Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Ob-1206/16, Stran 180
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl.US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 – popr.), 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljam
javni razpis 
za odkup serije mladinskih dokumentarnih avdiovizualnih (AV) del neodvisnih producentov v letu 2016-2
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih del, serije mladinskih dokumentarnih oddaj (10 delov) dolžine 25 minut za televizijsko predvajanje, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa bo odkupljena dela Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma prijavitelja.
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela – soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 110/13, 56/15).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
9. Sinopsis – je besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani strani.
10. Režijska eksplikacija – razlaga režiserjevega videnja nastajajočega AV dela. Obsega do pet tipkanih strani.
11. Projekt – Izraz za celotno serijo mladinskih dokumentarnih AV del, ki je predmet tega razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na realizacijo AV dela.
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet tega razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del:
– serija mladinskih dokumentarnih oddaj, 10 kosov (maksimalna vrednost razpisanih sredstev je 58.000,00 EUR – 5.800,00 EUR z vključenim DDV na posamezno AV delo)
Tematika AV del: Dokumentarne oddaje naj bodo namenjene mladim od 15 do 18 let in primerne za predvajanje v terminih mladinskega programa TV Slovenija. Dokumentarne oddaje naj mladim na privlačen in sodoben način predstavijo življenje vrstnikov, ki se znajdejo v novem okolju, ki ga niso vajeni in v katerem se morajo preizkusiti, preveriti svojo samostojnost, pridobiti nova znanja in veščine. V oddajah, v katere so lahko vpleteni tudi elementi resničnosti, naj bodo glavni protagonisti tudi soustvarjalci. Izpostavljeni naj bodo zlasti medosebni odnosi, ki se razvijejo v novih okoljih in izrednih situacijah, vpetost v novo okolje in družbo, medgeneracijsko sodelovanje in spoznavanje novih področij. Pri razvoju formata naj ustvarjalci že pri vsebinski zasnovi načrtujejo širjenje in povezovanje vsebin na različnih družbenih omrežjih. Avtorska ekipa naj že pri snovanju serije oddaj upošteva kodeks Otroškega in mladinskega programa TV Slovenija.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena AV dela morajo biti posneta v HD formatu 16:9 v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh RTV SLO. AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni oceni tehnične kvalitete zvoka.
5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa: maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj 58.000,00 EUR.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu, ki vključuje obvezne podatke o prijavitelju in AV delu, ter obvezne izjave prijavitelja (prijavni obrazec),
– obrazec finančnega predračuna AV dela,
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni producenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15).
b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, zoper prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani RTV SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja.
c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo tehnično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, določenim v 4. točki tega razpisa.
d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno s predpisi, ki urejajo področje medijev in medijskih vsebin, ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Prijavitelji morajo vloge obvezno oddati na prijavnem obrazcu RTV SLO iz razpisne dokumentacije, ki ga ustrezno in v celoti izpolnijo ter ob koncu podpišejo in žigosajo, če poslujejo z žigom. Prijavnemu obrazcu morajo prijavitelji obvezno predložiti tudi:
– podpisani obrazec finančnega predračuna (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO iz razpisne dokumentacije),
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe o odkupu AV dela (vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije),
– sinopsis za vse dele oddaj
– scenarij za prve tri dele oddaj
– režijsko eksplikacijo,
– pogodbe s piscem/-i scenarija, glavnim režiserjem in direktorjem fotografije, iz katerih izhaja termin sodelovanja, skladen s terminskim načrtom realizacije AV dela, honorar ter ustrezni prenos materialnih pravic na prijavitelja, skladen z razpisnimi zahtevami,
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti produkcije AV del: šifra J59.110, ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 15 dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v nezvezani obliki. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na elektronskem nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 29. 2. 2016.
Vloga je pravočasna, če jo Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, prejme do vključno dne 29. 2. 2016 ali jo do dne 29. 2. 2016 prijavitelj odda na Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za odkup serije mladinskih dokumentarnih AV del neodvisnih producentov v letu 2016-2.« Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici. Kolikor bo v isti ovojnici vsebovanih več prijav AV del, bodo vsa prijavljena AV dela iz iste ovojnice s sklepom zavržena.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljena dokumentarna AV dela bodo ocenjena po naslednjih kriterijih:
– vsebina (izbor teme, pristop k obravnavi teme, sporočilnost in angažiranost, primernost za gledalce med 15. in 18. letom) – do 60 točk;
– avtorska in izvedbena ekipa (reference in profesionalna kredibilnost pisca/-ev scenarija, glavnega režiserja, direktorja fotografije in producenta) – do 30 točk;
– finančna ustreznost (ocena ustreznosti finančnega predračuna projekta glede na predvidene potrebe iz scenarija, poteka realizacije ipd.) – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno dokumentarno AV delo prejme na razpisu, je 100 točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del, ki ustrezajo pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu. RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi postavk projekta (»peaching«).
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne odkupi nobenega dela, kolikor strokovna komisija presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za odkup. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi odkupa del.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove k pristopu k podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da se pogodba ne sklene in da sta takšen prijavitelj AV dela in RTV SLO prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih AV del morajo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno neomejene materialne avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko in spletno predvajanje odkupljenega dokumentarnega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.
Prijavitelji izbranih AV del so v vseh fazah realizacije AV dela (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV del, bodo porabljena v proračunskem letu 2016.
Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih AV del v obrokih, ki se določijo glede na finančni predračun, terminski načrt oziroma faze realizacije posameznega izbranega projekta.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih AV del: prijavitelji izbranih AV del, s katerimi bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, morajo AV delo izročiti najkasneje do 21. 11. 2016.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
RTV Slovenija Javni zavod 

AAA Zlata odličnost