Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

425. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 1190.

  
Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 – ZUPPJS15, 97/14 – ZMEPIZ-1A, 31/15 – ZISDU-3, 90/15 – ZIUPTD, 90/15 – ZUPPJS16, 96/15 – ZIPRS1617, 102/15, 80/16 – ZIPRS1718, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17, 40/17, 65/17, 71/17 – ZIPRS1819, 28/19, 75/19 – ZIPRS2021 in 75/19) minister za finance objavlja
P O V P R E Č N O   L E T N O   S T O P N J O 
davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji 
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2019 35,37 %.
Št. 007-47/2020
Ljubljana, dne 28. februarja 2020
EVA 2020-1611-0009
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost