Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

449. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Vipava, stran 1294.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 13. redni seji dne 20. 2. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
za sofinanciranje prireditev v Občini Vipava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, merila in kriterije za prireditve, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vipava.
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA 
2. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so kulturno zabavne in turistične prireditve, ki se izvajajo na območju Občine Vipava, pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in katerih cilj je promocija Občine Vipava.
Predmet sofinanciranja so naslednje prireditve:
– kulturno-zabavne in turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v Občini Vipava in
– športne prireditve, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem.
3. člen 
Prireditve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Vipava, ne morejo biti sofinancirane po tem pravilniku.
III. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV 
4. člen 
Upravičenci do sredstev za sofinanciranje prireditev (v nadaljevanju sredstev) po tem pravilniku so:
– društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ter ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, ki organizirajo prireditve na območju Občine Vipava. Društva in ustanove morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev;
– mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju Občine Vipava ter so registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.
Do sredstev niso upravičeni subjekti, ki:
– nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Vipava ali do države,
– so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
– imajo težave v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb,
– so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezani s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
– so neposredni in posredni proračunski uporabniki,
– prijavljajo izvedbo prireditev, ki so delno ali v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.
5. člen 
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku morajo imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve ter imeti zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo prireditve.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI IN INTENZIVNOST SOFINANCIRANJA 
6. člen 
Upravičeni stroški, ki jih Občina Vipava sofinancira po tem pravilniku so:
– stroški izvedbe programa prireditve,
– stroški oglaševanja,
– stroški organizacije in koordinacije prireditve,
– stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov,
– stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo,
– stroški varovanja prireditve,
– stroški čiščenja prireditvenega prostora,
– stroški najema sodnikov, merilcev, delegatov.
V. NAČIN SOFINANICRANJA 
7. člen 
Višina sredstev za sofinanciranje prireditev po tem pravilniku se določi v proračunu občine. Sredstva se upravičencem dodeljujejo za tekoče leto po sprejemu Odloka o proračunu občine za posamezno leto, na podlagi javnega razpisa, ki se izvede praviloma enkrat letno.
Predmet sofinanciranja so lahko tudi projekti, ki so bili izvedeni pred izvedbo javnega razpisa za tekoče proračunsko leto.
VI. POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA 
8. člen 
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje po tem pravilniku se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan in z njim določi sestavo strokovne komisije, njene naloge in pristojnosti ter način dela.
Občinska uprava oziroma pooblaščena oseba občinske uprave pripravi in objavi javni razpis ter vodi in koordinira postopek javnega razpisa.
9. člen 
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev po tem pravilniku poteka na sledeči način:
– objava javnega razpisa,
– zbiranje predlogov kandidatov,
– pregled prijav in ocenjevanje prispelih predlogov,
– priprava predloga prejemnikov sredstev s strani komisije,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja dodeljenih sredstev,
– obravnava poročil o projektih in ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev.
V javnem razpisu se lahko določi več prijavnih rokov oziroma obdobij sofinanciranja znotraj katerih se izvede ocenjevanje vlog in dodeljevanje sredstev.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom.
10. člen 
Strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan vsako leto posebej, obravnava prejete vloge v skladu z razpisnimi pogoji.
Strokovna komisija je sestavljena iz treh članov, od katerih je en član javni uslužbenec občinske uprave, en član predstavnik uporabnikov oziroma javnosti, en član pa predstavnik Zavoda za turizem Trg Vipava.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki oziroma podpredsedniki društev. Če se istovetnost članov ugotovi naknadno, župan določi nadomestne člane.
11. člen 
Naloge komisije so:
– pregled prispelih vlog,
– ugotavljanje formalnih pogojev kandidatov glede na zahteve v javnem razpisu,
– obravnavanje pravilnih, pravočasnih in popolnih vlog ter vrednotenje in ocenjevanje prijavljenih programov in projektov v skladu z določili tega pravilnika in razpisa, skladno s pogoji in merili,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava poročila in predloga sofinanciranja prijavljenih programov.
Člani strokovne komisije s potencialnimi prejemniki sredstev ne smejo biti povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja oziroma v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. V takšnih primerih, ko je član komisije interesno povezan s potencialnim prejemnikom sredstev, se pri vrednotenju o njegovi vlogi izloči.
12. člen 
Sredstva sofinanciranja po tem pravilniku se lahko pridobijo na osnovi uspešne kandidature na javnem razpisu.
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sproti obveščati o realizaciji programov.
13. člen 
Sredstva za sofinanciranje programov se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Vipava. Razpis se izvede najpozneje v tridesetih dneh po sprejemu Odloka o proračunu Občine Vipava za tekoče leto. Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– predmet javnega razpisa oziroma programe, ki so predmet sofinanciranja,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– višino sredstev za sofinanciranje, ki so na razpolago,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati,
– časovno obdobje izvedbe projekta, ki je predmet sofinanciranja,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti vlogi,
– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od enega meseca,
– naslov za vložitev vlog in način dostave vlog,
– navedbo osebe občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
– druge podatke, določene v javnem razpisu.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse potrebne podatke, ki omogočajo kandidatom izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev in navedbo vseh pogojev, ki jih mora izpolnjevati kandidat, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
Kandidati morajo vlogo vložiti na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
Kandidate, ki v razpisnem roku oddajo nepopolne vloge, se pisno pozove na dopolnitev. Kandidati morajo v roku 8 dni od vročitve poziva na dopolnitev svoje nepopolne vloge dopolniti.
Nepravilne vloge, nepravočasne vloge, nepopolne vloge, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene in jih komisija ne bo obravnavala.
VII. FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU 
14. člen 
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani skladno z veljavno zakonodajo in aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da se programi, s katerimi kandidirajo na razpisu za sofinanciranje prireditev po tem pravilniku, izvajajo na območju Občine Vipava,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,
– da imajo v skladu z veljavno zakonodajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo potrebno dokumentacijo,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti in pogoje za uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti,
– da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna ali preko drugih razpisov, ki jih vodi Občina Vipava,
– da občinski upravi redno do 15. februarja dostavljajo potrjeno vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programov preteklega leta, potrjen vsebinski in finančni program dejavnosti za tekoče leto ter druge zahtevane podatke.
VIII. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
15. člen 
Prejete vloge na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Vipava strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
– kakovost in obsežnost programa prireditve (prireditve s pestrim, kakovostnim in inovativnim programom prejmejo več točk),
– tradicionalnost prireditve (večkrat izvedene, tradicionalne prireditve prejmejo več točk),
– pričakovani obisk prireditve (prireditve s predvidenim večjim številom obiskovalcev prejmejo več točk),
– realnost finančne konstrukcije glede na kakovost in obsežnost programa prireditve (realnejša finančna konstrukcija ter finančna konstrukcija, ki predvideva nižji delež sofinanciranja, prejme več točk),
– vpliv na zasedenost turističnih kapacitet (prireditve, ki imajo vpliv na zasedenost turističnih kapacitet dobijo več točk).
– drugih meril, ki se določijo v javnem razpisu.
Merila, pogoji kandidiranja in točkovanje so podrobneje opredeljeni v javnem razpisu.
16. člen 
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in višine razpoložljivih sredstev.
Glede na zbrano skupno število točk kandidata, ki ga ugotovi komisija, dodeli občinska uprava izbranemu kandidatu višino sredstev za sofinanciranje njegovega programa.
IX. SKLENITEV POGODBE IN OBVEZNOSTI IZBRANEGA KANDIDATA 
17. člen 
Župan sklene z upravičenci po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev pogodbo o sofinanciranju izbranih programov.
V pogodbi se določi:
1. naziv in naslov uporabnika in prejemnika,
2. programe in namene, ki se sofinancirajo,
3. višina dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
4. terminski plan realizacije projektov in porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev,
6. določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev
7. druga določila pomembna za izvedbo sofinanciranja.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od prejema pisnega predloga pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje, zaradi česar Občina Vipava ni dolžna sofinancirati programov, ki jih je izbrani kandidat prijavil.
Bistvena sestavina pogodbe je tudi zaveza izbranega kandidata, da bo poskrbel za ustrezno promocijo občine, tako da npr. na prireditvi izobesi občinske simbole, na vabilu ali publikacijah objavi grb občine, da ob nastopanju v javnosti oziroma oglaševanju programa izpostavi, da je dogodek sofinancirala Občina Vipava. Podrobnejše obveznosti promocije Občine Vipava so določene v pogodbi o sofinanciranju, ki jo izbrani kandidat sklene z Občino Vipava.
Odobrena sredstva se upravičencu nakažejo v roku 30 dni na podlagi popolnega zahtevka, ki so mu bila predložena dokazila.
18. člen 
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih ter listine, s katerimi izkazujejo upravičenost stroškov.
Prejemnik sredstev mora po izvedeni prireditvi ali dogodku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinancirane prireditve,
– finančno poročilo o porabi sredstev za izvedeno prireditev,
– dokazila (vabilo na prireditev, fotografije, članek v medijih, računi, bančni izpiski …).
Občinska uprava lahko zahteva od izvajalcev tudi vsa druga dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
X. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
19. člen 
Upravičenci so s pridobljenimi sredstvi dolžni izvesti prireditve ali dogodke, s katerimi so se prijavili na razpis, v letu, za katerega je bil objavljen, skladno s tem pravilnikom in določili pogodbe.
Sofinanciranje se praviloma izvede po izvedbi prireditve ali dogodka, če izvajalec z ustreznimi dokazili dokaže nastanek stroškov in izvedbo prireditve ali dogodka.
Izplačilo se izvede največ v višini določeni s pogodbo, če se ta višina dokaže z ustreznimi dokazili (računi, potrdila o plačilih …). V primeru, da upravičenec z dokazili izkazuje manj stroškov, kot je določeno v pogodbi, se izplača le sorazmerni del sredstev določenih s pogodbo.
V primeru izvedbe prireditve v mesecu decembru tekočega leta lahko upravičenec vloži zahtevek za izplačilo pred izvedbo projekta, vendar mora pred izplačilom predložiti vsa potrebna dokazila.
20. člen 
Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V kolikor občinska uprava ugotovi:
– da je upravičenec sredstva deloma ali v celoti porabil nenamensko,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da upravičenec ni izvedel prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi,
– da je upravičenec kršil druga določila pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti na strani upravičenca,
se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Kršitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena ni podana, če upravičenec pred izvedbo prireditve pridobi pisno soglasje župana k spremembi programa prireditve.
Upravičenec, ki krši določila tega člena, izgubi pravico kandidirati na naslednjem javnem razpisu za programe, ki so predmet tega pravilnika.
XI. PRAVNA SREDSTVA 
21. člen 
Odločitve iz 13. in 16. člena tega pravilnika sprejema občinska uprava v obliki sklepa.
Zoper odločitve o vlogah kandidatov iz 13. in 16. člena tega pravilnika je možna pritožba na župana v roku 8 dni od vročitve sklepa. Župan odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2020-1
Vipava, dne 20. februarja 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost