Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

435. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1, stran 1222.

  
Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in na podlagi 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je župan Občine Laško dne 25. 2. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom se začne priprava Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1 (v nadaljevanju: SD ZN).
Veljavni prostorski izvedbeni akt je Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1, Uradni list RS, št. 25/97.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta) 
Razlog za pripravo SD ZN predstavljajo razvojne potrebe Občine Laško pri zagotavljanju dodatnih stanovanjskih površin in varovanih stanovanj, ki jih veljavni prostorski akt ne omogoča.
V naravi je zemljišče nepozidano. Obstoječi izvedbeni akt, Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1, Uradni list RS, št. 25/97, ne omogoča gradnje glede na potrebe, zato se predlaga sprememba, ki bo omogočila gradnjo neprofitnih in varovanih stanovanj, ki jo bo narekoval nov koncept urbanistične zasnove območja.
Na obravnavanem območju SD ZN je potrebno načrtovati ureditve, ki bodo omogočile gradnjo stanovanj (neprofitnih, tržnih in varovanih), ki jo bo narekoval nov koncept urbanistične zasnove območja. Načrtovati pa je potrebno tudi ustrezno in celovito ureditev gospodarske infrastrukture in prometa.
3. člen 
(območje prostorskega akta) 
Ureditveno območje SD ZN zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 1228/1, 232/10, 1232/3, 1233/10, 1228/2, 1232/12, 1232/11, 1281/1 – del, 1233/9, 1230/33 – del, 1218/3 – del (cesta), 1233/11 – del (cesta), 1230/2 – del (cesta) vse k. o. 1022 Rečica.
Okvirna površina območja je 0,85 ha.
Glede na usmeritve izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, se lahko območje prostorskega akta tudi spremeni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Izhodišča za izdelavo SD ZN so v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18).
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Laško, analize prostora, idejne zasnove, smernic nosilcev urejanja prostora in programskih izhodišč na predmetnem območju.
5. člen 
(roki in postopek) 
Za potek priprave in sprejema SD ZN bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave SD ZN:
– priprava osnutka SD ZN / 30 dni,
– pridobitev konkretnih smernic / 30 dni,
– pridobitev odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov SD ZN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
– pridobitev mnenj / 30 dni,
– izdelava dopolnjenega osnutka SD ZN / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR,
– priprava predloga SD ZN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga SD ZN / 15 dni,
– sprejem odloka SD ZN na občinskem svetu / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora morajo pred pričetkom izdelave SD ZN podati smernice za njegovo pripravo, k osnutku mnenje ter k dopolnjenemu predlogu pa tudi mnenje, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direkcija za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
Glavni trg 1, 3000 Celje
– ADRIAPLIN d.o.o.,
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Plinovodi d.o.o.,
Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana
– Eles d.d.,
Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Občina Laško (občinske ceste),
Mestna ulica 2, 3270 Laško
– JP Komunala Laško d.o.o.,
Podšmihel 1e, 3270 Laško
– Pivovarna Laško d.d. (vodovod),
Trubarjeva 28, 3270 Laško
– Telekom Slovenije, PE Celje,
Lava 1, 3000 Celje
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje so naslednji:
– Ministrstvo za kulturo
– Zavod RS ta varstvo narave
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za zdravje
– Direkcija RS za vode
– Zavod za gozdove RS.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave) 
Pripravo SD ZN financira pobudnik oziroma investitor.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2020(1574)
Laško, dne 25. februarja 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost