Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št.410-24/2020-2 Ob-1604/20, Stran 732
Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12) ter Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2020, ki ga je na nadaljevanju 8. seje, dne 11. 12. 2019, sprejel Občinski svet Občine Medvode, Občina Medvode objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v Občini Medvode za leto 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov športa v Občini Medvode v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer v višini 119.500,00 EUR. V letu 2020 se sofinancirajo naslednji programi športa:
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV (EUR)
A
PROGRAMI ŠPORTA
101.000,00
1
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
65.650,00
1.1
Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.1.1.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
6.565,00
1.1.2
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
36.107,50
1.2
Športna vzgoja mladine
1.2.1.
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
19.695,00
1.2.2.
Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
3.282,50
2
ŠPORTNA REKREACIJA
10.100,00
3
KAKOVOSTNI ŠPORT
10.100,00
4
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
15.150,00
4.1
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.121,00
4.2
Športne prireditve
8.484,00
4.3
Delovanje društev, zvez društev in zavodov, povezanih s športom
4.545,00
B
PREDNOSTNI PROGRAMI ŠPORTA LOKALNEGA POMENA
18.500,00
Proračunska sredstva v višini 101.000,00 EUR, ki so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov športa pod točko A, so zagotovljena v proračunski postavki 8.1.1.2 Šport – dogovorjeni programi; proračunska sredstva v višini 18.500,00 EUR, ki so namenjena sofinanciranju prednostnih programov športa pod točko B, so zagotovljena v proračunski postavki 8.1.1.21 Programi športa za dosežek.
Proračunska sredstva bodo razdeljena v skladu s sprejetim Letnim programov športa v Občini Medvode za leto 2020, ki je objavljen na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si.
Razpisnik si pridržuje pravico, da javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih dejavnosti:
– športna društva, ki so registrirana za izvajanje športne dejavnosti in imajo sedež ter delujejo v Občini Medvode;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem in delovanjem na območju Občine Medvode;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci, ki kandidirajo na javnem razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih programov športa;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
– imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov in evidenco o plačani članarini;
– imajo izpolnjene obveznosti do Občine Medvode;
– do dneva objave javnega razpisa vsaj eno leto delujejo na območju Občine Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12; v nadaljevanju: pravilnik).
4. Posebni pogoji javnega razpisa
Letni program športa v Občini Medvode za leto 2020 opredeljuje naslednje izjeme, ki se vrednotijo ne glede na določbe pravilnika:
– sofinancirajo se le programi, ki so navedeni v drugi točki besedila tega javnega razpisa;
– točka 3.7. Prednostni programi športa lokalnega pomena v pravilniku se ne izvaja v celoti – v letu 2020 se sofinancirajo le tiste individualne in kolektivne športne panoge, katerih izvajalci imajo zagotovljeno celotno selekcijsko piramido (od cicibanov do članov) in ki po razvrstitvi strokovnega sveta RS za šport sodijo v prvi in drugi razred športnih panog v Sloveniji ter hkrati izpolnjujejo druge kriterije iz točke 3.7 pravilnika;
– programi 3.3. Športna rekreacija se posameznemu izvajalcu lahko sofinancirajo največ štiri vadbene skupine.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov športa,
– obrazec Zahtevek za izplačilo – šport,
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju letnega programa športa.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: »Javni razpis – Šport 2020 – Ne odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo pri Javnem zavodu Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, pri Ines Iskra, tel. 01/362-62-22 ali 041/600-717 oziroma na ines@zavodsotocje.si.
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila in kriteriji, po katerih so izberejo izvajalci programov športa v letu 2020, so določeni s pravilnikom in Letnim programom športa v Občini Medvode za leto 2020.
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb pravilnika, ki urejajo posamezno razpisano področje športa.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo z odločbo obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2020.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost