Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1587/20, Stran 738
Svet zavoda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter na osnovi Sklepa Sveta Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki z dne 21. 2. 2020, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati(ke) morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Predviden začetek dela bo 1. 9. 2020.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o pridobljenem nazivu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (neobvezno), kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici v 10 dneh od dneva objave na naslov: Svet zavoda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2, 8311 Kostanjevica na Krki, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja – Ne odpiraj«.
Nepopolne in nepravočasne prijave bodo izvržene iz postopka.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 

AAA Zlata odličnost