Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

209. Zakon o prevozih v cestnem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPCP-2-UPB7)

Sklepi

210. Sklep o razrešitvi namestnika varuhinje človekovih pravic
211. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
212. Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije
213. Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije
214. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija – imenovani na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

257. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
258. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov
259. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije
260. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Sklepi

261. Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
262. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije

MINISTRSTVA

215. Znesek minimalne plače
216. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

217. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2015

OBČINE

Ajdovščina

248. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020

Brežice

218. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas

Črnomelj

219. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica
249. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016
250. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017

Destrnik

220. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Destrnik v 3. volilni enoti

Dol pri Ljubljani

221. Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
222. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
223. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Gornji Petrovci

224. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za programsko obdobje 2016–2020

Grosuplje

225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje

Hrpelje-Kozina

226. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Kamnik

227. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016 v Občini Kamnik

Kanal ob Soči

228. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju

Kranj

251. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj
252. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček
253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi
254. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci
255. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki

Kranjska Gora

229. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora

Ljubljana

230. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana

Luče

231. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2016

Medvode

232. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu
233. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik
234. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje

Metlika

256. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2016

Mežica

235. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mežica

Novo mesto

236. Sklep o razpisu nadomestnih volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto

Piran

237. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Park Sonce«
238. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Cesta Bernardin«

Slovenj Gradec

239. Sklep o določitvi območij uvedbe časovno omejenega parkiranja – modre cone in plačila občinske takse za parkiranje na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu

Šempeter-Vrtojba

240. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016
241. Sklep o letnem programu prodaje finančnega premoženje Občine Šempeter - Vrtojba
242. Sklep o ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016

Šentrupert

243. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme državne pomoči

Šmarje pri Jelšah

244. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016
245. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
246. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Zagorje ob Savi

247. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za¸športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi

POPRAVKI

263. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Kazenskega zakonika (KZ-1-UPB2p)
264. Popravek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti