakonodajo na področju graditve dovoljene prostorske ureditve ter gradnja objektov (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov in odstranitev objektov) ter ostale infrastrukture za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost; 
– na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo so dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitev objekta; 
– raziskave mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju; in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje. Raziskovanje mineralnih surovin je dovoljeno na podlagi dovoljenja za raziskovanje po določbah zakona, ki ureja rudarstvo.
40. člen 
V drugem odstavku 102. člena se besedilo »Priloga 3« zamenja z besedilom »Priloga 2«.
41. člen 
(1) V prvem odstavku 103. člena se beseda »tej« nadomesti z besedo »ti«, beseda »bodo« se nadomesti z besedo »bo«.
(2) V prvem odstavku 103. člena se v četrti alineji črta besedilo »razen za stanovanjske objekte«.
42. člen 
Priloga 2 – Dopustni nezahtevni in enostavni objekti se nadomesti s Prilogo 1 – Dopustni nezahtevni in enostavni objekti.
43. člen 
Priloga 3 Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne prostorske enote se nadomesti s Prilogo 2 Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne prostorske enote.
44. člen 
Priloga 4: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 05 se preimenuje v »Priloga 3 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 05«.
45. člen 
Grafična priloga 1: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI-14 se preimenuje v »Priloga 4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 14«.
46. člen 
Grafična priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI-41 se preimenuje v »Priloga 5 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 41«.
47. člen 
Dodajo se naslednje priloge:
– Priloga 6: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora HU 01,
– Priloga 7: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 08,
– Priloga 8: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora MI 45,
– Priloga 9: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora SE 05,
– Priloga 10: Usmeritve za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora TE 07 in
– Priloga 11: Usmeritve za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora VO 20.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
48. člen
(prostorski izvedbeni akti, ki prenehajo veljati) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Lokacijski načrt za cesto križ Cijanov - Miren (obvoznica Miren) (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 4/89),
49. člen 
(prostorski izvedbeni akti, ki ostanejo v veljavi) 
Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o OPPN »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu« (Uradni list RS, št. 51/15).
50. člen 
(gradbeno dovoljenje v postopku pridobivanja) 
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi predpisov veljavnih na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
51. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-38/2014-203
Miren, dne 13. februarja 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti