Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1597/20, Stran 740
Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad, Podgrad 99b, 6244 Podgrad, na podlagi sklepa 12. redne seje z dne 26. 2. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdila ne smejo biti starejša od 3 mesecev)) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad, Podgrad 99b, 6244 Podgrad, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad 

AAA Zlata odličnost