Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 110-2/2020-5 Ob-1592/20, Stran 723
Občina Komen na podlagi 10. člena Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 65/19; v nadaljevanju Pravilnik) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen (v nadaljevanju: občina) za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
– Ukrep 2: spodbujanje samozaposlovanja,
– Ukrep 3: spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se razlikujejo glede na posamezno vrsto ukrepa pomoči.
3.1. Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest:
Upravičenci do pomoči za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, določeni v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge, zavodi, ter fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost – turizem na kmetiji in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, ki:
– odprejo novo delovno mesto na območju občine. Izpolnjevanje pogoja – odprtje novega delovnega mesta – se ugotavlja na osnovi povečanja števila zaposlenih za nedoločen čas, v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih za nedoločen čas pri upravičencu, v letu pred letom dodelitve pomoči,
– za najmanj tri leta zaposlijo osebo za polni delovni čas,
– niso v postopku prenehanja, stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
– niso v težavah in ne prejemajo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
– imajo poravnane finančne obveznosti do občine in države,
– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti do delavcev.
Pomoč se dodeli, če se zaposli osebo najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev, oziroma se je osebo že zaposlilo od 1. 1. 2019 dalje.
3.2. Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja:
Upravičenci do pomoči za spodbujanje samozaposlovanja so fizične osebe, ki:
– niso imele registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred prijavo na javni razpis oziroma eno leto pred samozaposlitvijo (v primeru že izvedene samozaposlitve),
– se samozaposlijo na območju občine v eni od sledečih oblik: kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba, če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112 oziroma 001), kot samostojni podjetnik posameznik – s.p. (zavarovalna podlaga 005) ter fizična oseba, ki opravlja dopolnilno dejavnost – turizem na kmetiji,
– imajo poravnane finančne obveznosti do občine in države.
Pomoč se dodeli za samozaposlitev brezposelne osebe, ki:
– ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno zahtevano obdobje zaposlitve,
– je v času samozaposlitve prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (razen pri prvi zaposlitvi),
– se samozaposli najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev, oziroma se je zaposlila od 1. 1. 2019 dalje.
Dejavnost se mora na območju občine ohraniti najmanj tri leta od pričetka samozaposlitve.
3.3. Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb:
Upravičenci do pomoči za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, določeni v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge, zavodi ter fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost – turizem na kmetiji in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, ki:
– na območju občine za najmanj leto in pol ali tri leta zaposlijo težje zaposljivo osebo za polni delovni čas,
– niso v postopku prenehanja, stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
– niso v težavah in ne prejemajo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
– imajo poravnane finančne obveznosti do občine in države,
– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti do delavcev.
Med težje zaposljivo osebo se uvršča brezposelna oseba:
– mlajša od 26 let, oziroma 30 let v primeru 3. bolonjske stopnje izobrazbe,
– starejša od 58 let,
– ki je invalid, kar se dokazuje z odločbo pristojnega organa.
Pomoč se dodeli za zaposlitev težje zaposljive osebe, ki:
– ima stalno prebivališče v občini,
– je v času zaposlitve prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (razen pri prvi zaposlitvi),
– se jo bo zaposlilo najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev, oziroma se je osebo že zaposlilo od 1. 1. 2019 dalje.
4. Pogoji pomoči de minimis
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
4.1. Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja, ki:
– sodijo v sektor ribištva in akvakulture,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– sodijo v sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
4.2. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4.3. Upošteva se kumulacija pomoči:
a) pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
b) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
c) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
4.4. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
4.5. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
4.6. Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
4.7. Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
4.8. Občina bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku de minimis pomoči.
4.9. Občina bo hranila evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2020 v višini 25.000,00 EUR na proračunski postavki 140210 – Pospeševanje gospodarstva po razpisu.
6. Višina posamezne pomoči:
6.1. Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest največ do višine 4.702,90 EUR (višina posamezne pomoči znaša do tri minimalne bruto mesečne plače v Republiki Sloveniji; oziroma znaša do štiri minimalne plače, če se zaposli osebo, ki ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno zahtevano obdobje zaposlitve; oziroma znaša do pet minimalnih plač, če gre za zaposlitev težje zaposljive osebe, kot jo določa 8. člen Pravilnika, ki ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno zahtevano obdobje zaposlitve; oziroma znaša do pet minimalnih plač, če bo mesečna bruto plača zaposlene osebe, ki ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno zahtevano obdobje zaposlitve, višja od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji (v celotnem zahtevanem obdobju zaposlitve),
6.2. Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja največ do višine 3.762,32 EUR (višina posamezne pomoči znaša do tri minimalne plače; oziroma znaša do štiri minimalne plače, če se samozaposli težje zaposljiva oseba, kot jo določa 8. člen Pravilnika),
6.3. Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb največ do višine 3.762,32 EUR (višina posamezne pomoči znaša do 1,5 kratnik minimalne plače, če se zaposli osebo za najmanj leto in pol ter do tri minimalne plače, če se zaposli osebo za najmanj tri leta; oziroma v primeru zagotavljanja plače delavcu višje od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji (v celotnem zahtevanem obdobju zaposlitve) znaša višina posamezne pomoči do dve minimalni plači, če se zaposli osebo za najmanj leto in pol ter do štiri minimalne plače, če se zaposli osebo za najmanj tri leta).
V kolikor bo do izplačila pomoči upravičeno večje število upravičencev, kot je zagotovljenih sredstev za izplačila pomoči v maksimalni višini, se bo višina izplačil vsem upravičencem sorazmerno znižala. Sredstva se bodo dodelila v enkratnem znesku.
7. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči
Upravičeni stroški za dodelitev pomoči za:
– Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb – je del stroška plač,
– Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja – so stroški za realizacijo samozaposlitve. To so stroški, povezani z izvajanjem dejavnosti: obvezni prispevki za socialno varnost, opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, računovodske storitve, najemnina poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
8. Vsebina vloge: vlagatelji se prijavijo na javni razpis na obrazcu »Prijava na Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in žigosana ter mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi le na en ukrep pomoči.
9. Pravočasnost in način oddaje vloge
Rok za predložitev vlog je 21 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni občine, oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti na vidnem mestu napis:
– v primeru kandidiranja za Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest: »ne odpiraj, javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020 – Ukrep 1«,
– v primeru kandidiranja za Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja: »ne odpiraj, javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020 – Ukrep 2«,
– v primeru kandidiranja za Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb: »ne odpiraj, javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020 – Ukrep 3«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja.
10. Pregled, obravnava in ocenitev vlog: komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se bo vlagatelja pozvalo k dopolnitvi vloge. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
11. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije posreduje Uroš Skok, tel. 05/73-10-459, e-pošta: uros.skok@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost