Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

234. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje, stran 756.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Pobudnik KS Zbilje, Zbilje 30, 1215 Medvode želi na zemljiščih parc. št. 192, 193 in 196 k.o. Zbilje zgraditi parkirišče in spremljajoče objekte ter naprave za potrebe obiskovalcev Zbiljskega jezera in okolice.
Investitor želi, da se določila odloka spremenijo oziroma dopolnijo tako, da bo na zemljiščih parc. št. 192, 193 in 196 k.o. Zbilje možna gradnja parkirišča, spremljajočih objektov in naprav ter postavitev urbane opreme.
S spremembo posebnih določil veljavnega prostorskega akta bo investitor lahko pričel s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo parkirišča in spremljajoče objekte in naprave.
2. člen 
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na plansko celoto 12 Zbilje za zemljišča parc. št. 192, 193 in 196 k.o. Zbilje, ki se nahajajo na karti grafičnega dela PUP Ljubljana S1.
3. člen 
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje se nanaša na vsebino 17. člena Območje urejanja ZS 12/1-1 Zbilje, ki določa posebna in dodatna merila in pogoje glede gradnje v tem območju urejanja.
4. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi spremembe in dopolnitve odloka morajo s svojimi smernicami k osnutku in mnenji k predlogu spremembe in dopolnitve odloka sodelovati pristojni nosilci urejanja prostora ter udeleženci.
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (področje razvoja poselitve),
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, Oddelek za območja zgornje Save, Ul. Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (zaščita in reševanje),
– Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
– Elektro Gorenjska, Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.
Po sprejemu sklepa o začetku postopka spremembe in dopolnitve odloka pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 15 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
V primeru, da se v postopku priprave spremembe odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v istem postopku.
5. člen 
(postopek in roki izdelave odloka) 
Za pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST 
ROK IZDELAVE 
NOSILEC
1.
Sklep župana o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka in objava v uradnem glasilu
Oktober 2015
župan Občine Medvode
2.
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka 
10 dni 
izdelovalec odloka
3.
Pridobivanje smernic na osnutek odloka pristojnih nosilcev urejanja prostora 
15 dni 
izdelovalec odloka
4.
Priprava dopolnjenega osnutka odloka 
5 dni po pridobitvi smernic 
izdelovalec odloka
5.
Obravnava osnutka odloka 
Januar 2015
Občinski svet Občine Medvode
6.
Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi z javnim naznanilom v svetovnem spletu na krajevno običajen način 
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
občinska uprava Občine Medvode
7.
Javna razgrnitev 
traja 30 dni 
občinska uprava Občina Medvode
8.
Javna obravnava 
v času javne razgrnitve 
občinska uprava Občina Medvode
9.
Opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov ter priprava stališč do pripomb 
7 dni od predaje pripomb
izdelovalec odloka
10.
Priprava predloga odloka 
8 dni 
izdelovalec odloka
11.
Pridobivanje mnenj na predlog odloka pristojnih nosilcev urejanja prostora
15 dni 
izdelovalec odloka
12.
Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev odloka za sprejem 
po uskladitvi mnenj 
izdelovalec odloka
13.
Sprejem odloka
na seji občinskega sveta 
Občinski svet Občine Medvode
14.
Objava odloka v Uradnem listu RS 
po sprejetju odloka 
Občina Medvode
15.
Izdelava končnega elaborata 
po objavi odloka 
izdelovalec spremembe odloka
6. člen 
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem) 
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje, sprejme pa ga Občinski svet Občine Medvode.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/2007-11
Medvode, dne 23. oktobra 2015
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost